Przeskocz do zawartości głównej

Okno dialogowe Dodaj zakładkę

Bieżący stan selekcji można zapisać jako zakładkę, wybierając polecenie Dodaj zakładkę z menu Zakładki lub naciskając klawisze Ctrl+B. Zakładki można też tworzyć za pośrednictwem obiektów zakładek w układzie QlikView. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Dodaj zakładki.

Okno dialogowe wygląda nieco inaczej w zależności od tego, czy użytkownik pracuje z dokumentem lokalnym, czy dokumentem na serwerze QlikView Server. Najpierw zostanie opisane okno dialogowe dotyczące dokumentów lokalnych, a następnie różnice podczas pracy z dokumentami serwera.

Nazwa zakładki Domyślną nazwą tworzonej zakładki jest bieżąca data. Pierwsza zakładka utworzona danego dnia otrzymuje nazwę z dopisaną cyfrą 1, druga nazwę z cyfrą 2 itd. Domyślną nazwę można jednak zmienić na bardziej opisową, wprowadzając nazwę opcjonalną.
Ustaw tę zakładkę jako zakładkę dokumentu Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zapisanie zakładki wraz z dokumentem. Opcja jest dostępna jedynie w przypadku dokumentów lokalnych. Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zakładka zostanie utworzona jako zakładka użytkownika przechowywana lokalnie na komputerze.
Uwzględniaj selekcje w zakładce Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uwzględnienie w zakładce selekcji dokonanych w aplikacji.
Ustaw stosowanie zakładki na bieżącej selekcji Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zastosowanie zakładki bez wcześniejszego wyczyszczenia istniejących selekcji w dokumencie.
Uwzględniaj stan układu Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, zakładka będzie przechowywać stan układu wszystkich obiektów arkusza znajdujących się na aktywnym arkuszu w chwili utworzenia zakładki. Obejmuje to na przykład pozycję wykresu w przełączaniu cykli. Podczas przywoływania w aplikacji QlikView zakładki z informacjami o układzie zostanie podjęta próba aktywowania arkusza i przywrócenia obiektów arkusza do tego stanu.
Stan układu zapisywany w zakładkach obejmuje jedynie stan pokazywania (zminimalizowane/zmaksymalizowane) i stan rozwinięcia, a nie pełen zestaw właściwości obiektu.
Zostanie zachowany układ wszystkich tabel przestawnych na aktywnym arkuszu, chyba że znajdują się one wewnątrz obiektów kontenerowych. Pozycje kolumn tabeli przestawnej nie zostaną jednak zachowane.
Nie jest dostępna żadna opcja resetowania układu tabeli przestawnej. Aby obejść to ograniczenie, można utworzyć zakładkę dokumentu w stanie czystym dokumentu zawierającą pierwotny układ tabeli przestawnej.
Uwzględniaj pozycje przewijania Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uwzględnienie w zakładce bieżącej pozycji przewijania pionowego obiektów tabel.
Uwzględniaj wartości pól wejściowych Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zapisanie w zakładce wartości pól wejściowych.
Tekst informacyjny W polu edycji można wprowadzić tekst opisujący zakładkę lub komunikat wyświetlany podczas przywoływania zakładki.
Komunikat wyskakujący Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlanie tekstu informacyjnego zakładki (jeśli istnieje) w okienku wyskakującym przy każdym przywołaniu zakładki.
W przypadku dokumentów serwera dostępne są też opcje:
Utwórz jako zakładkę serwera Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje utworzenie osobistej zakładki serwera przechowywanej w repozytorium na serwerze. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik jest uwierzytelniony, a ustawienia serwera QlikView Server i ustawienia określone przez właściciela dokumentu umożliwiają tworzenie zakładek serwera.
Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zakładka zostanie utworzona jako zakładka użytkownika przechowywana lokalnie na komputerze.
Udostępnij zakładkę innym użytkownikom W przypadku tworzenia osobistej zakładki serwera zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje natychmiastowe udostępnienie zakładki innym uwierzytelnionym użytkownikom tego samego dokumentu serwera. Udostępnianie można w każdej chwili wyłączyć, usuwając zaznaczenie pola wyboru Udostępnij na stronie Moje zakładki na serwerze w oknie dialogowym Zakładki.
Uwaga: Kolejność sortowania nie jest zapisywana w zakładce. Zostanie zastąpiona przez kolejność sortowania, jaka została zdefiniowana we Właściwościach po wybraniu zakładki.