RowNo - funkcja wykresu

Funkcja RowNo() zwraca numer bieżącego wiersza w bieżącym segmencie kolumn tabeli. W przypadku wykresów bitmapowych funkcja RowNo() zwraca numer bieżącego wiersza w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Jeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Składnia:  

RowNo([TOTAL])

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

Argument Opis
TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

Zob.: Określenie zakresu agregacji

Przykłady i wyniki:  

Customer UnitSales Row in Segment Row Number
Astrida 4 1 1
Astrida 10 2 2
Astrida 9 3 3
Betacab 5 1 4
Betacab 2 2 5
Betacab 25 3 6
Canutility 8 1 7
Canutility   2 8
Divadip 4 1 9
Divadip 1 2 10
Przykłady Wyniki
Utwórz wykres zawierający tabelę z wymiarami Customer, UnitSales, a następnie dodaj tam miary RowNo( ) i RowNo(TOTAL) zatytułowane Row in Segment i Row Number.

W kolumnie Row in Segment prezentowane są wyniki 1,2,3 dla segmentu kolumny z wartościami UnitSales dla klienta Astrida. Numerowanie wierszy rozpoczyna się wówczas ponownie od wartości 1 dla następnego segmentu kolumny, czyli dla Betacab.

Kolumna Row Number ignoruje wymiary i może być zastosowana do wskazania liczby wierszy w tabeli.

Dodaj wyrażenie

IF( RowNo( )=1, 0, UnitSales / Above( UnitSales ))

jako miarę.

Wyrażenie to zwraca wartość 0 dla pierwszego wiersza w każdym segmencie kolumny. W efekcie w kolumnie będą wyświetlane następujące wartości:

0; 2,25; 1,1111111; 0; 2,5; 5; 0, NULL; 0 i 4.

Dane używane w przykładach:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');