Przeskocz do zawartości głównej

Pierwszy arkusz: Dashboard

Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Dashboard, a następnie wybierz polecenie Otwórz i edytuj, aby otworzyć pierwszy arkusz. Arkusz jest pusty, ale już niedługo zostanie zapełniony. Panel zasobów po lewej stronie zawiera dostępne wykresy i pola. Kliknij kartę Arkusz (Wykresy), aby rozpocząć dodawanie wykresów do arkusza. Po prawej stronie znajduje się panel właściwości.

Tworzenie wizualizacji

Kokpit to miejsce, w którym można uzyskać ogólny obraz aktualnej sytuacji. Najważniejsze w kokpicie są tendencje i dane dotyczące sprzedaży. Kokpit nie służy do eksploracji danych, ale możliwe jest w nim dokonywanie selekcji i analizowanie wyników.

Zrzut ekranu arkusza Dashboard przedstawia arkusz podczas edycji. Wykresy przeciągnij na środek obszaru, w którym chcesz je umieścić.

Po lewej stronie znajdują się dwa panele filtrowania, panel filtrowania czasu bez tytułu i panel Region. Zaczniemy od tych paneli.

Arkusz Dashboard podczas edytowania

Arkusz Dashboard podczas edytowania

Dodawanie paneli filtrowania

Przeznaczeniem paneli filtrowania jest odfiltrowanie ograniczonego zestawu danych, który można następnie analizować i poznawać.

 1. Przeciągnij panel filtrowania na arkusz.

 2. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Pola, aby otworzyć kartę Pola.

 3. Kliknij opcję Date na liście, aby ją rozwinąć.

 4. Przeciągnij pole Year do środka panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości po prawej stronie kliknij Strzałka w prawo, aby rozwinąć wymiar i zmienić jego Tytuł na Year.
 5. Przeciągnij pole Quarter do panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości po prawej stronie kliknij Strzałka w prawo, aby rozwinąć wymiar i zmienić jego Tytuł na Quarter.
 6. Przeciągnij pole Month do panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości po prawej stronie kliknij Strzałka w prawo, aby rozwinąć wymiar i zmienić jego Tytuł na Month.
 7. Przeciągnij pole Week do panelu filtrowania, a następnie na panelu właściwości po prawej stronie kliknij Strzałka w prawo, aby rozwinąć wymiar i zmienić jego Tytuł na Week.
 8. Użyj uchwytów, aby zmienić rozmiar panelu filtrowania zgodnie ze zrzutem ekranu.

 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy panel filtrowania i wybierz polecenie Dodaj do elementów głównych.

 10. Podaj nazwę Period i kliknij opcję Dodaj.

W ten sposób panel filtrowania został utworzony i zapisany jako element główny, co ułatwia ponowne korzystanie z niego.

Drugi panel filtrowania zawiera tylko jeden wymiar Region.

 1. Na panelu zasobów po lewej stronie kliknij Arkusz, aby otworzyć kartę Wykresy i przeciągnąć panel filtrowania na arkusz.

 2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar, przewiń w dół i wybierz pole Region.

 3. Użyj uchwytów, aby zmienić rozmiar panelu filtrowania zgodnie ze zrzutem ekranu.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy panel filtrowania i wybierz polecenie Dodaj do elementów głównych.

 5. Podaj nazwę Region i kliknij opcję Dodaj.

Przygotowanie paneli filtrowania zostało zakończone.

Dodawanie wykresu kołowego

Następnie dodamy wykres kołowy.

 1. Na panelu zasobów po lewej stronie kliknij Arkusz, aby otworzyć kartę Wykresy i przeciągnąć wykres kołowy na arkusz.

 2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i dodaj pole Region.

 3. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Pola, aby otworzyć kartę Pola.

 4. Odszukaj pole Sales, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz miarę.

 5. W oknie dialogowym Utwórz nową miarę w polu Wyrażenie dodaj Sum przed (Sales), aby utworzyć miarę Sum(Sales).

 6. Kliknij polecenie Utwórz.

  Miara zostanie dodana jako element główny.

 7. Przeciągnij nową miarę Sales na środek wykresu kołowego.

 8. Na panelu właściwości po prawej stronie kliknij opcje Wygląd > Prezentacja, a następnie wybierz opcję Pierścień.

 9. Ponownie w panelu właściwości kliknij opcję Kolory i legenda.

 10. Ustaw dla opcji Kolory wartość Niestandardowe i wybierz na liście opcję Wg miar.

 11. U góry wizualizacji dodaj tytuł Sales per Region.

 12. Użyj uchwytów, aby zmienić rozmiar wykresu kołowego zgodnie ze zrzutem ekranu.

Przygotowanie wykresu pierścieniowego zostało zakończone. Kolory na wykresie kołowym są określane według miar, co oznacza, że im wyższa wartość, tym ciemniejszy kolor.

Istnieje wiele możliwości kolorowania wartości. Należy tylko pamiętać o tym, że kolory powinny służyć konkretnym celom i nie powinny być używane tylko po to, aby wizualizacja była bardziej kolorowa.

Dodawanie wykresu słupkowego

Następną wizualizacją jest wykres słupkowy z pięcioma najważniejszymi klientami.

 1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Arkusz, aby otworzyć kartę Wykresy.

 2. Przeciągnij wykres słupkowy na arkusz. Umieść go pod wykresem kołowym.
 3. Kliknij polecenie Dodaj wymiar, przewiń w dół i wybierz pole Customer.

 4. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie w obszarze Miary wybierz Sales.

 5. Na panelu właściwości po prawej stronie kliknij opcje Wygląd > Prezentacja, a następnie wybierz opcję Poziomo.

  Słupki są wyświetlone poziomo.

 6. Na panelu właściwości w obszarze Dane kliknij Customer, aby otworzyć wymiar.

 7. Na liście Ograniczenie wybierz ograniczenie Stała liczba.

 8. Ustawienie domyślne powoduje, że wyświetlanych jest 10 górnych elementów. Zmień liczbę na 5.

 9. Wyczyść selekcję Pokaż inne.

 10. W panelu właściwości kliknij opcję Wygląd > Prezentacja, a następnie dla opcji Etykiety wartości ustaw wartość Autom.
 11. W panelu właściwości kliknij Wygląd > Oś Y: Customer.

 12. W obszarze Etykiety i tytuł wybierz opcję Tylko etykiety.

 13. Kliknij opcję Oś X: Sales.

 14. W obszarze Etykiety i tytuł wybierz opcję Tylko etykiety.

 15. U góry wizualizacji dodaj tytuł Top 5 Customers.

 16. Zmień rozmiar wykresu słupkowego zgodnie ze zrzutem ekranu.

Przygotowanie wykresu słupkowego zostało zakończone. W ten sposób został utworzony wykres słupkowy przedstawiający pięciu najważniejszych klientów. Po dokonaniu selekcji w innych wizualizacjach klienci ci również ulegną zmianie.

Gdyby selekcja Pokaż inne nie została wyczyszczona, wówczas piąty pasek miałby kolor szary i zawierałby podsumowanie wszystkich wartości sprzedaży, w których brak jest nazwy przedsiębiorstwa. Wartość ta może być użyteczna w celu określenia sprzedaży, której nie można przypisać do konkretnego przedsiębiorstwa.

Dodawanie wykresu kombi

Wykres kombi stanowi połączenie wykresu słupkowego i liniowego i jest szczególnie użyteczny, gdy wymagane jest połączenie wartości trudnych do połączenia z powodu różnych skal.

 1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Arkusz, aby otworzyć kartę Wykresy.

 2. Przeciągnij wykres kombi na arkusz. Umieść go pod wykresem słupkowym.
 3. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Pola, aby otworzyć kartę Pola.

 4. Kliknij ikonę Date.

 5. Przeciągnij pole YearMonth na wykres kombi, a następnie kliknij polecenie Dodaj u góry.
 6. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie w obszarze Miary wybierz Sales.

 7. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Obiekt powiązany, aby otworzyć kartę Elementy główne.

 8. W obszarze Miary kliknij polecenie Utwórz nowe.

 9. Skopiuj i wklej poniższy ciąg znaków do pola Wyrażenie

  (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales)

 10. Podaj nazwę Margin Percent i kliknij opcję Utwórz.

  Nowa miara zostanie dodana do listy miar elementu głównego.

 11. Przeciągnij miarę Margin Percent na wykres kombi.

 12. Wybierz polecenie Dodaj Margin Percent > Jako linia.

 13. U góry wizualizacji dodaj tytuł Sales Trend.

 14. Zmień rozmiar wykresu kombi zgodnie ze zrzutem ekranu.

Przygotowanie wykresu kombi zostało zakończone. Każda z dwóch miar — Sales i Margin Percent — jest przypisana do jednej osi, dzięki czemu możliwe jest połączenie dwóch zupełnie różnych skal.

Główna oś po lewej stronie jest używana dla miary Sales, a oś dodatkowa po prawej stronie — dla miary Margin Percent.

Dodawanie wykresu KPI

Wizualizacja wskaźnika KPI może przedstawiać jedną lub dwie wartości miary i jest używana do śledzenia wydajności. Oznaczenia kolorystyczne i symbole wskazują, jakie są stosunki liczb do wyników oczekiwanych.

 1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Arkusz, aby otworzyć kartę Wykresy.

 2. Przeciągnij wykres KPI na arkusz. Umieść go po prawej stronie wykresu kołowego.
 3. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie w obszarze Miary wybierz Sales.

  Suma sprzedaży zostanie dodana do wykresu KPI.

 4. W panelu właściwości po prawej stronie wybierz opcje Wygląd > Kolor, dla opcji Kolory warunkowe ustaw wartość Wł. i kliknij polecenie Dodaj limit.

 5. Kliknij lewą część paska Wartość, wybierz Kolor czerwony i Symbol Strzałka w dół w oknie dialogowym.

 6. Kliknij prawą część paska Wartość, wybierz Kolor zielony i Symbol Strzałka w górę w oknie dialogowym.
 7. Przeciągnij limit wartości w prawo, aby we wskaźniku KPI wyświetlić wartość sprzedaży w kolorze czerwonym.
 8. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Obiekt powiązany, aby otworzyć kartę Elementy główne.

 9. Kliknij opcję Miary.
 10. Kliknij polecenie Utwórz nowe i wpisz Sum(Margin) w polu Wyrażenie.
 11. Podaj nazwę Margin i kliknij opcję Utwórz.

  Miara Margin została dodana do miar głównych.

 12. Na panelu właściwości w obszarze Dane > Miary kliknij polecenie Dodaj i wybierz miarę Margin.

  Suma marży zostanie dodana do wskaźnika KPI.

 13. W panelu właściwości po prawej stronie, w obszarze Wygląd > Kolor, kliknij polecenie Drugie.

 14. Ustaw limit dla wartości Marża tak samo, jak dla wartości Sprzedaż, ale tym razem przeciągnij limit wartości w lewo, aby wyświetlić wartość sprzedaży w kolorze zielonym we wskaźniku KPI.
 15. Na panelu właściwości w obszarze Wygląd > Prezentacja wybierz opcję Do lewej na liście rozwijanej Wyrównanie.
 16. Na panelu właściwości w obszarze Wygląd > Prezentacja ustaw dla opcji Pokaż tytuł wartość Wł.
 17. Podaj poniższy tekst do pola tekstowego Tytuł

  Łączna sprzedaż i marża

 18. Zmień rozmiar obiektu wskaźnika KPI zgodnie ze zrzutem ekranu.

Jeśli używasz programu Qlik Sense Desktop, kliknij polecenie Zapisz.

Wskaźnik KPI został utworzony i przedstawia, że łączna sprzedaż jest poniżej oczekiwań, ale nadal marża jest wystarczająca.

Różne kolory i symbole ułatwiają interpretowanie wartości. Kolor czerwony oznacza stan wymagający uwagi, a kolor zielony — stan dobry.

Dodawanie wykresu zegarowego

Wykres zegarowy jest używany do wizualizacji pojedynczej miary. Na wykresie zegarowym, tak samo jak na wykresie Tekst i grafika, nie wykonuje się selekcji.

 1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Arkusz, aby otworzyć kartę Wykresy.
 2. Przeciągnij wykres zegarowy na arkusz i umieść po prawej stronie wizualizacji wskaźnika KPI.

 3. Kliknij polecenie Dodaj miarę.

 4. Wybierz miarę Margin Percent.

 5. W panelu właściwości po prawej stronie w obszarze Dane > Miary > Procent marginesu > Formatowanie liczb wybierz opcję Liczba, a następnie na wyświetlonej liście Formatowanie wybierz wartość 12%

 6. W obszarze Wygląd > Prezentacja wybierz opcję Słupek, aby prezentować wykres zegarowy w postaci słupka.

 7. Dla polecenia Orientacja ustaw wartość Niestandardowe i wybierz opcję Poziomo.

 8. W obszarze Limity zakresu powyżej ustaw Min. Na –0,5, a Maks. na 0,5.

 9. W obszarze Prezentacja wybierz opcję Użyj segmentów.

 10. Kliknij polecenie Dodaj limit.

 11. W polu tekstowym, które zostanie wyświetlone, podaj 0,12, co spowoduje ustawienie limitu między lewym a prawym segmentem na 12%.

 12. Naciśnij klawisz Enter.

 13. Kliknij lewy segment i wybierz kolor czerwony.

 14. Kliknij prawy segment i wybierz kolor zielony.

 15. Na samym dole panelu właściwości otwórz obszar Oś miary.

 16. W obszarze Etykiety i tytuł wybierz opcję Tylko etykiety.

 17. U góry wizualizacji dodaj tytuł Profit Margin.

 18. Zmień rozmiar wykresu zegarowego zgodnie ze zrzutem ekranu.

Przygotowanie wykresu zegarowego zostało ukończone i przedstawia wysoką marżę zysku.

Różne kolory na wykresie zegarowym ułatwiają interpretowanie wartości. Kolor czerwony oznacza stan wymagający uwagi, a kolor zielony — stan dobry.

Dodawanie wykresu liniowego

Wykres liniowy zostanie zastosowany do zaprezentowania tendencji sprzedaży kwartalnej w latach 2012–2014. Dane dotyczące roku 2014 odnoszą się do pierwszej połowy roku.

 1. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Arkusz, aby otworzyć kartę Wykresy.
 2. Przeciągnij wykres liniowy na arkusz.
 3. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Pola, aby otworzyć kartę Pola.

 4. Kliknij ikonę Date.

 5. Przeciągnij pole Quarter na wykres liniowy, a następnie kliknij polecenie Dodaj u góry.
 6. Kliknij ikonę Strzałka w prawo w panelu właściwości po prawej stronie, aby rozwinąć wymiar Date.Quarter i zmienić jego etykietę (Etykieta) na Quarter.
 7. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz pole Sales z listy Miary.
 8. W panelu zasobów po lewej stronie kliknij Pola, aby otworzyć kartę Pola.
 9. Kliknij ikonę Date.

 10. Przeciągnij pole Year na wykres liniowy, a następnie kliknij polecenie Dodaj u góry.
 11. Kliknij ikonę Strzałka w prawo w panelu właściwości po prawej stronie, aby rozwinąć wymiar Date.Year i zmienić jego etykietę (Etykieta) na Year.
 12. W panelu właściwości kliknij opcję Wygląd > Prezentacja, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż punkty danych.

 13. U góry wizualizacji dodaj tytuł Quarterly Trend.

W ten sposób przygotowany został pierwszy arkusz. Kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu, aby przejść na arkusz Product Details.