Przeskocz do zawartości głównej

Okno dialogowe Edytuj wyrażenie

NA TEJ STRONIE

Okno dialogowe Edytuj wyrażenie

Okno dialogowe Edytuj wyrażenie jest otwierane po wybraniu przycisku Dodaj poniżej listy wyrażeń w oknie Właściwości wykresu: Wyrażenia albo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy istniejącego wyrażenia i wybraniu opcji Dodaj wyrażenie lub Edytuj wyrażenie.

To okno dialogowe, mimo że jest używane przede wszystkim w wyrażeniach wykresu, może być także używane podczas tworzenia i edytowania wyrażeń w innych miejscach. Dostęp do niego zawsze uzyskuje się w taki sam sposób, poprzez kliknięcie przycisku z symbolem wielokropka, który jest widoczny obok pól edycji tekstu w całym programie.

Główne części tego okna dialogowego są następujące: obszar edycji Wyrażenie, którego wielkość można zmodyfikować, aby umieszczać w nim duże wyrażenia, a pod nim znajduje się obszar kart zawierający cztery karty: Pola, Funkcje, Zmienne i Grafiki.

Wyrażenie OK To jest obszar edycji wybranego wyrażenia. W tym miejscu należy wpisać całe wyrażenie, ale częściej wygodniejsze jest wykonywanie wszystkich operacji budowania wyrażenia w opisanym poniżej obszarze kart.
Etykieta Expression OK jest widoczna, dopóki składnia wyrażenia jest akceptowana przez program, tj. gdy wyrażenie jest poprawne. W przeciwnym wypadku na etykiecie będzie widoczny co najmniej jeden komunikat o błędzie (Niepoprawne nazwy pól, Błąd w wyrażeniu, Śmieci po wyrażeniu). Dopóki wyrażenie nie jest poprawne, opuszczenie tego okna dialogowego poprzez kliknięcie przycisku OK ma niewielki sens.

Pola

Karta Pola zawiera kontrolki używane do tworzenia statystycznych funkcji agregacji na podstawie danych pola.

Agregacja Pierwsze menu rozwijane zawiera listę dostępnych statystycznych funkcji agregacji. (Funkcje Pierwszy ciąg i Ostatni ciąg mogą być używane np. w celu wyświetlania tekstu w tabeli przestawnej).
Tabela Ta lista rozwijana umożliwia ograniczenie pól wyświetlanych na poniższej liście Pole do jednej konkretnej tabeli wewnętrznej.
Pole

To rozwijane menu zawiera listę wszystkich dostępnych nazw pól.

Pola ładowane jako miara MEASURE przy użyciu funkcji Direct Discovery są oznaczone jako [Measure]. Pola MEASURE mogą być używane tylko z podstawowymi funkcjami agregacji: Sum, Avg, Count, Min i Max. W przypadku bardziej zaawansowanych zastosowań oraz w przypadku funkcji właściwych dla bazy danych można użyć instrukcji SQL, aby wykonać poprawną składnię funkcję SQL, przy czym odniesienie można utworzyć tylko do tabeli lub widoku załadowanego za pomocą funkcji Direct Discovery.

Pokaż pola systemowe Tę opcję należy zaznaczyć, aby dołączyć pola systemowe do listy Pole.
Odrębne Funkcje statystyczne mogą być domyślnie obliczane względem liczby wystąpień. Po zaznaczeniu opcji Odrębne wyrażenie będzie obliczane bez wartości powielonych.
Wklej Ten przycisk należy kliknąć, aby wprowadzić selekcje jako składnik wyrażenia.

Funkcje

Karta Funkcje zawiera kontrolki używane do wprowadzania ogólnych funkcji QlikView do wyrażenia.

Kategoria funkcji Ta lista rozwijana umożliwia ograniczenie funkcji wyświetlanych na poniższej liście Nazwa funkcji do jednej kategorii jednocześnie.
Nazwa funkcji Ta lista rozwijana zawiera listę wszystkich dostępnych funkcji QlikView (za wyjątkiem ograniczonej liczby dedykowanych funkcji skryptów).
W panelu na dole karty Funkcje wyświetlona jest składnia argumentu wybranej funkcji.
Wklej Ten przycisk należy kliknąć, aby wprowadzić selekcje jako składnik wyrażenia.

Zmienne

Karta Zmienne zawiera kontrolki używane do wprowadzania zmiennych QlikView do wyrażenia.

Zmienne To rozwijane menu zawiera listę wszystkich zmiennych zdefiniowanych aktualnie dla dokumentu.
Pokaż zmienne systemowe Tę opcję należy zaznaczyć, aby dołączyć zmienne systemowe do listy Zmienne.
Wklej Ten przycisk należy kliknąć, aby wprowadzić selekcje jako składnik wyrażenia.

W panelu na dole karty Zmienne wyświetlana jest bieżąca wartość zmiennej wybranej na liście Zmienne.

Grafiki

Na karcie Grafiki znajdują się kontrolki używane do otwierania wewnętrznych plików dostępnych w programie QlikView. Możliwe jest także uzyskanie dostępu do innych powiązanych plików graficznych. Zwróć uwagę na to, że ta funkcja jest ograniczona do niektórych części układu.

Folder grafiki Ta lista rozwijana zawiera dostępne foldery grafiki.
Grafika Ta lista rozwijana zawiera grafiki dostępne w wybranym folderze.
Zaawansowane... Kliknij to pole wyboru, aby wybierać bezpośrednio z obrazków w oknie dialogowym Selektor grafiki.
Wklej Ten przycisk należy kliknąć, aby wprowadzić selekcje jako składnik wyrażenia.

Po prawej stronie karty Grafiki widoczny jest panel przedstawiający aktualnie wybraną grafikę.

Ponadto okno dialogowe Edytuj wyrażenie zawiera następujące polecenia menu i przyciski.

Menu Plik

Eksportuj do pliku wyrażenia... Zawartość pola edycji Wyrażenie można zapisać jako plik tabeli za pomocą polecenia Eksportuj do pliku wyrażenia. Plik jest zapisywany z rozszerzeniem .qve.
Wstaw plik... Wcześniej utworzony plik wyrażenia można wstawić do skryptu, korzystając z polecenia Wstaw plik....
Kreator Colormix... Przy użyciu kreatora Colormix można utworzyć wyrażenie colormix.
Drukuj Otwiera standardowe okno dialogowe Drukuj systemu Windows umożliwiające wydrukowanie wyrażenia. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+P.

Menu Edytuj

Cofnij Cofa ostatnią zmianę. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Z.
Wykonaj ponownie Wykonuje ponownie ostatnią operację Cofnij. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+Y.
Wytnij Eksportuje wyróżniony tekst do schowka. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+X.
Kopiuj Kopiuje wyróżniony tekst do schowka. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+C.
Wklej Wkleja zawartość schowka do okna dialogowego w miejscu, w którym znajduje się kursor. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+V.
Wyczyść Czyści całe wyrażenie.
Wybierz wszystko Zaznacza całe wyrażenie.
Znajdź/Zastąp... Otwiera okno dialogowe umożliwiające wyszukiwanie i zastępowanie cyfr lub znaków w wyrażeniu. Polecenie można też wywołać następującym skrótem klawiszowym: Ctrl+F.

Menu Ustawienia

Konfiguruj... Otwiera okno Preferencje użytkownika: Edytor.