Przeskocz do zawartości głównej

Kreator plików: Przekształć

NA TEJ STRONIE

Kreator plików: Przekształć

W oknie dialogowym Przekształć można filtrować tabelę i wykonywać zaawansowane przekształcenia tabeli. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tabel HTML ze względu na brak powszechnie stosowanego standardu dotyczącego sposobu przechowywania danych w HTML. W efekcie program QlikView nie jest w stanie odczytywać tabel w kodzie HTML równie łatwo jak w innych, bardziej ustrukturyzowanych formatach danych.

Aby otworzyć okna dialogowe Przekształć, włącz krok transformacji, klikając przycisk Włącz krok transformacji. Ten krok nie jest domyślnie włączony, aby oszczędzać pamięć.

W oknie dialogowym Przekształć znajdują się różne filtry, których można użyć w celu lepszego dostosowania tabel pod kątem programu QlikView. Okno dialogowe zawiera sześć stron opisanych poniżej. Przyciski w lewym dolnym rogu okna dialogowego Przekształć tabelę są używane na wszystkich stronach:

Cofnij Cofa ostatnią wprowadzoną zmianę.
Wykonaj ponownie Wykonuje ponownie ostatnią operację wycofaną za pomocą opcji Cofnij.
Resetuj Resetuje tabelę do pierwotnego statusu.

Śmieci

Na karcie Śmieci można usunąć z tabeli wiersze i kolumny zawierające śmieci. W plikach HTML często występują dodatkowe wiersze i kolumny służące wyłącznie do poprawienia czytelności — przed załadowaniem danych do programu QlikView należy oczywiście je usunąć.

Zarówno kolumny, jak i wiersze można usunąć jawnie — w tym przypadku w skrypcie zostaną zapisane ich indeksy. Wiersze można usunąć także przy użyciu kryteriów warunkowych.

Usuń zaznaczone Usuwa wyróżnione wiersze i kolumny.
Usunięcie warunkowe... Otwiera okno dialogowe Określ warunek wiersza, w którym można ustawić dodatkowe kryteria dotyczące usuwania wierszy.

Wypełnij

Przy użyciu karty Wypełnij można zastępować wartości komórek. W większości przypadków określone komórki pasujące do danego opisu są zastępowane inną wartością z tej samej kolumny. Często zdarza się, że komórki są puste i pierwsza niepusta komórka powyżej zawiera odpowiednią wartość.

Wypełnij... Otwiera okno dialogowe Wypełnij komórki, w którym można określić warunki i strategię.

Column

Strona z oknem dialogowym Kolumna służy do kopiowania zawartości kolumny do nowej kolumny. Kopia może zawierać wszystkie komórki kolumny źródłowej lub tylko selekcję tych komórek. Ta funkcja może być przydatna, jeśli kolumna zawiera wartości różnego rodzaju. Można jej także używać do powielania kolumny zawierającej łącza HTML, tak aby jedna kolumna zawierała tekst łącza, a druga jego adres URL.

Nowy... Otwiera okno dialogowe Określ komórki dla nowej kolumny, w którym można określić sposób tworzenia nowej kolumny.
Etykieta Ustawia etykietę dla kolumny.

Kontekst

W tabeli HTML można przechowywać więcej informacji niż jest widoczne, np. w przypadku, gdy można kliknąć zawartość komórki, wymagane jest także przechowywanie adresu, do którego należy przejść w przeglądarce. Na stronie Przekształć wyświetlany będzie tekst komórki, ale można na niej także pokazać dodatkowe informacje dotyczące komórek. Można także wczytać te informacje do programu QlikView.

Informacje dodatkowe są zawsze otoczone znacznikami. Znacznik zawiera nazwę i może mieć atrybuty, które mogą mieć wartości. Kontekst komórki może wyglądać następująco:

Example:  

<A href=www.myurl.com/mypage.html name=”MyName”>

Mój tekst łącza

</A>

Widoczny tekst komórki to Mój tekst łącza. Kontekst zawiera znacznik początkowy i znacznik końcowy. Znaczniki określają łącze hipertekstowe. Znacznik początkowy zawiera dwa atrybuty, href i name.

Strony Kontekst można użyć do odczytania atrybutów znacznika zamiast głównego ciągu znaków. Możliwe są także inne operacje. Aby uzyskać wgląd w kontekst komórki, kliknij prawym klawiszem myszy komórki w kreatorze i wybierz opcję Wyświetl kontekst.

Rozwiń... Otwiera okno dialogowe Rozszerzenie komórki kontekstu, w którym można określić rozwinięcie zawartości jednej komórki w kilka komórek. Należy pamiętać, że ten przycisk będzie aktywny, pod warunkiem że zarówno kolumna, jak i wiersz będą zaznaczone. Jednakże rozwinięte zostaną wszystkie komórki w kolumnie.
Interpretuj... Otwiera okno dialogowe Interpretacja kontekstu, w którym można określić interpretację zawartości komórek. Należy pamiętać, że ten przycisk będzie aktywny, pod warunkiem że zarówno kolumna, jak i wiersz będą zaznaczone. Jednakże interpretacja obejmie wszystkie komórki w kolumnie.

Cofnij zawijanie

Na karcie Cofnij zawijanie można wyprostować tabelę zawiniętą. Określenie zawinięta oznacza, że druga część tabeli znajduje się nie poniżej, jak powinna, ale z boku pierwszej części. W przykładzie powyżej prawa połowa zostanie przeniesiona i umieszczona pod lewą połową.

Cofnij zawijanie Cofa zawijanie tabeli. Najpierw przy użyciu kursora należy ustawić obramowanie między dwiema połowami. Można podzielić tabelę pionowo lub poziomo.
Warunkowe cofnięcie zawijania... Określa warunek pionowego podziału tabeli. Otwiera okno dialogowe Określ warunek wiersza.

Obróć

Projektanci stron internetowych często obracają tabele, aby ładniej wyglądały. Głównym celem funkcji obracania jest umożliwienie obracania tabel „z powrotem do stanu normalnego”, tzn. ustawienie pól jako kolumn, wstawienie nazw pól w pierwszym wierszu itp.

W lewo Obraca tabelę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
W prawo Obraca tabelę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Transponuj Transponuje tabelę, tzn. wykonuje odbicie lustrzane po przekątnej, tak aby komórka w prawym górnym rogu stała się komórką w lewym dolnym rogu i odwrotnie. Komórki w lewym górnym roku i prawym dolnym rogu pozostają na swoich miejscach.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view