Przycisk — AJAX/Webview

Przyciski w programie QlikView służą do wykonywania poleceń lub akcji, takich jak eksportowanie danych do plików, uruchamianie innych aplikacji lub uruchamiania makr.

Kliknięcie obiektu prawym przyciskiem myszy spowoduje wyświetlenie Menu obiektu.

Przycisk: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Zob.: Notatki i komentarze

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości przycisku

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt. Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.

Tekst przycisku Wprowadź tekst do wyświetlenia na przycisku. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Akcje Aby dodać akcję, kliknij ikonę . Natychmiast zostanie otwarte wyskakujące okienko Ustawienia akcji dla nowej akcji. Możliwe jest także wybranie akcji na liście rozwijanej oraz kliknięcie ikony w celu edycji. Ikona przenosi elementy na liście. Ikona usuwa elementy z listy.

Wyskakujące okienko Ustawienia akcji

Typ
Wybierz Typ na liście rozwijanej.
Podtyp
Wybierz Podtyp na liście rozwijanej. Dostępne typy podrzędne zależą od wybranego Typu akcji.

Akcje i typy akcji

Selekcja

Wybierz w polu

Wybiera wskazane wartości i pola. W obszarze Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B.

Wybierz wykluczone

Wybiera wykluczone wartości we wskazanym polu.

Wybierz możliwe

Wybiera możliwe wartości we wskazanym polu.

Przełącz selekcję

Przełącza między bieżącą selekcją a selekcją określoną przez wartości Pole i Szukany ciąg. W obszarze Szukany ciąg można określić maskę wyszukiwania, np. wpisanie (A|B) powoduje wybranie A i B.

Do przodu

Przechodzi o jeden krok do przodu na liście selekcji.

Wstecz

Przechodzi o jeden krok do tyłu na liście selekcji.

Selekcja Pareto

Dokonuje we wskazanym polu selekcji Pareto na podstawie wyrażenia i udziału procentowego. Selekcja tego typu służy do wybrania elementów najbardziej przyczyniających się do wartości miary, zwykle zgodnie z ogólną zasadą 80/20. Na przykład aby znaleźć największych klientów przynoszących 80% obrotów, należy podać pole Customer, wyrażenie sum(Turnover) i wartość procentową 80.

Zablokuj pole

Blokuje selekcje we wskazanym polu.

Zablokuj wszystko

Blokuje wszystkie wartości we wszystkich polach.

Odblokuj pole

Odblokowuje selekcje we wskazanym polu.

Odblokuj wszystkie

Odblokowuje wszystkie wartości we wszystkich polach.

Odblokuj i wyczyść wszystkie

Odblokowuje wszystkie wartości i czyści wszystkie selekcje we wszystkich polach.

Wyczyść inne pola

Czyści wszystkie pola pokrewne poza polem wskazanym.

Wyczyść wszystko

Czyści wszystkie selekcje poza zablokowanymi.

Wyczyść pole

Czyści określone pole.

Układ

Aktywuj obiekt

Aktywuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.

Aktywuj arkusz

Aktywuje arkusz wskazany jako ID arkusza.

Aktywuj następny arkusz

Otwiera następny arkusz w dokumencie.

Aktywuj poprzedni arkusz

Otwiera poprzedni arkusz w dokumencie.

Minimalizuj obiekt

Minimalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.

Maksymalizuj obiekt

Maksymalizuje obiekt wskazany jako ID obiektu.

Przywróć obiekt

Przywraca obiekt wskazany jako ID obiektu.

Zakładka

Zastosuj zakładkę

Stosuje zakładkę podaną w polu ID zakładki. Jeśli istnieją dwie zakładki o tym samym identyfikatorze, zostanie zastosowana zakładka dokumentu. Aby zastosować zakładkę serwera, podaj Server\ID_zakładki. 

Utwórz zakładkę

Tworzy zakładkę z bieżącej selekcji. Podaj wartości ID zakładki i Nazwa zakładki. Wybierz opcję Ukryte, aby utworzyć zakładkę ukrytą.

Zastąp zakładkę

Zastępuje zakładkę podaną w polu ID zakładki bieżącą selekcją.

Drukuj

Drukuj obiekt

Drukuje obiekt wskazany jako ID obiektu. Jeśli obiekt ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).

Drukuj arkusz

Drukuje arkusz wskazany jako ID arkusza. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza). Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.

Drukuj raport

Drukuje raport wskazany jako ID raportu. Jeśli raport ma być wysłany do innej drukarki niż domyślna, wskaż ją w polu Nazwa drukarki. Zaznacz pole wyboru Pokaż okno dialogowe drukowania, jeśli ma być wyświetlane okno dialogowe drukowania systemu Windows. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).

Zewnętrzne

Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

 

Eksportuj

Eksportuje tabelę zawierającą określony zestaw pól, ale eksportowane są tylko te wiersze, które mają znaczenie z punktu widzenia dokonanej selekcji. Kliknij przycisk Konfiguracja na stronie Akcje, aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia akcji eksportu. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).

Uruchamianie

Uruchamia program zewnętrzny. W oknie dialogowym Akcje można konfigurować następujące ustawienia:
Aplikacja
Kliknij przycisk Przeglądaj..., aby znaleźć uruchamianą aplikację. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Nazwa pliku
Wprowadź ścieżkę do pliku, który ma zostać otwarty z użyciem aplikacji określonej powyżej. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Parametry
Określ parametry wiersza polecenia używane przy uruchamianiu aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Katalog roboczy
Ustawia katalog roboczy uruchamianej aplikacji. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Zakończ aplikację, gdy program QlikView jest zamknięty
Wymusza zamknięcie aplikacji w chwili zamknięcia programu QlikView. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.

Otwórz adres URL

Otwiera adres URL w domyślnej przeglądarce internetowej. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).

Otwórz dokument QlikView

Otwiera wskazany dokument. Należy podać również rozszerzenie pliku. (Niedostępne jako wyzwalacz dokumentu i arkusza).
Zaznacz pole wyboru Przenieś stan, aby przenieść selekcje z dokumentu oryginalnego do otwieranego. Selekcje w dokumencie otwieranym zostaną najpierw wyczyszczone.
Zaznacz opcję Zastosuj stan na bieżącym, aby zachować selekcje drugiego dokumentu i dodatkowo nałożyć na nie selekcje z oryginalnego dokumentu.

Uwaga: Opcji Zastosuj stan na bieżącym trzeba używać z rozwagą, ponieważ może dawać nieprzewidywalne wyniki w przypadku sprzecznych selekcji w dokumentach. W większości przypadków powinna wystarczyć opcja Przenieś stan.

Opcja Otwórz w tym samym oknie powoduje otwarcie nowego dokumentu w tej samej karcie przeglądarki, gdy używany jest klient Ajax ZFC.

Uwaga: Działanie Otwórz dokument QlikView nie jest obsługiwane w przypadku użytkowników niedomenowych, którzy używają wtyczki do przeglądarki Internet Explorer.

Uruchom makro

Wprowadź ścieżkę i nazwę uruchamianego makra. Można wpisać dowolną nazwę, pod którą będzie można później utworzyć makro w oknie dialogowym Edytuj moduł, lub wyrażenie obliczane dla potrzeb aktualizacji dynamicznej.

Ustaw zmienną

Przypisuje wartość określonej zmiennej.

Pokaż informacje

Wyświetla powiązane informacje, na przykład plik tekstowy lub grafikę dla pola wskazanego jako Pole. Ta funkcja nie działa w kliencie Ajax.

Zamknij ten dokument

Zamyka aktywny dokument QlikView.

Przeładuj

Przeładowuje bieżący dokument. Ta funkcja nie działa ani w kliencie Ajax, ani we wtyczce IE.

Aktualizacja dynamiczna

Wykonuje aktualizację dynamiczną danych w aktualnie załadowanym dokumencie. Instrukcję aktualizacji dynamicznej należy wprowadzić w polu Instrukcja.

Przeznaczeniem funkcji aktualizacji dynamicznej jest umożliwienie administratorowi QlikView ładowania do dokumentu QlikView ograniczonej ilości danych z pojedynczego źródła bez konieczności przeładowania dokumentu. Dane mogą być następnie analizowane przez klienty łączące się z serwerem QlikView Server.

Uwaga! Przesłane dane są przechowywane jedynie w pamięci operacyjnej, więc wszelkie informacje dodane lub zaktualizowane z wykorzystaniem aktualizacji dynamicznej zostaną utracone w razie przeładowania dokumentu.

Następująca gramatyka opisuje instrukcje i składowe instrukcji, jakich można używać z funkcją aktualizacji dynamicznej:

 • statements ::= statement { “;” statement }
 • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
 • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]
 • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
 • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
 • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
 • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
 • table_name ::= identifier | quoted_name
 • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
 • value_list ::= "("value {"," value} ")"
 • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • field_name ::= identifier | quoted string
 • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
 • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
 • identifier ::= any_qlikview_identifier
 • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

Przykład:  

UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

Uwaga: Aby było możliwe korzystanie z aktualizacji dynamicznej, funkcja ta musi być włączona zarówno w dokumencie, jak i na serwerze.
Warunek włączenia Podaj wyrażenie określające status przycisku. Jeśli wyrażenie zwróci wartość 0, przycisk będzie nieaktywny, natomiast zwrócenie wartości 1 spowoduje aktywację przycisku. Jeśli nie zostanie wprowadzone żadne wyrażenie, przyjmowana jest wartość 1. Przycisków nieaktywnych z powodu statusu bazowego nie można aktywować z użyciem warunku. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Właściwości przycisku: Prezentacja

Prezentacja

Styl tła Woda
Domyślny dla nowych przycisków. Powoduje wyświetlanie zaokrąglonego przycisku z efektem szkła i trójwymiarowości. Aby ustawić kolor, kliknij ikonę .
Zwykłe
Powoduje wyświetlanie zwykłego, tradycyjnego przycisku QlikView. Aby ustawić kolor, kliknij ikonę .
Domyślne ustawienia systemu
Ustawia pełne tło w domyślnym kolorze przycisku zdefiniowanym w systemie operacyjnym.

Pojedyncza grafika
Umożliwia użycie grafiki dla przycisku. W celu przeglądania w poszukiwaniu grafiki kliknij ikonę .

Grafika połączona
Powoduje wyświetlanie przycisku graficznego z trzema częściami dla każdego z możliwych stanów (aktywny, nieaktywny lub wciśnięty). W celu przeglądania w poszukiwaniu grafiki kliknij ikonę . Plik graficzny musi zawierać trzy grafiki przycisku obok siebie, w następującej kolejności: grafikę aktywnego przycisku, grafikę wciśniętego przycisku i grafikę nieaktywnego (wyszarzonego) przycisku.
Przezroczystość Umożliwia ustawienie poziomu przezroczystości tła obiektu poprzez wprowadzenie wartości lub przeciągnięcie suwaka. Przy 100% tło będzie całkowicie przezroczyste.
Wyrównaj tekst Wyrównanie tekstu przycisku Z lewej, do środka (opcja Środek) lub Z prawej.
Więcej.../Mniej...

Style

Tekst na przycisku W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę . W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .
Czcionka nagłówka

W celu ustawienia typu czcionki nagłówka kliknij ikonę .

Nagłówek aktywny W celu ustawienia koloru tła aktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .
Nagłówek nieaktywny W celu ustawienia koloru tła nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .
Użyj obramowania Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę , aby ustawić kolor obramowania.
Szerokość obramowania Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach.
Zaokrąglone rogi Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

Właściwości przycisku: Nagłówek

Nagłówek

Etykieta Do pola tekstowego można wprowadzić tytuł, który będzie wyświetlany jako nagłówek obiektu arkusza. Jeśli wartość w polu Etykieta nie zostanie ustawiona, używana będzie nazwa pola (o ile opcja Pokaż nagłówek jest zaznaczona). Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Pokaż nagłówek Zaznaczenie tej opcji spowoduje rysowanie nagłówka u góry obiektu arkusza. Listy wartości i inne obiekty grupowe będą mieć tę opcję domyślnie włączoną, w przeciwieństwie do przycisków, obiektów tekstu i obiektów linii/strzałki.
Wyrównanie nagłówka Z lewej/Środek/Z prawej
Nagłówek o wielu wierszach (zawijanie wyrazów) Jeśli ta opcja jest zaznaczona, tekst będzie wyświetlany w wielu wierszach.
Liczba wierszy Jeśli włączono wielowierszowy nagłówek, określ liczbę wierszy w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.
Wyrównanie nagłówka Góra/Środek/Dół
Więcej.../Mniej...

Ikony w nagłówku

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Menu

Otwiera menu obiektu.

Wyczyść

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza.

Drukuj

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj dane

Kopiuje wartości pola w obiekcie arkusza. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Kopiuj grafikę do schowka

Kopiuje obiekt arkusza jako grafikę do Schowka. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 97 lub jego późniejsza wersja. Możliwe, że niektóre klienty nie obsługują tego ustawienia.

Zezwalaj na minimalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona minimalizacji, która umożliwia zminimalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na minimalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka.

Autom. minimalizacja

Ta opcja jest dostępna, jeśli zaznaczono opcję Zezwalaj na minimalizowanie. Jeśli zaznaczono opcję Autom. minimalizacja dla kilku obiektów arkusza na tym samym arkuszu, wówczas w dowolnym momencie możliwe będzie automatyczne zminimalizowanie wszystkich arkuszy oprócz jednego. Jest to użyteczne np. w celu naprzemiennego wyświetlania kilku wykresów w tym samym obszarze arkusza.

Zezwalaj na maksymalizowanie

Po zaznaczeniu tej opcji w nagłówku okna obiektu arkusza zostanie wyświetlona ikona maksymalizacji, która umożliwia zmaksymalizowanie obiektu. Ponadto pozwoli to na maksymalizowanie obiektu poprzez dwukrotne kliknięcie nagłówka. Jeśli zaznaczono obydwie opcje, Zezwalaj na minimalizowanie i Zezwalaj na maksymalizowanie, wówczas dwukrotne kliknięcie spowoduje minimalizację obiektu.

Tekst pomocy

Tutaj można wprowadzić tekst pomocy, który będzie wyświetlany w wyskakującym okienku. Ta opcja jest niedostępna na poziomie dokumentu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Możliwe jest na przykład wprowadzenie opisu obiektu arkusza. Do nagłówka okna obiektu zostanie dodana ikona pomocy. Tekst będzie wyświetlany w wyskakującym okienku, które będzie widoczne, gdy nad ikoną zostanie umieszczony wskaźnik myszy.

Szybka zmiana typu

Można tu włączyć przełączanie między typami wykresów. Niedostępne dla wszystkich obiektów. Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko.

Wyskakujące okienko Szybkie ustawienia typu

Zaznacz pola dla typów wykresów, które zamierzasz przełączać przy użyciu szybkiej zmiany typu.

Właściwości przycisku: Opcje

Opcje

Niektóre opcje mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów.

Tylko do odczytu Ustawia wykres jako dostępny tylko do odczytu, co uniemożliwia dokonywanie selekcji poprzez klikanie lub malowanie myszą na wykresie.
Zezwalaj na przenoszenie/zmianę rozmiaru Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi przenoszenie obiektu arkusza i zmianę jego rozmiaru.
Zezwalaj na kopiowanie/klonowanie Usunięcie zaznaczenia tej opcji uniemożliwi tworzenie kopii obiektu arkusza. Niektóre klienty mogą nie obsługiwać tego ustawienia.
Określaj rozmiar obiektu do danych Jeśli w wyniku dokonanych selekcji tabela stanie się mniejsza od przydzielonego rozmiaru obiektu arkusza, zwykłym zachowaniem aplikacji QlikView jest zmniejszenie obramowania wokół takiego obiektu tabeli. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje wyłączenie automatycznego dostosowywania rozmiaru i spowoduje pozostawianie pustego miejsca.
Zezwalaj na wyświetlanie informacji w nagłówku Jeśli użyto funkcji Info i z wartością pola są powiązane informacje, w nagłówku okna będzie wyświetlana ikona informacji. Jeśli nie jest pożądane wyświetlanie ikony informacji w nagłówku, można usunąć zaznaczenie tej opcji. Dostępne jedynie w przypadku listy wartości, pola statystyk, obiektu Multi Box i pola wprowadzania.
Zachowaj pozycję przewijania Po zaznaczeniu tego pola wyboru i jego odpowiednika w oknie dialogowym Preferencje użytkownika, Obiekty aplikacja QlikView będzie zachowywać pozycję przewijania w pionie po dokonaniu selekcji w obiekcie tabeli.
Użyj warunku pokazywania Obiekt arkusza będzie wyświetlany lub ukryty w zależności od wyniku, jaki zwróci wyrażenie warunkowe obliczane na nowo przy każdej zmianie (np. zmianie selekcji). Obiekt arkusza będzie widoczny tylko wtedy, gdy wartością warunku jest true. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Normalne Określ pozycję obiektu, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość obiektu.
Zminimalizowane Określ pozycję zminimalizowanego obiektu arkusza, ustawiając marginesy Lewy i Prawy oraz Szerokość i Wysokość zminimalizowanego obiektu.
Więcej.../Mniej...

Opcje

Właściciel Domena i ID użytkownika właściciela
Udostępnij obiekt Włącz, aby udostępniać obiekty innym użytkownikom. Włączenie tej opcji aktywuje poniższe ustawienia.
Udostępnij Wybierz opcję Udostępnij wszystkim lub Udostępnij według nazwy użytkownika.
Użytkownicy (Domena\ID użytkownika) Wybranie opcji Udostępnij według nazwy użytkownika spowoduje wyświetlenie listy z dodanymi użytkownikami. Aby dodać użytkownika, kliknij ikonę , aby dodać wiersz. Wybierz wiersz, aby go odblokować i edytować informacje użytkownika. Aby usuwać użytkowników, kliknij ikonę obok każdego usuwanego użytkownika.