weekstart — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca wartość odpowiadającą znacznikowi czasu pierwszej milisekundy pierwszego dnia (poniedziałku) tygodnia kalendarzowego zawierającego wartość date. Domyślnym formatem wyjściowym jest format DateFormat skonfigurowany w skrypcie.

Syntax:  

WeekStart(date [, period_no = 0 [, first_week_day=0]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
date Data do oceny.
period_no shift jest liczbą całkowitą, gdzie 0 oznacza tydzień zawierający wartość date. Wartości ujemne parametru shift oznaczają tygodnie poprzednie, a wartości dodatnie — tygodnie następne.
first_week_day

Jeśli wartość first_week_day nie zostanie określona, jako pierwszy dzień tygodnia zostanie zastosowana wartość zmiennej FirstWeekDay.

Aby użyć innego dnia jako pierwszego dnia tygodnia, ustaw first_week_day na wartość:

  • 0 dla poniedziałku
  • 1 dla wtorku
  • 2 dla środy
  • 3 dla czwartku
  • 4 dla piątku
  • 5 dla soboty
  • 6 dla niedzieli

Liczba całkowita zwrócona przez funkcję będzie teraz używać pierwszego dnia tygodnia ustawionego na podstawie first_week_day (0).