First - funkcja wykresu

Funkcja First() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej występujących w pierwszej kolumnie bieżącego segmentu wierszy tabeli przestawnej. Ta funkcja zwraca wartość NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

Składnia:  

first([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Argumenty:  

Argument Opis
expression Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
offset

Określenie wartości offsetn większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n wierszy w prawo z bieżącego wiersza.

Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje obliczenie wartości wyrażenia dla bieżącego wiersza.

Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja First działa tak samo jak funkcja Last z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

n

Jeśli trzeci parametr n będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości n, po jednej dla każdego z n wierszy tabeli liczonych w prawo od pierwotnej komórki.

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Zob.: Określenie zakresu agregacji

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest zdefiniowana po prostu przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Przykłady:  

first( sum( Sales ))

first( sum( Sales ), 2 )

first( total sum( Sales )

rangeavg (first(sum(x),1,5)) zwraca średnią z wyników funkcji sum(x) ocenianej w pięciu kolumnach skrajnie po lewej stronie bieżącego segmentu wiersza.