Przeskocz do zawartości głównej

Pasek narzędzi Nawigacja

Pasek narzędzi nawigacji w aplikacji QlikView zawiera przyciski do uruchamiania najczęściej używanych funkcji analizy danych. W celu włączania i wyłączania paska narzędzi nawigacji należy wybrać opcję Pasek narzędzi Nawigacja w obszarze Paski narzędzi w menu Widok. Poniższy tekst dotyczy domyślnej zawartości paska narzędzi Nawigacja.

Wyczyść Kliknięcie tego przycisku powoduje zastosowanie selekcji początkowej dokumentu QlikView, którą można skonfigurować, zob. Ustaw stan „czysty” poniżej. W menu rozwijanym dostępne są następujące opcje.
Wyczyść
Selekcja początkowa dokumentu QlikView. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Shift+D.
Wyczyść wszystko
Czyści wszystkie selekcje oprócz zablokowanych.
Odblokuj i wyczyść wszystkie
Odblokowuje i czyści wszystkie selekcje.
Wyczyść konkretny stan
Czyści selekcje o określonym stanie.
Ustaw stan „czysty”
Ustawia bieżącą selekcję jako stan „czysty”.
Resetuj stan „czysty”
Resetuje stan „czysty” do braku selekcji.
Wstecz Przywraca poprzedni stan logiczny (stan selekcji). Ma zastosowanie do selekcji wartości oraz wszystkich komend z menu Edycja z wyjątkiem Kopiuj i Tryb kopiowania. QlikView przechowuje listę 100 ostatnich stanów. Każde wykonanie polecenia Wstecz powoduje cofnięcie się o kolejny krok na liście.
Do przodu Przywraca stan logiczny sprzed wykonania polecenia Wstecz. Można przełączać między oboma stanami, wybierając na zmianę polecenia Wstecz i Do przodu.
Zablokuj (selekcje) Blokuje wszystkie bieżące selekcje wartości w całym dokumencie.
Odblokuj (selekcje) Odblokowuje wszystkie aktualnie zablokowane selekcje wartości w całym dokumencie.