Właściwości listy wartości

Pole Wybierz pole w menu rozwijanym.
W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij przycisk Więcej....

Sortuj


Ustawia kolejność sortowania wartości w obiekcie arkusza. Niektóre opcje sortowania mogą być niedostępne dla wszystkich obiektów arkusza.
Jeśli określono więcej niż jedną kolejność sortowania, sortowanie odbywa się w następującej kolejności: stan, wyrażenie, częstotliwość, wartość liczbowa, tekst, kolejność ładowania. Stan dotyczy stanu logicznego (wybrane, opcjonalne lub wykluczone).

Sortowanie główne

Wartość Y
Określa, czy wartości wymiaru mają być sortowane zgodnie z wartością liczbową osi Y. Ta opcja jest niedostępna dla wymiarów wyliczanych.
Częstotliwość
Sortuje wartości pola według częstotliwości (liczby wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa
Sortuje wartości pola wg ich wartości liczbowych.
Tekst
Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania
Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortowanie pomocnicze

Częstotliwość
Sortuje wartości pola według częstotliwości (liczby wystąpień w tabeli).
Wartość liczbowa
Sortuje wartości pola wg ich wartości liczbowych.
Tekst
Sortuje wartości pola wg kolejności alfabetycznej.
Kolejność ładowania
Sortuje wartości pola wg kolejności ładowania początkowego.

Sortuj wg wyrażenia

Sortuje wartości pola wg wprowadzonego wyrażenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Zachowaj wybrane na górze

Włącz, aby zachować wybrane na górze.

Liczba


Dla każdego pola obowiązuje domyślny format liczb, który można skonfigurować we właściwościach dokumentu: Liczba. Możliwe jest jednak użycie osobnego formatu liczb dla pojedynczego obiektu arkusza. Ta strona właściwości obowiązuje względem obiektu aktywnego i zawiera następujące kontrolki przeznaczone do formatowania wartości: 

Zastąp ustawienia domyślne

Wybierz, aby zastąpić ustawienia domyślne dla obiektu aktywnego.Format liczbWybierz format liczb spośród poniższych alternatyw.
Mieszane
Liczby oraz tekst. Liczby są przedstawione w formacie oryginalnym.
Liczba
Przedstawia wartości liczbowe z liczbą cyfr określoną w polu Dokładność.
Liczba całkow.
Przedstawia wartości liczbowe jako liczby całkowite.
Ustalone do
Przedstawia wartości liczbowe jako wartości dziesiętne z liczbą miejsc dziesiętnych określoną w polu Liczby dziesiętne.
Waluta
Przedstawia wartości w formacie określonym w polu Wzorzec formatu. Formatem domyślnym jest ustawienie Waluta systemu Windows.
Data
Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako daty, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
Czas
Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako czas, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
Znacznik czasu
Przedstawia wartości, które mogą być interpretowane jako data + godzina, w formacie określonym w polu Wzorzec formatu.
Interwał
Przedstawia czas w postaci sekwencyjnego przyrostu czasu (np. format = mm powoduje, że wartość jest przedstawiana jako liczba minut od początku kalendarza (1899:12:30:24:00)).

Wzorzec formatu

Kod formatu, który dodatkowo określa format wyświetlania pola. ISO ustawia format na standard ISO. Obowiązuje tylko dla opcji Data, Czas, Znacznik czasu i Interwał. Sys ustawia format na zgodny z ustawieniami systemowymi.

Dokładność

Liczba wyświetlanych cyfr.

Liczby dziesiętne

Ustawia liczbę uwzględnionych liczb dziesiętnych.

Separator l. dziesiętnych

Ustawia symbol dla separatorów dziesiętnych.

Separator tysięcy

Ustawia symbol dla separatorów tysięcy.

W procentach

Przedstawia formatowanie w procentach zamiast w liczbach bezwzględnych. To ustawienie jest dostępne tylko dla opcji Liczba, Liczba całk. i Ustalone do.

Podgląd

Przedstawia podgląd formatu liczb określonego powyżej.

Ukryj wykluczone

Określa, czy wykluczone wartości pola mają być wyświetlane. Wykluczone wartości stają się również niedostępne do selekcji.

Zastąp zablokowane pole Zaznaczenie tej opcji umożliwia dokonywanie selekcji w obiekcie arkusza nawet wtedy, gdy jest on zablokowany. Obiekt arkusza pozostanie zablokowany dla selekcji dokonywanych w innych miejscach dokumentu.
Pokaż częstotliwość

Określa, czy częstotliwość wybranej wartości pola będzie pokazywana. Częstotliwość oznacza liczbę kombinacji, jakie mogą zostać wybrane, a w których występuje wartość. Ta opcja jest niedostępna dla pól wyliczanych.


W procentach
Określa, czy częstotliwość ma być wyświetlana jako wartość bezwzględna, czy jako procent łącznej liczby pozycji.

Wyrażenia

Aby dodać wyrażenie, kliknij ikonę . Wybierz wyrażenie z listy. Ikona przenosi elementy na liście. Ikona usuwa elementy z listy. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia wyrażenia.

Włącz

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje włączenie wybranego wyrażenia. Jeśli pole nie będzie zaznaczone, wyrażenie nie będzie w ogóle używane.

Warunkowe

Kolumna będzie wyświetlona lub ukryta w zależności od wyrażenia warunkowego ocenianego podczas każdego rysowania obiektu. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana.

Wyrażenie

Podaj wyrażenie do wyświetlenia. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Dane (liczbowe)

Ustawia wyrównanie danych liczbowych na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.

Dane (tekstowe)

Ustawia wyrównanie danych tekstowych na wartość Z lewej, Środek lub Z prawej.

Reprezentacja

Wybierz reprezentację na liście rozwijanej. W zależności od wybranej reprezentacji będą wyświetlane inne ustawienia.

Tekst
Brak innych ustawień.

Grafika
Po wybraniu opcji Grafika można skonfigurować ustawienia dotyczące opcji Rozciągnięcia grafiki:
Bez rozciągania
Wyświetla grafikę bez rozciągania. Może to spowodować, że części grafiki będą niewidoczne lub zostanie wypełniona tylko część obiektu.
Wypełnij
Grafika jest rozciągana w celu dopasowania do obszaru obiektu, bez zachowania proporcji oryginalnej grafiki.
Zachowaj aspekt
Grafika jest maksymalnie rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu, ale z zachowaniem proporcji.
Wypełnij, zach. propor.
Grafika jest rozciągana w celu wypełnienia obszaru obiektu w obu kierunkach z zachowaniem proporcji.

Miernik
Dostępne są różne style miernika. Wykres zegarowy zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Ustawienia różnych alternatyw miernika:
Min.
Określa minimalną wartość miernika. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.
Maks.
Określa maksymalną wartość miernika. Wartość może zostać wprowadzona jako formuła wyliczana. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe Edytuj wyrażenie.

Wykres miniaturowy
Po wybraniu tej opcji QlikView wyświetli wartość wyrażenia na miniaturowym wykresie z wyrażeniem zagregowanym w dodatkowym wymiarze. Wykres zostanie wpisany do dostępnej komórki tabeli. Można określić wymiar i ustawienia wizualne wykresu miniaturowego.
Ustawienia dla wykresu miniaturowego:
Pole
Wybierz pole, dla którego wyrażenie będzie wykreślane.
Tryb
Ustaw tryb wykresu miniaturowego: wykres przebiegu w czasie, linie, kropki, słupki lub wąsy.

Uwaga: Wykres miniaturowy nie będzie wyświetlany w przypadku eksportowania do programu Excel!