Preferencje użytkownika: Lokalizacje

Można tu określić domyślne lokalizacje folderów dla określonych plików utworzonych podczas pracy z QlikView. Można też definiować skróty do folderów plików dokumentów programów QlikView Server oraz QlikView Publisher, a także określać adresy URL do paneli sterujących oprogramowania QlikView Server, QlikView Publisher oraz QlikView AccessPoint. Karta zawiera listę lokalizacji zasobów, które można modyfikować.

Panel w górnej części okna dialogowego zawiera listę lokalizacji folderów, które można modyfikować:

Zasób Modyfikować można następujące lokalizacje zasobów:

Bufory QVD
Domyślna lokalizacja, w której przechowywane są pliki QVD wygenerowane za pośrednictwem prefiksu buffered do instrukcji load i select w skrypcie.

Motywy
Domyślna lokalizacja, w której przechowywane są zdefiniowane przez użytkownika motywy układu.

Pliki użytkownika
Domyślna lokalizacja folderu głównego, w którym przechowywane są foldery zawierające zakładki użytkownika, raporty użytkownika oraz alarmy użytkownika. Zmiana tych lokalizacji bez faktycznego przeniesienia zawartości folderów spowoduje, że istniejące zakładki użytkownika, raporty użytkownika oraz alarmy użytkownika zostaną utracone.

Dokumenty serwera
Pozwala określić lokalizację folderu dokumentów oprogramowania QlikView Server, jeśli ma to zastosowanie.

Dokumenty narzędzia Publisher
Pozwala określić lokalizację folderu dokumentów źródłowych narzędzia QlikView Publisher, jeśli ma to zastosowanie.

QlikView Management Console (adres URL)
Pozwala określić adres URL kierujący do konsoli QlikView Management Console (QMC) lub do konsoli QlikView Enterprise Management Console (QEMC), jeśli ma to zastosowanie.

QlikView Server AccessPoint (adres URL)
Pozwala określić adres URL kierujący do oprogramowania QlikView AccessPoint, jeśli ma to zastosowanie.

QlikView SDK (adres URL)
Pozwala określić adres URL kierujący do oprogramowania QlikView SDK, jeśli ma to zastosowanie.

Domyślny serwer dzierżawy licencji (URL)
Pozwala określić adres URL kierujący do serwera dzierżawy licencji QlikView, jeśli ma to zastosowanie.

Tabela autoryzacji narzędzia Publisher (adres URL)
Pozwala określić adres URL kierujący do tabel autoryzacji dostępu do sekcji tworzonych w narzędziu QlikView Publisher. Zarządzanie dostępem do sekcji jest konfigurowane w konsoli QlikView Management Console (QMC). Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy dotyczącej konsoli QMC.
Lokalizacja Ścieżka lokalizacji danego folderu.
Resetuj Ten przycisk powoduje zresetowanie lokalizacji wybranego folderu do wartości domyślnej QlikView. Ścieżka wyświetlana na liście będzie poprzedzona tekstem <Domyślne>.
Modyfikuj... Kiedy jest modyfikowany zasób będący folderem, kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego Przeglądaj w poszukiwaniu folderu, które umożliwia wyszukanie preferowanej lokalizacji dla wybranego folderu. Kiedy jest modyfikowany zasób URL, kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego wprowadzenie adresu URL.