Wykres radarowy — AJAX/Webview

Wykresy radarowe można opisać jako wykresy liniowe, w których oś X została zwinięta w koło, a każda wartość na osi X ma osobną oś Y. Wynikowy wykres przypomina nieco pajęczynę lub obraz na ekranie radaru.

Wykres radarowy: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Notatki i komentarze

Odłącz Tytuł wykresu jest dołączany z tekstem „(Odłączone)”, a selekcje dokonywane w dokumencie nie powodują aktualizacji wykresu (chociaż nadal możliwe są selekcje z wykresu). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest dołączony. Utworzenie kopii wykresu i odłączenie jej umożliwia bezpośrednie porównywanie kopii oraz oryginału.
Dołącz Dołącza odłączony wykres. Wykres zostaje dynamicznie powiązany z danymi. To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy wykres jest odłączony.
Ustaw referencję Wybranie tej opcji umożliwia ustawienie referencji wykresu, np. stałego obszaru kreślenia wykresu z bieżącymi selekcjami. W przypadku dokonywania dalszych selekcji w dokumencie referencyjny obszar kreślenia pozostanie i będzie widoczny wyszarzony w tle. Osie wykresu itp. będą dostosowywane w taki sposób, aby zawsze zawierały maksimum referencyjnego zestawu danych i bieżącego zestawu danych. Bieżący zestaw danych jest zawsze nanoszony na tle wykresu referencyjnego, tj. niektóre części wykresu referencyjnego mogą być zasłonięte przez wykres bieżącego zestawu danych. Wyświetlanie referencyjnych obszarów kreślenia jest możliwe tylko w przypadku niektórych typów wykresów, np. wykresów słupkowych, wykresów liniowych, wykresów kombi, wykresów radarowych, wykresów rozrzutu, wykresów siatkowych i wykresów zegarowych ze wskazówkami. Nie można ustawić referencji dla wykresu zawierającego drążenie lub grupę cykliczną. Referencja zostanie utracona w przypadku zamknięcia dokumentu albo w przypadku przeładowania danych. Maksymalna liczba obiektów do uwzględnienia w przypadku używania opcji Ustaw referencję wynosi 500.
Wyczyść odwołanie To polecenie jest zastępowane przez polecenie Ustaw referencję, gdy ustawiona jest referencja. Po jego wybraniu poprzednio ustawiona referencja zostanie wyczyszczona, a wykres wróci do trybu normalnego wykresu.
Wyczyść wszystkie selekcje

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Drukuj...

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można określić ścieżkę, nazwę pliku oraz typ pliku (tabeli) dla treści eksportowanych danych.

Szybka zmiana

Umożliwia zmianę typu bieżącego wykresu. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). Dostępne jedynie po włączeniu opcji Szybka zmiana typu na wykresie na karcie Nagłówek okna dialogowego Właściwości.

Minimalizuj

Powoduje przekształcenie obiektu do postaci ikony. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy minimalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Przywróć

Przywraca pierwotną wielkość i położenie obiektu, który został zminimalizowany lub zmaksymalizowany. Ten sam rezultat powoduje dwukrotne kliknięcie ikony obiektu zminimalizowanego albo kliknięcie ikony w nagłówku (jeśli jest widoczny) obiektu zmaksymalizowanego. To polecenie jest dostępne tylko dla obiektów zminimalizowanych lub zmaksymalizowanych.

Maksymalizuj

Powiększa obiekt, który w rezultacie wypełnia cały arkusz. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny). To polecenie jest dostępne tylko wówczas, gdy maksymalizowanie jest dozwolone w oknie dialogowym Właściwości obiektu, na stronie Nagłówek.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości wykresu radarowego

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt . Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Wymiary

Wybierz wymiary z listy rozwijanej. Aby dodać wymiar, kliknij ikonę . Wybierz wymiar w polu rozwijanym. Użyj ikony , aby przenosić elementy na liście. Ikona usuwa elementy z listy. Aby wyświetlić więcej ustawień, kliknij przycisk Więcej....

Wymiar

Włączenie warunkowe

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie wymiaru w zależności od wartości wyrażenia warunkowego, które można wprowadzić po kliknięciu przycisku w poniższym oknie edycji.

Wymiar

Wyświetla aktualnie wybrany wymiar.

Pokaż etykietę

Zaznacz to pole, aby na osi X była wyświetlana etykieta wymiaru (nazwa pola).

Pomijaj wartości Null

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, pole wybrane w powyższej pozycji Wymiar nie będzie wyświetlane na wykresie, jeśli ma wartość NULL.

Pokaż wszystkie wartości

Zaznacz to pole, aby na wykresie były wyświetlane wszystkie wartości pola wymiaru, w tym wartości wykluczone logicznie.

Pokaż etykiety osi

Zaznacz to pole, aby na osi X dla wybranego pola wymiaru była wyświetlana legenda (nazwy wartości pola).

Ogranicz liczbę znaków etykiety osi

Zaznacz to pole wyboru, aby ograniczyć długość ciągów wartości wymiarów wyświetlanych na osiach oraz w legendzie wykresu. Określ liczbę znaków w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Po wartościach obciętych na wykresie będzie widoczny znak „...”. Ta opcja działa niezależnie od pozostałych opcji w tej samej grupie.

Ustawienie kratki — pierwszy wymiar

Zaznaczenie tego pola spowoduje włączenie wykresu kratowego, polegającego na wyświetlaniu tablicy wykresów na podstawie pierwszego wymiaru wykresu.

Stała liczba kolumn

Wprowadź liczbę kolumn wyświetlanych na wykresie kratowym. Określ liczbę kolumn w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość.

Stała liczba wierszy

Wprowadź liczbę wierszy wyświetlanych na wykresie kratowym. Określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość.

Drugi wymiar

Włącza drugi wymiar na wykresie kratowym. Jeśli jest używany drugi wymiar, wartości pierwszego wymiaru będą wyświetlane w tablicy kratowej jako kolumny, a wartości wymiaru podrzędnego jako wiersze.

Sortuj


Ustawia kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów arkusza.
Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, sortowanie odbywa się w następującej kolejności: stan, wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, kolejność ładowania. Stan dotyczy stanu logicznego (wybrane, opcjonalne lub wykluczone).

Sortowanie główne

Wartość Y
Określa, czy wartości wymiaru mają być sortowane zgodnie z wartością liczbową osi Y. Ta opcja jest niedostępna dla wymiarów wyliczanych.
Częstotliwość
Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa
Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
Tekst
Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania
Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortowanie pomocnicze

Częstotliwość
Sortuje wartości pola wg częstotliwości (liczba wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa
Sortuje wartości pola wg wartości liczbowych.
Tekst
Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania
Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortuj wg wyrażenia

Sortuje wartości pola wg wprowadzonego wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Zachowaj wybrane na górze

Włącz tę opcję, aby utrzymywać wybrane wartości na górze.

Ograniczenia

Ogranicz wartości wyświetlane przy użyciu pierwszego wyrażenia

Właściwości te umożliwiają określenie liczby wartości wymiaru wyświetlanych na wykresie, zgodnie z poniższymi ustawieniami.

Pokaż tylko

Wybierz tę opcję, aby wyświetlać określoną liczbę wartości: Pierwszych, Największych lub Najmniejszych. Ustawienie wartości 5 spowoduje wyświetlanie pięciu wartości. Jeśli dla wymiaru włączono opcję Pokaż inne, jedno z pięciu miejsc będzie zajęte przez segment Inne.

Opcja Pierwsze powoduje zwracanie wierszy zgodnie z ustawieniami na karcie Sortuj okna dialogowego właściwości. Jeśli wykres to tabela prosta, wiersze zostaną zwrócone według podstawowej kolejności sortowania w danej chwili. Innymi słowy, użytkownik może zmieniać sposób wyświetlania wartości poprzez dwukrotne kliknięcie dowolnego nagłówka kolumny i wskazanie tej kolumny jako podstawowego kryterium sortowania.

Opcja Największe zwraca wiersze w kolejności malejącej na podstawie pierwszego wyrażenia wykresu. W przypadku użycia w tabeli prostej wyświetlane wartości wymiaru pozostaną spójne podczas interaktywnego sortowania wyrażeń. Zmiana kolejności wyrażeń może powodować zmianę wartości wymiaru.

Opcja Najmniejsze zwraca wiersze w kolejności rosnącej na podstawie pierwszego wyrażenia wykresu. W przypadku użycia w tabeli prostej wyświetlane wartości wymiaru pozostaną spójne podczas interaktywnego sortowania wyrażeń. Zmiana kolejności wyrażeń może powodować zmianę wartości wymiaru.

Podaj liczbę wyświetlanych wartości. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Wybierz opcję Uwzględniaj wartości graniczne, aby uwzględnić wartość wymiaru zawierającą wartość porównania.

Pokaż tylko wartości, które są:

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie wartości wymiaru, które spełniają określony warunek dla tej opcji. Wybierz, aby wyświetlać wartości na podstawie procentu sumy albo na podstawie dokładnej ilości. Opcja względem sumy powoduje włączenie trybu względnego, który jest podobny do opcji Względne na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Pokaż tylko wartości, których wynik akumulacji wynosi:

Wybranie tej wartości powoduje skumulowanie wszystkich wierszy aż do wiersza bieżącego, a wynik jest porównywany z wartością ustawioną w opcji. Opcja względem sumy powoduje włączenie trybu względnego, który jest podobny do opcji Względne na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości, i porównuje wartości skumulowane (na podstawie wartości pierwszej, największej lub najmniejszej) z sumą ogólną. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Pokaż inne

Włączenie tej opcji spowoduje wyświetlanie na wykresie segmentu Inne. Wszystkie wartości wymiarów niespełniające kryteriów porównania dla ograniczeń wyświetlania są grupowane w segment Inne. Jeśli po wybranym wymiarze występują inne wymiary, opcja Zwiń wymiary wewnętrzne określa, czy na wykresie będą wyświetlane poszczególne wartości dalszych (wewnętrznych) wymiarów.

Etykieta
Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Jeśli po wybranym wymiarze występują inne wymiary, opcja Zwiń wymiary wewnętrzne określa, czy na wykresie będą wyświetlane poszczególne wartości dalszych (wewnętrznych) wymiarów.

Pokaż sumę

Włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie na wykresie sumy dla wybranego wymiaru. Jest to inna suma niż suma wyrażenia, którą konfiguruje się na karcie Wyrażenia okna dialogowego właściwości.

Etykieta
Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Użyj globalnego trybu grupowania

Ta opcja ma zastosowanie jedynie do wymiarów wewnętrznych. Po włączeniu tej opcji ograniczenia będą obliczane jedynie dla wybranego wymiaru. Wszystkie poprzednie wymiary zostaną zignorowane. Jeśli opcja jest wyłączona, ograniczenia są obliczane na podstawie wszystkich poprzednich wymiarów.

Pokaż oś

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać oś.

Szerokość osi

Wprowadź szerokość osi i jej znaczników podziałki lub przeciągnij suwak na pożądaną wartość.

Etykieta główna

Wybierz orientację wyświetlania etykiet głównych: Poziomo, Pionowe lub Nachylone.

Etykieta podrzędna

Wybierz orientację wyświetlania etykiet podrzędnych: Poziomo, Pionowe lub Nachylone.

Pokaż siatkę

Zaznacz to pole wyboru, aby na wykresie była wyświetlana siatka wychodząca ze znaczników podziałki osi X. Linie siatki można formatować, używając ustawień Styl siatki i Kolor siatki.

Pokaż siatkę pomocn.

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać linie pomocnicze między liniami siatki. Dostępne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Pokaż siatkę. Linie siatki można formatować, używając ustawień Styl siatki i Kolor siatki.

Etykiety schodkowo

Zaznacz tę opcję, aby wyświetlać etykiety na osi X schodkowo, gdy będzie ich za dużo na wyświetlanie jednej obok drugiej.

Odwrócony schodkowy

Etykiety na osi X są zwykle wyświetlane schodkowo od dołu do góry i od lewej do prawej. Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje odwrócenie wyświetlania schodkowego na wyświetlanie od góry do dołu.

Ciągłe X

Ustawia oś X jako ciągłą, przez co będzie ona interpretowana liczbowo i wyświetlana z poprawnymi liczbowo interwałami.

Wymuś 0

Ustala położenie dolnej krawędzi wykresu na zerze osi Y. Ta opcja jest niedostępna, gdy używana jest oś logarytmiczna.

Min. statyczne

Ustawia stałą wartość minimalną osi. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Maks. statyczne

Ustawia stałą wartość maksymalną osi. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Krok statyczny

Ustawia stały interwał dla oznaczeń podziałki na osi. Jeśli skutkiem ustawienia jest ponad 100 zaznaczeń, zastosowana wartość zostanie zmodyfikowana. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Prognoza wstecz

Wprowadzenie liczby całkowitej w tym polu wymusza przedłużenie osi X na lewo od faktycznie naniesionych punktów danych. Jest to użyteczne przy wyznaczaniu linii trendu. Prognoza wstecz jest rysowana linią przerywaną. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Prognoza

Wprowadzenie liczby całkowitej w polu edycji wymusza przedłużenie osi X na prawo od faktycznie naniesionych punktów danych. Jest to użyteczne przy wyznaczaniu linii trendu. Prognoza jest rysowana linią przerywaną. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Wyrażenia

Wybierz wyrażenia z listy rozwijanej. Aby dodać wyrażenie, kliknij ikonę . Wybierz wyrażenie z listy rozwijanej. Użyj ikony , aby przenosić elementy na liście. Ikona usuwa elementy z listy. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej....

Wyrażenia

Wyrażenie

Włącz

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie wybranego wyrażenia. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wyrażenie nie będzie w ogóle używane.

Warunkowe

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dynamiczne ukrywanie lub wyświetlanie wyrażenia w zależności od wartości wyrażenia warunkowego, które można wprowadzić po kliknięciu przycisku w poniższym oknie edycji.

Etykieta

Etykieta wyrażenia. Podaj nazwę, jaka ma być wyświetlana w wykresie. Jeśli nie zostanie podany żaden tekst, wówczas etykieta będzie automatycznie ustawiona na tekst wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Wyrażenie

Wyświetla aktualnie wybrane wyrażenie.

Komentarz

Wprowadź komentarz opisujący przeznaczenie i sposób działania wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Niewidoczne

Ukrywa wyrażenie.

Pokaż w procentach (względne)

Wynik będzie na wykresie wyświetlany w procentach, a nie w wartościach bezwzględnych.

Akumulacja wyrażenia

Zaznacz to pole, aby akumulować wyrażenia. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Pokaż w legendzie

Jeśli używanych jest kilka wyrażeń, wówczas wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie legendy przedstawiającej wyrażenia oraz odpowiadające im kolory obok wykresu.

Ustawienia linii i symboli

Zaznacz to pole, aby skonfigurować ustawienia układu dotyczące linii i symboli. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Wyskakujące okienko Ustawienia linii i symboli

Linia

Skonfiguruj ustawienia układu linii.


Symbol

Skonfiguruj ustawienia układu stosowanych symboli.

Ustawienia wyświetlania wartości

Zaznacz to pole wyboru, aby zdefiniować sposób wyświetlania wartości. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Style wyrażeń atrybutów

Kolor tła
Zdefiniuj wyrażenie atrybutu w celu określenia koloru podstawowego wykresu punktu danych. Użyte wyrażenie powinno zwracać poprawną reprezentację koloru (liczbę reprezentującą składowe RGB zgodnie z konwencją języka Visual Basic), co umożliwiają specjalne funkcje kolorów wykresu. Jeśli wynik wyrażenia nie jest poprawną reprezentacją koloru, zostanie wówczas użyty kolor czarny.
Styl linii
Zdefiniuj wyrażenie atrybutu w celu określenia stylu linii dla linii lub segmentu linii powiązanego z punktem danych. Względną szerokość linii można kontrolować poprzez uwzględnienie znacznika <Wn>, gdzie n to mnożnik do zastosowania względem domyślnej szerokości linii wykresu. Liczba n musi być liczbą rzeczywistą z zakresu od 0,5 do 8. Przykład: <W2.5>. Styl linii można kontrolować poprzez uwzględnienie znacznika <Sn>, gdzie n jest liczbą całkowitą między 1 a 4 wskazującą styl, który ma zostać użyty (1=ciągła, 2=kreskowana, 3=kropkowana, 4=kreskowana/kropkowana). Przykład: <S3>. Znaczniki <Wn> i <Sn> można dowolnie łączyć, ale liczy się tylko pierwsze wystąpienie każdego z nich. Znaczniki muszą być otoczone pojedynczymi cudzysłowami.

Pokaż oś

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać oś.

Szerokość osi

Wprowadź szerokość osi i jej znaczników podziałki lub przeciągnij suwak na pożądaną wartość.

Podziel oś

Zaznacz to pole wyboru, aby podzielić oś y na dwie części, tworząc w ten sposób wrażenie dwóch wykresów ze wspólną osią x.

Pozycja

Wybierz pozycję: Z lewej lub Z prawej. Jeśli wybrano opcję Podziel oś, należy wybrać pozycję Góra lub Dół.

Pokaż siatkę

Zaznacz to pole wyboru, aby na wykresie była wyświetlana siatka wychodząca ze znaczników podziałki osi X. Linie siatki można formatować, używając ustawień Styl siatki i Kolor siatki.

Pokaż siatkę pomocn.

Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać linie pomocnicze między liniami siatki. Dostępne tylko w przypadku zaznaczenia opcji Pokaż siatkę. Linie siatki można formatować, używając ustawień Styl siatki i Kolor siatki.

Skala logarytmiczna

Po zaznaczeniu tej opcji skala będzie logarytmiczna.

Wymuś 0

Ustala położenie dolnej krawędzi wykresu na zerze osi Y. Ta opcja jest niedostępna, gdy używana jest oś logarytmiczna.

Min. statyczne

Ustawia stałą wartość minimalną osi. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Maks. statyczne

Ustawia stałą wartość maksymalną osi. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Krok statyczny

Ustawia stały interwał dla oznaczeń podziałki na osi. Jeśli skutkiem ustawienia jest ponad 100 zaznaczeń, zastosowana wartość zostanie zmodyfikowana. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Środek statyczny

Ustawia na osi stałą wartość, która będzie ustawiona na środku obszaru kreślenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

 
Pokaż tytuł Domyślnie etykieta pierwszego zdefiniowanego wyrażenia jest ustawiona jako tytuł wykresu. Usuń zaznaczenie pola wyboru, jeśli nie chcesz umieszczać tytułu wykresu. Tytuł może być zdefiniowany jako formuła wyliczana na potrzeby aktualizacji dynamicznej. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Więcej.../Mniej... Kliknij ten przycisk, aby rozwinąć/zwinąć sekcję rozwijaną, która zawiera dodatkowe karty. Wyświetlane karty zależą od tego, czy aktywne jest pole Wymiary, czy pole Wyrażenia.

Właściwości wykresu radarowego: Prezentacja

Prezentacja

Wygląd Wybierz jeden z dostępnych widoków z listy.
Pokaż legendę Wyświetla legendę w wykresie. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Wyskakujące okienko Ustawienia legendy


Styl legendy

Ustawia styl legendy.


Pionowo

Ustawia wyrównanie legendy w pionie.


Interlinia

Określa odległość między elementami w legendzie.


Odwróć kolejność

Zaznacz to pole wyboru, aby odwrócić kolejność sortowania legendy.


Zawijaj tekst w komórce

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst elementów legendy będzie zawijany w co najmniej dwóch liniach.


Skumulowane Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlenie punktów danych w sposób skumulowany.
Szerokość linii Ustawia szerokość linii dla linii.
Rozmiar symbolu Ustawia rozmiar symboli, jeśli są używane.
Tło Ustawia tło wykresu. Dostępne są następujące opcje:
Kolor
Kliknij , aby wybrać kolor.
Grafika
Kliknij , aby zmienić grafikę.
Grafika dynamiczna

Kliknij , aby ustawić grafikę dynamiczną.

Podaj wyrażenie wyliczane, aby wyświetlać dynamiczne grafiki tła, które zmieniają się w zależności od selekcji.
Przezroczystość tła Kliknij , aby ustawić przezroczystość tła. Podaj wartość w tym polu lub przeciągnij suwak, aby ustawić przezroczystość.
Więcej.../Mniej...

Ogólne

Odwróć kierunek

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas wartości przedstawione w wykresie będą odwrócone, tj. jeśli widocznych jest 10 najwyższych wartości i zaznaczone zostanie pole wyboru, wówczas na wykresie pojawi się 10 najniższych wartości.

Maks. pokazywane wartości

W tym polu określany jest górny limit liczby punktów danych, w których wyświetlane będą wartości dla wykresu. Jeśli nie określono żadnych ograniczeń, wówczas wartości będą wyświetlane dla wszystkich punktów danych, które mogą wpłynąć na czytelność wykresu.

Pomijaj wartości zerowe

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas w obliczeniu zostaną pominięte wszystkie kombinacje pól wymiaru (pochodzące ze wszystkich wyrażeń), które zwracają zero lub Null. Ta opcja jest wybrana domyślnie.

Pomiń brakujące

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas w obliczeniu zostaną pominięte wszystkie kombinacje pól wymiaru powiązane tylko z wartościami NULL we wszystkich polach i we wszystkich wyrażeniach. Ta opcja jest wybrana domyślnie. Wyłączenie tej opcji może być użyteczne tylko w specjalnych przypadkach, np. jeśli wymagane jest zliczanie wartości Null w wykresie.

Zsynchronizuj zero dla osi wyrażenia

Synchronizuje poziom zera dwóch osi y (lewa/prawa lub górna/dolna).

Użyj pełnego zestawu symboli

Ta opcja udostępnia więcej reprezentacji symboli (okręgi, trójkąty itp.).

Półprzezroczyste

Zaznacz to pole, aby wypełnione linie były rysowane jako półprzezroczyste.

Liczby pionowe

Pokazuje wartości pionowo.

Numery kreślenia na segmentach

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wykreślenie wartości na punktach danych wewnątrz segmentów, a nie na ich tle.

Etykiety wyskakujące

Po zaznaczeniu tego pola wyboru wartości wymiarów i wyrażeń będą pojawiać się w postaci dymka wyskakującego po aktywacji punktu danych w wykresie.

Wyróżnienie

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wówczas umieszczenie wskaźnika myszy nad linią lub symbolem spowoduje podświetlenie tego elementu, co zapewni lepszą widoczność. W razie potrzeby podświetlenie obejmuje także legendę.

Warunki obliczenia

Podane tutaj wyrażenie ustawia warunek, który musi zostać spełniony w celu wyliczenia wykresu. Jeśli warunek nie jest spełniony, w wykresie będzie wyświetlany tekst „Warunek obliczenia niespełniony”. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Style

Legenda

W celu ustawienia koloru legendy kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru czcionki kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Styl tytułu wykresu

W celu ustawienia koloru czcionki tytułu wykresu kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Czcionka nagłówka

W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę .

Nagłówek aktywny

W celu ustawienia koloru tła aktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Nagłówek nieaktywny

W celu ustawienia koloru tła nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Użyj obramowania

Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę , aby ustawić kolor obramowania.

Szerokość obramowania

Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość obramowania. Szerokość jest określona w pikselach.

Zaokrąglone rogi

Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

Uwaga:

Opcja Zaokrąglone rogi jest dostępna jedynie w przypadku wybrania opcji Zaawansowane Tryb określania stylu na karcie Właściwości dokumentu: Ogólne.

Zaokrąglone rogi

Wybierz

Stałe

or

Względne

a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także

Zaokrąglenie.

W tym celu podaj odpowiednią wartość. 

Tło paska przewijania

W celu ustawienia koloru tła paska przewijania kliknij ikonę .

Suwak paska przewijania

W celu ustawienia koloru suwaka paska przewijania kliknij ikonę .

Szerokość paska przewijania

Podaj wartość lub przeciągnij suwak, aby ustawić szerokość paska przewijania. Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.

Linie odniesienia

Linie odniesienia

Aby dodać linię odniesienia, kliknij ikonę .

Pokaż etykietę na wykresie

Wyświetla etykietę obok linii odniesienia.

Etykieta

Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona). Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Oś X

Wybierz tę opcję, jeśli linia odniesienia ma wychodzić z osi X.

Wyrażenie

Wartość, przy której ma zostać narysowana linia odniesienia. Podaj wyrażenie używane jako punkt wyjścia.

Grubość linii

Określa grubość linii odniesienia.

Styl linii

Określa styl linii odniesienia.

Kolor linii

Określa kolor linii odniesienia.

Użyj warunku pokazywania

Linia odniesienia będzie wyświetlana lub ukryta w zależności od wyniku wyrażenia warunku obliczanego przed każdym narysowaniem wykresu. Linia odniesienia będzie ukryta tylko wtedy, gdy wyrażenie zwróci wartość FALSE.

Warunek

Podaj wyrażenie warunku. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Tekst

Tekst w wykresie

Kliknij , aby dodać tekst do wykresu.

Tekst

W tym miejscu wyświetlane są teksty dodane jako Tekst w wykresie.

Kąt nachylenia

Określ dla tekstu kąt od 0 do 360 stopni. Wartością domyślną jest 0.

Wyrównaj w poziomie

Ustawia wyrównanie w poziomie.

Na górze

Podczas rysowania wykresu tekst aktualnie wybrany na liście zostanie ustawiony na pierwszym planie.

Styl tekstu

W celu ustawienia koloru tła dla tekstu kliknij ikonę .
W celu ustawienia koloru czcionki kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Rozmiar, położenie

Ustawia położenie i rozmiar tekstu na obiekcie.

Właściwości wykresu radarowego: Nagłówek

Nagłówek

Etykieta Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona). Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Pokaż nagłówek Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
Wyrównanie nagłówka Z lewej/Środek/Z prawej
Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów) Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.
Liczba wierszy Jeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.
Wyrównanie nagłówka Góra/Środek/Dół
Więcej.../Mniej...

Ikony w nagłówku

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Menu

Otwiera menu obiektu.

Wyczyść

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.

Drukuj

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj dane

Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj grafikę do schowka

Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 2007 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Zezwalaj na minimalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.

Autom. minimalizacja

Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.

Zezwalaj na maksymalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.

Tekst pomocy

Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Szybka zmiana typu

Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu

Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości wykresu radarowego: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Tylko do odczytu Ustawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
Określaj rozmiar obiektu do danych Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówku Jeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
Zachowaj pozycję przewijania Po zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
Użyj warunku pokazywania Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku wyrażenia warunkowego, który jest obliczany na nowo na przykład przy każdej zmianie selekcji. Ten obiekt arkusza będzie ukryty tylko wtedy, gdy warunek zwróci wartość false. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Normalne Określ pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
Zminimalizowane Określ pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
Więcej.../Mniej...

Opcje

Właściciel Domena i ID użytkownika właściciela
Udostępnij obiekt Włącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
Udostępnij Wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
Użytkownicy (Domena\ID użytkownika) Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami. W celu dodania użytkownika kliknij ikonę , aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. W celu usunięcia użytkowników kliknij ikonę obok każdego usuwanego użytkownika.