Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Właściwości zaawansowane panelu filtrowania

W celu otwarcia panelu właściwości zaawansowanych wizualizacji należy kliknąć na pasku narzędzi pozycję EdytujEdytuj arkusz i Opcje zaawansowane, a następnie kliknąć wizualizację przeznaczoną do edycji.

Jeśli panel właściwości jest ukryty, kliknij otwarty panel prawy Właściwości na pasku narzędzi.

InformacjaJeśli na panelu właściwości widoczne jest oznaczenie Obiekt powiązany Wizualizacja powiązana, oznacza to, że wizualizacja jest połączona z elementem głównym. Możesz edytować element główny lub odłączyć od niego wizualizację, aby edytować tylko bieżącą wizualizację.

Dane

Kliknij polecenie Dodaj, a następnie dodaj wymiar lub utwórz wymiar z pola. Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że jest niedostępna.

Wymiary

Możesz również kliknąć Wyrażenie, aby utworzyć wymiar w edytorze wyrażeń. Innym sposobem utworzenia wymiaru jest wpisanie wyrażenia bezpośrednio do pola tekstowego. Dodawane w ten sposób wyrażenia mogą się zaczynać od znaku równości (=). Przykład wymiaru wyliczanego:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Jeśli polecenie Dodaj jest wyszarzone, wówczas nie można dodawać dalszych wymiarów.

Wymiar połączony z elementem głównym można edytować, aktualizując element główny lub odłączając wymiar od elementu głównego i edytując tylko to wystąpienie.

Dla wymiarów dostępne są następujące właściwości:

 • <Nazwa wymiaru>: Kliknij nazwę wymiaru, aby otworzyć jego ustawienia. Aby usunąć wymiar, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać Delete w oknie dialogowym. Można również kliknąć wymiar i kliknąć polecenie Delete.
  • Wymiar: Wyświetlane tylko dla elementów głównych. Aby edytować tylko to wystąpienie wymiaru, kliknij Obiekt powiązany, aby odłączyć wymiar od elementu głównego.
  • Pole: Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana. Kliknij Expression , aby otworzyć edytor wyrażeń.
  • Tytuł: Podaj tytuł wymiaru. Jeśli dodano pole z obszaru Pola w panelu zasobów, wówczas nazwa tego pola jest automatycznie wyświetlana.
  • Wyświetl częstotliwość: Można wyświetlić częstotliwość każdej wartości. Można ją wyświetlić jako liczbę bezwzględną za pomocą Miernika częstotliwości lub jako procent za pomocą Względnej częstotliwości (%).

  • Wyrównanie tekstu: Po wybraniu opcji Niestandardowe można wybrać sposób wyświetlania zawartości: Wyrównaj do lewej, Wyrównaj do środka lub Wyrównaj do prawej. Jeśli dla opcji Wyrównanie tekstu jest ustawiona wartość Autom., wyrównanie do lewej lub prawej jest stosowane automatycznie w zależności od typu zawartości.
  • Element główny:  Utwórz wymiar główny na podstawie wyrażenia wymiaru, klikając Utwórz nowy. Jeśli wymiar jest już połączony z elementem głównym, kliknij Edytuj, aby zaktualizować element główny. Wszystkie wystąpienia połączonego wymiaru zostaną zaktualizowane.

Aby określić kolejność wyświetlania wymiarów w wizualizacji, można je przeciągać. W celu zmiany kolejności należy użyć uchwytów (drag bars).

Sortowanie

Domyślnie wymiary są sortowane w kolejności, w jakiej zostały dodane, a wymiar dodany jako ostatni, jest ostatni po sortowaniu. Jeśli konieczna jest zmiana kolejności sortowania w panelach filtrowania, należy to zrobić w obszarze Wymiary w sekcji Dane. Przeciągnij wymiary, aby zmienić ich kolejność. W obszarze Sortowanie można zmienić wewnętrzne sortowanie wymiarów.

Każdy wymiar jest sortowany wewnętrznie w sposób najbardziej typowy dla typu danych, jaki reprezentuje. Liczby są sortowane w kolejności liczbowej rosnącej. Tekst jest sortowany w kolejności alfabetycznej rosnącej. Jeśli wymagana jest zmiana wewnętrznego sortowania wymiaru, kliknij przycisk sortowania. W poniższej liście przedstawiono kolejność sortowania według priorytetu wewnętrznego i opcje sortowania. Dostępne opcje sortowania to Rosnąco i Malejąco.

 • Sortuj wg stanu: Sortuje według wybranych, możliwych i wykluczonych stanów selekcji.
 • Sortuj wg wyrażenia: Podaj wyrażenie, według którego będzie odbywać się sortowanie. Dostępne tylko w przypadku wymiarów.
 • Sortuj wg częstotliwości: Dostępne tylko dla paneli filtrowania.
 • Sortuj w kolejności liczbowej
 • Sortuj alfabetycznie

Dodatkowo można posortować według kolejności ładowania, przełączając na tryb Niestandardowe i pozostawiając wszystkie opcje sortowania niezaznaczone.

Jeśli dla pola zostanie ustawiona kolejność niestandardowa, ta kolejność zastąpi jakąkolwiek wewnętrzną kolejność sortowania wybraną w obszarze Sortowanie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Dostosowywanie kolejności wartości wymiaru.

Wygląd

Ogólne

 • Pokaż tytuły: ta opcja jest domyślnie włączona (Wł.) we wszystkich wizualizacjach z wyjątkiem paneli filtrowania, wskaźników KPI oraz wizualizacji typu tekst i grafika.

  Podaj wartości pól Tytuł, Podtytuł i Przypis. Domyślnie ciąg jest interpretowany jako tekstowy. Pola tekstowego można jednak użyć w celu podania wyrażenia albo kombinacji tekstu i wyrażenia. Znak równości (=) na początku ciągu oznacza, że ciąg ten zawiera wyrażenie.

  Kliknij Wyrażenie, aby utworzyć wyrażenie w edytorze wyrażeń.

  InformacjaTytuły są wyświetlane w jednym wierszu. W przypadku wstawienia podziałów wierszy będą one ignorowane.

  Przykład:  

  Przyjmijmy założenie, że używany jest następujący ciąg znaków (razem ze znakami cudzysłowów): 'Sales: ' & Sum(Sales).

  Domyślnie ciąg ten jest interpretowany jako tekstowy i wyświetlany w sposób przedstawiony na przykładzie. Jeśli jednak ciąg ten zaczyna się znakiem równości: (='Sales: ' & Sum(Sales)), wówczas będzie interpretowany jako wyrażenie. W takim przypadku dane wyjściowe to Sales: <wartość wyrażenia>, gdzie <wartość wyrażenia> jest wartością obliczaną.

 • Wyłącz menu aktywowane najechaniem myszy: Wybierz, aby wyłączyć w wizualizacji menu wyświetlane po najechaniu kursorem.

 • Pokaż szczegóły: ustawienie wartości Pokaż umożliwi użytkownikom wyświetlanie szczegółów, takich jak opisy, miary i wymiary.

Stany alternatywne

Stan: umożliwia ustawienie stanu do zastosowania do wizualizacji. Można wybrać:

 • stan alternatywny zdefiniowany w obszarze Elementy główne;
 • <dziedziczony> ― w takim przypadku używany jest stan zdefiniowany dla arkusza;
 • <stan domyślny>, który reprezentuje stan w sytuacji, gdy nie zastosowano żadnego stanu alternatywnego.

Więcej informacji o stanach alternatywnych zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Dowiedz się więcej