Właściwości listy wartości: Prezentacja

Prezentacja

Styl selekcji Ustawia styl selekcji dotyczący dokumentu. Wybierz spośród dostępnych możliwości w rozwijanym menu. Po wybraniu opcji <Ustawienia domyślne użytkownika> dokument zawsze będzie otwierany na konkretnym komputerze ze stylem selekcji ustawionym jako preferowany przez użytkownika w obszarze Preferencje użytkownika.

Reprezentacja

Tekst
Po wybraniu tej opcji wartości pól będą zawsze interpretowane i wyświetlane jako tekst.

Grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie interpretować każdą wartość pola jako referencję do pliku graficznego. Referencja może być ścieżką do pliku graficznego na dysku (np. C:\Mypic.jpg) lub wewnątrz dokumentu qvw (np. qmem://<Name>/<Peter>). Jeśli QlikView nie uda się zinterpretować wartości pola jako poprawnej referencji do pliku graficznego, zostanie wyświetlona sama wartość. Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko Ustawienia grafiki.


Informacja jako grafika
Po wybraniu tej opcji QlikView będzie wyświetlać informacje o grafice powiązane z wartością pola z wykorzystaniem instrukcji info load/select w skrypcie. Jeśli dla danej wartości pola nie będzie dostępna żadna grafika, zostanie wyświetlona sama wartość, chyba że zaznaczone jest pole wyboru W razie braku grafiki ukryj tekst.

Wyrównaj tekst Tutaj ustawia się wyrównanie wartości pól tekstowych na liście wartości.
Wyrównanie liczb Tutaj ustawia się wyrównanie wartości pól liczbowych na liście wartości.
Autom. kolumny

Liczba kolumn jest wybiera automatycznie.

Stała liczba kolumn Jeśli dozwolone jest wiele kolumn, określ ich liczbę w polu wejściowym lub przeciągnij suwak na żądaną liczbę.
Kolor tła Ustawia kolor tła (pełny lub gradientowy). Kliknij ikonę , aby wybrać kolor.
Grafika tła

Ustawia grafikę jako tło. W celu przeglądania w poszukiwaniu grafiki kliknij ikonę . Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko Grafika.

Więcej.../Mniej...

Ogólne

Pokaż jako widok drzewa

Pokazuje listę wartości jako widok drzewa. Tę kontrolkę można stosować tylko wówczas, gdy pole zawiera reprezentację ścieżki węzłów w hierarchii. Tego rodzaju pole można wygenerować przy użyciu parametru Ścieżka prefiksu Hierarchia.

Z separatorem

Ustawia znak, który powinien być interpretowany jako separator w ścieżce używanej dla Widoku drzewa.

Tryb wyszukiwania

Domyślny tryb wyszukiwania
Tutaj można określić domyślny tryb każdego wyszukiwania tekstowego: Symbol wieloznaczny, Rozmyte, Normalne i Asocjacyjne.

Uwzględniaj w wyszukiwaniu wartości wykluczone

Lista rozwijana zawiera do wyboru opcje Tak, Nie i <użyj domyślnego>, które dotyczą ustawienia domyślnego, jakie zostało określone w obszarze Preferencje użytkownika, Ogólne.

Pomiń poziomy pasek przewijania

Zaznacz tę opcję, aby pominąć poziomy pasek przewijania, który jest normalnie wyświetlany, gdy wartości pól są zbyt szerokie dla określonej szerokości listy wartości. Zamiast tego wartości pól będą w razie potrzeby obcinane.

Porządkuj według kolumn

W wielokolumnowych obiektach arkusza wartości są wyświetlane wierszami w ustawionej kolejności sortowania. Opcja Porządkuj według kolumn powoduje przełączenie na wyświetlanie według kolumn.

Obramowania komórki

Wartości pola będą rozdzielone liniami poziomymi przypominającymi wiersze tabeli. Opcja Obramowania komórki jest aktywowana automatycznie po zaznaczeniu opcji Zawijaj tekst, ale można ją później wyłączyć.

Zawijaj tekst w komórce

Po zaznaczeniu tej opcji zawartość komórki będzie wyświetlana w więcej niż jednym wierszu.

Wiersze w komórce

Ustaw liczbę wierszy w komórce.

Drukuj wszystkie wartości

Podczas drukowania list wartości domyślnie drukowane są tylko możliwe wartości. Po zaznaczeniu tego pola wyboru drukowane będą wszystkie wartości (także wykluczone).

Wydruk zależny od układu

Po zaznaczeniu tego pola wyboru lista wartości będzie drukowana tak, jak jest wyświetlana na ekranie, tzn. z taką samą liczbą kolumn, z takimi samymi kodami kolorów selekcji komórek itp. Może to być przydatne np. podczas uwzględniania list wartości w raportach.

Symbol NULL

Symbol wprowadzony tutaj będzie używany do wyświetlania w obiekcie wartości NULL.

Symbol brakującego

Symbol wprowadzony tutaj będzie używany do wyświetlania w obiekcie brakujących wartości.

Styl

Tekst

W celu ustawienia typu czcionki kliknij ikonę .

Czcionka nagłówka

W celu ustawienia czcionki nagłówka kliknij ikonę .

Nagłówek aktywny

W celu ustawienia koloru tła aktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Nagłówek nieaktywny

W celu ustawienia koloru tła nieaktywnego nagłówka kliknij ikonę . W celu ustawienia koloru tekstu kliknij ikonę .

Użyj obramowania

Zaznacz to pole wyboru, aby używać obramowania wokół obiektu arkusza. Kliknij ikonę , aby ustawić kolor obramowania.

Szerokość obramowania

Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach.

Zaokrąglone rogi

Kliknij ikonę , aby otworzyć wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi.

Wyskakujące okienko Zaokrąglone rogi

Wybierz dla narożników zaokrąglenie

Stałe

lub

Względne

a także określ narożniki, których będzie to dotyczyło. Wybierz także

Zaokrąglenie.

W tym celu podaj odpowiednią wartość. 

Szerokość paska przewijania

Określ szerokość obramowania w polu wejściowym lub przesuń suwak na odpowiednią wartość. Szerokość jest określona w pikselach. Ta kontrolka wpływa zarówno na szerokość, jak i na względny rozmiar symboli paska przewijania.