XIRR

Funkcja XIRR() zwraca zagregowaną wewnętrzną stopę zwrotu dotyczącą harmonogramu przepływów pieniężnych (niekoniecznie okresowych) reprezentowanych przez liczby sparowane zwracane przez wyrażenia podane jako pmt i date, iterowane po wymiarach wykresu. Wszystkie płatności są obejmowane upustem na podstawie roku zawierającego 365 dni.

Syntax:  

XIRR([TOTAL [<fld {,fld}>]] pmt, date)

Return data type: liczbowy

Arguments:  

Argument Opis
pmt

Płatności. Wyrażenie lub pole zawierające płatności w ramach przepływów pieniężnych odpowiadające harmonogramowi płatności podanemu argumentem date.

date Wyrażenie lub pole zawierające harmonogram dat odpowiadających płatnościom w ramach przepływów pieniężnych podanym argumentem pmt.
TOTAL

Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Określenie zakresu agregacji

Limitations:  

Argumenty pmt i date nie mogą zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne funkcje agregacji zawierają kwalifikator TOTAL. Do bardziej zaawansowanych agregacji należy używać zaawansowanej funkcji agregującej Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.

Examples and results:  

Przykład Wynik
XIRR(Payments, Date)

0.5385

Dane zastosowane w przykładach:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');