Przeskocz do zawartości głównej

Utwórz instrukcję select

NA TEJ STRONIE

Utwórz instrukcję select

Okno dialogowe Utwórz instrukcję select jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Select na stronie Dane panelu narzędzi w oknie dialogowym Edytuj skrypt. Służy do definiowania tabel i pól, jakie będą ładowane z poprzednio wybranego źródła danych.

To okno dialogowe zawiera trzy grupy. Pierwsza grupa zawiera informacje na temat źródła danych.

Źródło danych Nazwa aktualnego źródła danych ODBC/OLE DB.
Baza danych Na liście rozwijanej można wybierać dostępne bazy danych.
Właściciel W tym miejscu pokazana jest nazwa właściciela bazy danych. Na liście rozwijanej można wybierać dostępnych właścicieli.
Connect Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Połącz ze źródłem danych.
Sterownik Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Informacje o sterowniku ODBC lub Informacje o sterowniku OLEDB, które zawiera informacje o obsługiwanej funkcjonalności w aktualnie używanym sterowniku.
Pomoc techniczna Otwiera okno dialogowe zawierające informacje o obsłudze bazy danych. Te informacje można wykorzystać przy każdej okazji kontaktu z działem wsparcia Qlik, a także w przypadku zgłaszania błędów lub problemów dotyczących dokumentów QlikView.

Druga grupa jest używana w celu wybierania tabel i pól.

Tabele bazy danych Ta lista przedstawia dostępne tabele bazy danych. Kliknij nazwę tabeli, by ją wybrać. Rodzaje tabel, jakie pojawiają się na liście, można kontrolować za pośrednictwem pól wyboru po lewej stronie (zob. opis poniżej).
Pola Ta lista przedstawia pola dostępne w wybranej tabeli. Należy wybrać jedno lub większą liczbę pól z listy, które zostaną dołączone do instrukcji select. W celu wybrania wszystkich nazw pól jednocześnie należy użyć znaku „*”. Selekcja pól zostanie odzwierciedlona na stronie Skrypt trzeciej grupy (zob. opis poniżej). Pola można sortować w Pierwotnej kolejności z bazy danych albo w alfabetycznej Kolejności tekstu wg selekcji w menu rozwijanym.
Pokaż ikonę dla pól klucza Gdy ta opcja jest zaznaczona, dowolne pole zdefiniowane jako pole klucza w źródłowej bazie danych będzie pokazane z ikoną klucza na liście Pola.
Tabele To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli standardowe tabele bazy danych mają pojawiać się na liście Tabele bazy danych.
Widoki To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli widoki bazy danych mają pojawiać się na liście Tabele bazy danych.
Synonimy To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli synonimy tabeli bazy danych mają pojawiać się na liście Tabele bazy danych.
Tabele systemowe To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli tabele systemowe bazy danych mają pojawiać się na liście Tabele bazy danych.
Aliasy To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli aliasy tabeli bazy danych mają pojawiać się na liście Tabele bazy danych.

W trzeciej grupie pokazana jest wygenerowana instrukcja select oraz informacje na temat wybranej tabeli i pól. Ta grupa zawiera następujące strony:

Skrypt

Karta Skrypt przedstawia skrypt, jaki zostanie wygenerowany dla instrukcji select.

Trzy przyciski radiowe po prawej stronie kontrolują formatowanie instrukcji select w skrypcie.

Column Wybierz tę opcję, aby wygenerować instrukcję select z nazwami pól, które pojawią się w osobnych wierszach w skrypcie.
Wiersz Wybierz tę opcję, aby wygenerować całą instrukcję select, która pojawi się w jednym wierszu w skrypcie.
Strukturalne Wybierz tę opcję, aby wygenerować instrukcję select w wierszach strukturalnych w skrypcie.
Dodaj polecenie LOAD Po zaznaczeniu tej opcji instrukcja select zostanie wygenerowana z poprzedzającą instrukcją load, dla której instrukcja select będzie stanowiła dane wejściowe. Wszystkie pola będą zawarte w instrukcji load, nawet jeśli w instrukcji select używany jest symbol *.
Dodaj Kliknij ten przyciks, aby zapisać wygenerowaną dotychczas instrukcję select. Generowanie nowej instrukcji select zostanie zainicjowane bez opuszczania okna dialogowego. Stara instrukcja będzie widoczna w panelu podglądu powyżej wyraźnej linii podziału. Tę procedurę można powtórzyć dowolną liczbę razy.

Tabela

Na karcie Tabela widoczne są szczegółowe informacje dotyczące wybranej tabeli bazy danych.

Więcej... powoduje otwarcie osobnego okna dialogowego, którego wielkość można zmieniać, z rozszerzonym widokiem stron Tabela, Kolumny i Podgląd.

Kolumny

Karta Columns przedstawia szczegółowe informacje o wybranych kolumnach (polach) bieżącej tabeli.

Podgląd

Karta Podgląd przedstawia podgląd pierwszych wierszy, jakie zostaną wygenerowane przez bieżącą instrukcję select.

Obiekty Blob

Karta Obiekty Blob umożliwia wiązanie tzw. obiektów Blob (dużych obiektów binarnych) w dokumencie QlikView. Jest to zwykle obrazek, plik tekstowy itp., zapisany jako pojedynczy obiekt w systemie zarządzania bazą danych. Ikona i oznacza, że pole zawiera obiekt Blob. Lista obiektów Blob w Przeglądarce obiektów Blob w bazie danych zawiera rozmiar (w kB) i typ obiektów. Jeśli obiekt Blob jest grafiką, wówczas jego podgląd jest dostępny obok listy. QlikView obsługuje obiekty Blob w postaci plików jpg, png, bmp, pdf i rtf.

Przycisk Wiązanie... otwiera okno dialogowe Wiązanie.

Pole klucza dla danych typu Blob Na liście wybierz obiekt Blob, którego rozmiar zamierzasz zmienić.
Zmniejsz grafiki Włącz tę opcję, aby zmienić rozmiar obiektu Blob. W celu dopasowania rozmiaru grafiki skorzystaj z opcji Szerokość w pikselach i Wysokość w pikselach.

To ustawienie nie uwzględnia proporcji.

Uwaga: Obiekty Blob można wiązać tylko przy użyciu ODBC.

Po dokonaniu selekcji tabel i pól można kliknąć przycisk OK, aby wstawić wygenerowane instrukcje select na pozycji kursora w skrypcie QlikView. Naciśnięcie przycisku Anuluj spowoduje odrzucenie zmian.

Sterowni ODBC może zwykle interpretować dużo bardziej skomplikowane instrukcje select niż te, które mogą być generowane przez to okno dialogowe. Alternatywnym sposobem na generowanie bardziej złożonych instrukcji select jest użycie narzędzia zapytań, np. Microsoft Query, a następnie utworzenie instrukcji select w układzie graficznym w tym narzędziu. Po zakończeniu należy skopiować (Ctrl+C) instrukcję select i wkleić (Ctrl+V) ją do skryptu QlikView. (W MS Query należy kliknąć przycisk SQL).