Przeskocz do zawartości głównej

Trzeci arkusz: Customer Details

Ten arkusz dotyczy klientów.

Znasz już doskonale sposoby tworzenia wymiarów, miar i wizualizacji, nie będą już zatem potrzebne szczegółowe opisy procedur. Dokładniej opiszemy tylko niezbędne zmiany na panelu właściwości. Podsiadaną wiedze można odświeżyć, ponownie zapoznając się z informacjami z poprzednich tematów.

Arkusz Customer Details podczas edytowania
Customer Details sheet when editing

Dodawanie paneli filtrowania

 1. Dodaj panel filtrowania Period.
 2. Dodaj nowy panel filtrowania z wymiarem Manager.

Dodawanie wykresu punktowego

Na wykresie punktowym używany jest wymiar Customer oraz miary Sales i Quantity. Należy utworzyć miarę Quantity i zapisać jako element główny. Użyj pola Sales Qty i agregacji Sum. Nazwa pola Sales Qty składa się z dwóch słów, w wyrażeniu trzeba ją zatem podać w nawiasach kwadratowych:[Sales Qty]. Wyrażenie powinno wyglądać tak: Sum ([Sales Qty])

Na panelu właściwości w dolnej części okna Wygląd użyj ustawienia Zakres osi Y i X, aby pominąć ujemną część osi.

Zwróć uwagę, że do wykresu punktowego zostały dodane dwie miary. Wykres punktowy służy do wizualizacji zależności między dwiema lub trzema miarami. W tym przypadku porównywane miary to Sales i Quantity. Każdy bąbelek reprezentuje jedną wartość wymiaru Customer. Nazwą wizualizacji powinna być Customer Sales and Quantity.

Dodawanie tabeli Customer KPIs

W tabeli o nazwie Customer KPIs używany jest wymiar Customer.

Dodajesz więcej kolumn do tabeli z obszaru Dane w panelu właściwości: użyj miar Sales, Quantity i Margin Percent, które są dostępne jako elementy główne. Dodaj je w podanej kolejności, aby uzyskać taką samą kolejność jak na zrzucie ekranu.

Pozostałe miary dla dwóch ostatnich kolumn muszą zostać utworzone:

 • W przypadku miary # of Invoices użyj następującego wyrażenia:

  Count (Distinct [Invoice Number])

 • W przypadku miary Average Sales per Invoice użyj następującego wyrażenia:

  Sum(Sales)/Count(Distinct [Invoice Number])

Porada:

W dwóch wyrażeniach używany jest kwalifikator Distinct. Użycie kwalifikatora Distinct pozwala zagwarantować, że numer faktury będzie liczony tylko raz, nawet jeśli występuje w źródle danych kilka razy. Kwalifikator Distinct wyodrębnia unikatowe liczby. Między słowem kluczowym Distinct a nazwą pola musi być odstęp.

Korygowanie formatowania liczb

 1. Na panelu właściwości kliknij opcję Dane.

 2. Kliknij miarę Sales i ustaw dla opcji Formatowanie liczb wartość Waluta.

 3. Kliknij miarę, aby ją zamknąć.
 4. Kliknij miarę Quantity i ustaw dla opcji Formatowanie liczb wartość Liczba (1,000).

 5. Kliknij miarę, aby ją zamknąć.
 6. Kliknij miarę Margin Percent i ustaw dla opcji Formatowanie liczb wartość Liczba (12,3%).

 7. Kliknij miarę, aby ją zamknąć.
 8. Kliknij miarę Average Sales per Invoice i ustaw dla opcji Formatowanie liczb wartość Waluta.

 9. Kliknij miarę, aby ją zamknąć.

Przekształcanie tabeli Customer KPIs do postaci tabeli przestawnej

Zmiana tabeli Customer KPIs w tabelę przestawną pozwoli dodawać kolejne wymiary lub miary i reorganizować je dla potrzeb bardziej elastycznego i użytecznego analizowania danych.

W tabeli przestawnej wymiary i miary są wyświetlane jako wiersze i kolumny w tabeli. Tabela przestawna umożliwia analizowanie danych według wielu miar i w wielu wymiarach naraz. Układ miar i wymiarów można zmieniać, aby uzyskiwać różne widoki danych. Czynność wymiennego przenoszenia miar i wymiarów między wierszami i kolumnami jest nazywana przestawianiem.

Jedną z zalet tabeli przestawnej jest jej przemienność, czyli możliwość przenoszenia wierszy do kolumn, a kolumn do wierszy. Jest to niezwykle istotna zaleta, umożliwiająca modyfikowanie układu danych i uzyskiwanie kilku różnych widoków tego samego zestawu danych. W zależności od obszaru analizy można przenosić wymiary i miary w taki sposób, aby eksponować interesujące dane, a ukrywać informacje zbyt szczegółowe lub nieistotne z punktu widzenia analizy.

Arkusz Customer Details po konwersji

Customer Details sheet after conversion

Konwertowanie tabeli

 1. W panelu zasobów kliknij Sheet, aby otworzyć sekcję Wykresy.
 2. Przeciągnij tabelę przestawną na środek tabeli Customer KPIs i wybierz opcję Przekształć na: Tabela przestawna.
 3. Na panelu właściwości z prawej strony w sekcji Dane kliknij polecenie Dodaj dane, a następnie opcję Wiersz.
 4. Z listy wybierz pozycję Product Group.
 5. Ponownie wybierz polecenie Dodaj dane i dodaj wiersz Product Type.
 6. Dodaj do wizualizacji tytuł Customer KPIs.

 7. Kliknij przycisk Checkmark Koniec edycji na pasku narzędzi.

Teraz można analizować sprzedaż poszczególnych klientów według grupy i typu produktu. Selekcje wyświetlane w tabeli można filtrować, klikając pozycje Customer, Product Group lub Product Type albo wybierając poszczególne pozycje z tabeli. Przenosząc pozycję Product Group lub Product Type do obszaru Miary i odpowiednio filtrując dane, można tworzyć różne widoki prezentowanych danych.