Lista wartości

Jest to najbardziej podstawowy obiekt na ekranie. Zawiera listę wszystkich możliwych wartości określonego pola. Na liście wartości często dokonuje się wyborów oraz analizuje połączenia i implikacje logiczne.

Lista wartości może także zawierać grupę cykliczną lub hierarchiczną. W przypadku użycia grupy hierarchicznej selekcja wartości pojedynczej na liście spowoduje drążenie listy wartości w dół i przełączenie do następnego pola bazowego w grupie. Aby ponownie wykonać drążenie w górę, należy kliknąć ikonę drążenia w górę w nagłówku listy wartości.

Po przydzieleniu grupy cyklicznej do listy wartości można wyświetlić następne pole w grupie, klikając ikonę cyklu pojawiającą się w nagłówku listy wartości. Można także przejść bezpośrednio do dowolnego pola w grupie przy użyciu opcji Cykl-> w menu obiektu listy wartości.

Lista wartości: Menu Obiekt

Menu obiektu można otworzyć jako menu kontekstowe po kliknięciu obiektu arkusza prawym przyciskiem myszy lub kliknięciu ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest wyświetlany).

Polecenia w tym menu mogą się różnić w przypadku używania widoku WebView z aplikacji QlikView lub otwierania dokumentu w przeglądarce internetowej. Menu zawiera następujące polecenia:

Właściwości...

Otwiera okno dialogowe Właściwości aktywnego obiektu arkusza.

Notatki

Umożliwia tworzenie i udostępnianie notatek dotyczących bieżącego obiektu.

Zob.: Notatki i komentarze

Wyszukiwanie Otwiera okno wyszukiwania tekstu.
Wyszukiwanie rozmyte Otwiera wyszukiwanie tekstu w trybie rozmytym.
Wybierz możliwe

Zostaną wybrane wszystkie niewykluczone wartości w obiekcie arkusza.

Wybierz wykluczone

Zostaną wybrane wszystkie wykluczone wartości w obiekcie arkusza.

Wybierz wszystko

Zostaną wybrane wszystkie wartości w obiekcie arkusza.

Wyczyść

Czyści wszystkie bieżące selekcje w aktywnym obiekcie arkusza. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Wyczyść inne pola

Czyści selekcje we wszystkich innych obiektach arkusza, zachowując je w aktualnie aktywnym obiekcie arkusza.

Zablokuj

Blokuje wybrane wartości w aktywnym obiekcie arkusza. (Niedostępne, jeśli nie dokonano żadnych selekcji).

Odblokuj

Odblokowuje zablokowane wartości w aktywnym obiekcie arkusza. (Wyświetlane zamiast opcji Zablokuj, jeśli selekcje zostały zablokowane).

Kopiuj

Kopiuje zaznaczone obiekty arkusza do schowka. Funkcja kopiuje jedynie obiekty arkusza, bez danych ani grafik.

Drukuj...

Otwiera wybrane obiekty arkusza w formacie tabelarycznym, w innym oknie przeglądarki. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Wyślij do pliku Excel

Eksportuje możliwe (w tym wybrane) wartości do programu Microsoft Excel, który jest automatycznie uruchamiany, jeśli nie został uruchomiony wcześniej. Wartości wyeksportowane pojawią się jako jedna kolumna w nowym arkuszu roboczym Excel. Ta funkcja działa, jeśli na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Excel 97 lub jego późniejsza wersja. Ten sam rezultat zapewnia kliknięcie ikony w nagłówku obiektu (jeśli jest widoczny).

Eksportuj...

Otwiera okno dialogowe Zapisz jako, w którym można określić ścieżkę, nazwę pliku oraz typ pliku (tabeli) dla treści eksportowanych danych.

Usuń

Usuwa wybrany obiekt z arkusza.

Właściwości listy wartości

Aby otworzyć okno dialogowe Właściwości, wybierz polecenie Właściwości z menu Obiekt. Jeśli polecenie Właściwości jest wyszarzone, może to oznaczać, że użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania właściwości.