inmonthstodate — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Ta funkcja wyszukuje, czy znacznik czasu przypada w części okresu miesiąca, dwóch miesięcy, kwartału, jednej trzeciej roku lub półrocza z dokładnością do jednej milisekundy wartości base_date włącznie. Można także wyszukać, czy znacznik czasu przypada w okresie poprzednim lub następnym.

Składnia:  

InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year ])

Typ zwracanych danych: wartość logiczna

Argumenty:  

Argument Opis
n_months

Liczba miesięcy określająca okres. Liczba całkowita lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, które musi przyjmować jedną z następujących wartości: 1 (odpowiednik funkcji inmonth()), 2 (okres dwumiesięczny), 3 (odpowiednik funkcji inquarter()), 4 (jedna trzecia roku) lub 6 (półrocze).

timestamp Data, która ma być porównana z wartością base_date.
base_date Data używana do oceny okresu.
period_no

Okres może być przesunięty o wartość period_no — liczbę całkowitą lub wyrażenie, którego wynikiem jest liczba całkowita, gdzie wartość 0 wskazuje dzień zawierający wartość base_date. Wartości ujemne parametru period_no oznaczają okresy poprzednie, a wartości dodatnie — okresy następne.

first_month_of_year

Jeśli użytkownik zamierza korzystać z lat (obrotowych), które nie zaczynają się w styczniu, powinien wskazać wartość od 2 do 12 jako parametr first_month_of_year.