Num — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Num() formatuje wyrażenie liczbowo w formacie liczbowym ustawionym w zmiennych systemowych w skrypcie ładowania lub systemie operacyjnym, chyba że podano format ciągu znaków oraz opcjonalny separator dziesiętny i separator tysięcy.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: podwójny

Arguments:   

Argument Opis
number

Liczba do sformatowania.

format Ciąg znaków opisujący sposób formatowania otrzymywanego ciągu daty. W przypadku pominięcia zostanie użyty format daty ustawiony w systemie operacyjnym.
dec_sep Ciąg znaków określający separator dziesiętny. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyDecimalSep ustawiona w skrypcie ładowania.
thou_sep Ciąg znaków określający separator tysięcy. W przypadku pominięcia zostanie użyta wartość MoneyThousandSep ustawiona w skrypcie ładowania.