LINEST_F — funkcja skryptu

Ta funkcja skryptu zwraca zagregowaną statystykę F (r2/(1-r2)) regresji liniowej zdefiniowanej równaniem y=mx+b dla serii współrzędnych reprezentowanych przez liczby zestawione w pary w wyrażeniach x-expression i y-expression iterowanych po liczbie rekordów, zgodnie z definicją z klauzuli group by.

Składnia:  

LINEST_F (y-value, x-value[, y0 [, x0 ]])

Typ zwracanych danych: liczbowy

Argumenty:  

Argument Opis
y_value Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości y do zmierzenia.
x_value Wyrażenie lub pole zawierające zakres wartości x do zmierzenia.
y(0), x(0)

Opcjonalnie można podać wartość y0 w celu wymuszenia, aby linia regresji przechodziła przez oś Y w danym punkcie. Po określeniu wartości y0 i x0 możliwe jest wymuszenie, aby linia regresji przechodziła przez pojedynczą ustaloną współrzędną.

Jeśli nie określono y0 i x0, funkcja na potrzeby obliczenia wymaga co najmniej dwóch poprawnych par danych. Jeśli określono y0 i x0, wówczas wystarczy jedna para danych. 

Ograniczenia:  

Wartości tekstowe, wartości NULL i wartości brakujące w dowolnej części pary danych powodują pominięcie całej pary danych.