Przeskocz do zawartości głównej

Alarmy

NA TEJ STRONIE

Alarmy

Tworzenie alarmów

Najprostszą metodą zdefiniowania alarmu jest skorzystanie z Kreatora alarmów, który można uruchomić z menu Narzędzia. Alarmy można też tworzyć i organizować w oknie dialogowym Alarmy, otwieranym z menu Narzędzia. Alarmy są zapisywane jako część dokumentu QlikView. Alarmy mogą być tworzone i inicjowane z wersji aplikacji QlikView dla systemu Windows (czyli nie z klientów Ajax).

Używanie alarmów

Istnieją trzy różne sposoby zainicjowania sprawdzenia alarmu QlikView:

  1. Automatycznie w układzie QlikView, gdy istnieje możliwość, że dane dokumentu uległy zmianie, czyli po otwarciu dokumentu, wykonaniu skryptu lub wykonaniu operacji Zmniejsz dane.
  2. Ręcznie z makra za pośrednictwem specjalnych interfejsów API automatyzacji. Szczegółowe informacje zawiera przewodnik po interfejsach API QlikView.
  3. Programy zewnętrzne uruchamiające QlikView w trybie wsadowym wykorzystują specjalny interfejs API automatyzacji do pobierania listy alarmów uruchomionych z danego kontekstu.

Ciąg zdarzeń po wyzwoleniu sprawdzenia alarmu można zobrazować następująco:

Uruchomiony alarm może zostać zawieszony do momentu wystąpienia określonej zmiany. Na przykład mogłoby być irytujące wyświetlanie przy każdym otwarciu dokumentu przypomnienia, że cel budżetowy został osiągnięty. W takim przypadku można tak skonfigurować alarm, aby uruchamiał się tylko raz, po czym ulegał zawieszeniu do następnego miesiąca.

Jak widać na schemacie blokowym, każde uruchomienie alarmu inicjuje ciąg operacji logicznych w dokumencie QlikView. Zazwyczaj aplikacja QlikView wykonuje następujące kroki:

  1. Zastosowanie odpowiedniej selekcji do alarmu.
  2. Obliczenie wartości wyrażenia warunku.
  3. Przywrócenie pierwotnych selekcji.

Czas potrzebny na wykonanie akcji 1 i 3 jest równoważny typowemu czasowi klikania, jaki byłby potrzebny przy interaktywnym stosowaniu selekcji. Czas potrzebny na wykonanie kroku 2 jest taki sam, jak w przypadku wyrażenia należącego np. do obiektu arkusza. Oznacza to, że w dużych dokumentach łączny czas potrzebny na sprawdzenie alarmu może być stosunkowo długi. Jest to zazwyczaj mało istotne w przypadku pojedynczych alarmów wyzwalanych przy otwarciu lub przeładowaniu, jednak przy używaniu wielu alarmów wyzwalanych z makr trzeba uważać, by nadmiernie nie spowolnić działania dokumentu.

Otwiera okno dialogowe Alarmy, w którym są tworzone i organizowane wszystkie alarmy QlikView.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view