Before

Funkcja Before() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej występujących w kolumnie znajdującej się przed kolumną bieżącą w obrębie segmentu wierszy tabeli przestawnej.

Syntax:  

before([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Uwaga: Ta funkcja zwraca wartość NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

Arguments:  

Argument Opis
expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
offset

Określenie wartości offsetn większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n wierszy w lewo z bieżącego wiersza.

Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje obliczenie wartości wyrażenia dla bieżącego wiersza.

Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja Before działa tak samo jak funkcja After z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

n

Jeśli trzeci parametr n będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości n, po jednej dla każdego z n wierszy tabeli liczonych w lewo od pierwotnej komórki.

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Określenie zakresu agregacji

W przypadku pierwszej kolumny segmentu wiersza zostanie zwrócona wartość NULL, ponieważ tej kolumny nie poprzedza żadna kolumna.

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest zdefiniowana po prostu przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Examples:  

before( sum( Sales ))

before( sum( Sales ), 2 )

before( total sum( Sales ))

Wyrażenie rangeavg (before(sum(x),1,3)) zwraca średnią z trzech wyników funkcji sum(x) ocenianej w trzech kolumnach znajdujących się bezpośrednio po lewej stronie kolumny bieżącej.