addmonths — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja zwraca datę występującą n miesięcy po dacie startdate lub, jeśli n jest wartością ujemną, n miesięcy przed datą startdate.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Typ zwracanych danych: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
startdate Data rozpoczęcia jako znacznik czasu, na przykład „2012-10-12”.
n Liczba miesięcy jako dodatnia lub ujemna liczba całkowita.
mode mode określa, czy miesiąc jest dodawany względem początku miesiąca, czy względem końca miesiąca. Jeśli data wejściowa to co najmniej 28 dzień miesiąca, a argument mode ma wartość 1, funkcja zwróci datę równie odległą od końca miesiąca co data wejściowa. Wartość domyślna argumentu mode to 0.