QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

NORMDIST — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja NORMDIST() zwraca skumulowany rozkład normalny dla określonej średniej i odchylenia standardowego. Jeśli wartość mean = 0, a wartość standard_dev = 1, wówczas funkcja zwraca standardowy rozkład normalny.

Składnia:  

NORMDIST(value, mean, standard_dev)

Typ zwracanych danych: liczba

Argumenty:  

Argument Opis
value Wartość, przy której wymagana jest ocena rozkładu.
mean Wartość określająca średnią arytmetyczną dla rozkładu.
standard_dev Wartość dodatnia określająca odchylenie standardowe rozkładu.

Ta funkcja jest powiązana z funkcją NORMINV w następujący sposób:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Ograniczenia:  

Wszystkie argumenty muszą być liczbowe — w przeciwnym wypadku zwracana jest wartość NULL.