Top

Top() Funkcja oblicza wartość wyrażenia w pierwszym (najwyższym) wierszu segmentu kolumny w tabeli. Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset — domyślnie jest to wiersz najwyższy. W przypadku wykresów niebędących tabelami wynik funkcji Top() jest obliczany na pierwszym wierszu bieżącej kolumny w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Syntax:  

Top([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Return data type: podwójny

Arguments:  

Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
offset

Określenie wartości offsetn większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia w dół o n wierszy poniżej najwyższego wiersza.

Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja Top działa tak samo jak funkcja Bottom z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

count Jeśli trzeci parametr count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości count, po jednej dla każdego z count ostatnich wierszy bieżącego segmentu kolumny. W tej postaci funkcja może być używana jako argument dla specjalnych funkcji zakresu. Funkcje zakresu
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Określenie zakresu agregacji

Uwaga: Segment kolumny definiuje się jako ciągły podzbiór komórek o tych samych wartościach dla wymiarów w bieżącej kolejności sortowania. Międzywierszowe funkcje wykresu są obliczane w segmencie kolumny z pominięciem skrajnego prawego wymiaru w równoważnym wykresie tabeli prostej. Jeśli wykres ma tylko jeden wymiar lub jeśli podano kwalifikator TOTAL, wartość wyrażenia jest obliczana na pełnej tabeli.
Uwaga: Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Limitations:  

Wywołania rekurencyjne będą zwracać NULL.

Examples and results:  

Example: 1

Customer Sum(Sales) Top(Sum(Sales)) Sum(Sales) + Top(Sum(Sales)) Top offset 3
  2566 587 3153 3249
Astrida 587 587 1174 1270
Betacab 539 587 1126 1222
Canutility 683 587 1270 1366
Divadip 757 587 1344 1440

W tym przypadku stosowny wykres został utworzony na podstawie wymiaru Customer oraz miar: Sum(Sales) i Top(Sum(Sales)).

Kolumna Top(Sum(Sales)) zwraca wartość 587 dla wszystkich wierszy, ponieważ jest to wartość najwyższego wiersza Astrida.

W tabeli tej przedstawione są również bardziej złożone miary: jedna utworzona na podstawie wyrażenia Sum(Sales)+Top(Sum(Sales)) i jedna zatytułowana Top offset 3, utworzona na podstawie wyrażenia Sum(Sales)+Top(Sum(Sales), 3) z argumentem offset o wartości 3. W efekcie jej działania wartość Sum(Sales) dla bieżącego wiersza jest dodawana do wartości z trzeciego wiersza liczonego od najwyższego wiersza (wartość z wiersza bieżącego plus wartość dla klienta Canutility).

Example: 2

W tym przypadku do wykresów zostały dodane kolejne wymiary: Month i Product. W przypadku wykresów wielowymiarowych wyniki wyrażeń zawierających funkcje Above, Below, Top i Bottom są zależne od kolejności posortowania wymiarów kolumn przez QlikView. QlikView oblicza wartości funkcji na podstawie segmentów kolumny uzyskanych z wymiaru sortowanego jako ostatni. Kolejność sortowania kolumn określa się w polu Sortowanie i może ona być inna od kolejności wyświetlania kolumn w tabeli. (W celu oszczędności miejsca niektóre wiersze nie zostały pokazane).

Customer Product Month Sum(Sales) First value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 46
Astrida AA Mar 70 46
... ... ... ... ...
Astrida AA Sep 78 46
Astrida AA Oct 12 46
Astrida AA Nov 78 46
Astrida AA Dec 22 46
Astrida BB Jan 46 46
Pierwsza tabela z przykładu 2. Wartość funkcji Top dla miary First value na podstawie Month (Jan).
Customer Product Month Sum(Sales) First value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida BB Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 60
Astrida BB Feb 60 60
Astrida AA Mar 70 70
Astrida BB Mar 70 70
Astrida AA Apr 13 13
Astrida BB Apr 13 13
Druga tabela z przykładu 2. Wartość funkcji Top dla miary First value na podstawie Product (AA dla klienta Astrida).

Przykład: 2 w opisie funkcji Above zawiera dodatkowe informacje.

Example: 3

Wynik

Funkcję Top można stosować jako źródło danych wejściowych dla funkcji zakresu. Na przykład: RangeAvg (Top(Sum(Sales),1,3)).

W funkcji Top() argument offset jest ustawiony na 1, a argument count jest ustawiony na 3. Funkcja ta znajduje wyniki wyrażenia Sum(Sales) w trzech wierszach począwszy od wiersza pod najniższym wierszem w segmencie kolumny (ponieważ offset=1), oraz i w dwóch wierszach pod nim (o ile jest tam wiersz). Wspomniane trzy wartości są stosowane jako dane wejściowe dla funkcji RangeAvg(), która znajduje średnią wartości w określonym szeregu liczbowym.

Tabela z kolumną Customer jako wymiarem zwraca następujące wyniki dla wyrażenia RangeAvg().

 
Astrida
Betacab
Canutility
Divadip:
603
603
603
603

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

Aby miesiące były sortowane we właściwej kolejności, podczas tworzenia arkuszy przejdź do karty Sort we właściwościach wykresu i zaznacz pole wyboru Expression w sekcji Sort by. W polu wyrażenia podaj Monthnumber.