Przeskocz do zawartości głównej

Analiza pochodzenia danych z analizą wpływu

Wyświetl pochodzenie źródeł danych i aplikacji z analizą wpływu. Analiza wpływu oferuje graficzny widok pochodzenia zestawu danych lub aplikacji, ich danych wejściowych oraz danych wyjściowych.

Wykres pochodzenia danych pokazuje przepływ danych aplikacji i danych w Twojej organizacji. Otwórz wykres pochodzenia danych, klikając na aplikacji lub zestawie danych i wybierając Analiza wpływu. Dostęp do wykresu pochodzenia danych można też uzyskać z sekcji Szczegóły zestawu danych.

Wykres pochodzenia danych

Wykres pochodzenia danych pokazujący przepływ danych przez różne węzły

Wykres pochodzenia danych pokazuje, w jaki sposób dane są wykorzystywane w aplikacjach i zestawach danych. Wizualizuje aplikacje i zestawy danych jako węzły. Każdy węzeł jest połączony strzałkami, które pokazują przepływ danych. Na przykład można zobaczyć, które węzły zestawów danych są używane przez węzły aplikacji i które węzły aplikacji generują zestawy danych używane przez inne aplikacje. Dzięki temu możesz wyraźnie zobaczyć wykorzystanie i zależności aplikacji oraz zestawów danych.

Uprawnienia

Musisz mieć możliwość wyświetlenia aplikacji lub zestawu danych, aby wyświetlić analizę wpływu elementu z huba. Na wykresie pochodzenia danych możesz zobaczyć węzły należące do aplikacji i zestawów danych, do których nie masz dostępu, ale które składają się na pochodzenie elementu wybranego do analizy. W przypadku tych węzłów możesz wyświetlić nazwę, ale nie możesz ich otworzyć ani wyświetlić szczegółów. Możesz wyświetlić analizę wpływu tych węzłów, aby zobaczyć ich pochodzenie danych.

Analiza wpływu nie jest domyślnie dostępna w dzierżawie i musi ją udostępnić administrator dzierżawy. Zob. Zarządzanie analizą wpływu.

Role

Wykresy pochodzenia danych są przydatne dla osób pełniących różne role w Twojej organizacji.

Administratorzy danych

Administratorom danych wykres pochodzenia danych pomaga zrozumieć ich kolejność, ułatwiając dodawanie metadanych i rozwiązywanie problemów z jakością. Wykres ten może pomóc w poprawie efektywności operacyjnej, pomagając w łatwej identyfikacji potoków zestawów danych, ich wykorzystania i potencjalnych duplikacji.

Twórcy aplikacji i modeli danych

Wykres pochodzenia danych zwiększa zaufanie do źródeł danych i ich zrozumienie. Widoczna jest pełna historia zestawu danych oraz używające go aplikacje. Można też zidentyfikować nowe informacje uzyskane z istniejącego zestawu danych. Dzięki temu można ufać, że dane są właściwe dla Twojej aplikacji lub modelu danych.

Wykres pochodzenia danych

Wykres pochodzenia danych wyświetla węzły w pochodzeniu źródła danych. Każdy węzeł reprezentuje krok w pochodzeniu wybranego zestawu danych lub aplikacji. Informacje o pochodzeniu są kompilowane za każdym razem, gdy aplikacja ładuje dane. Jeśli aplikacja nie została ostatnio załadowana, informacje o pochodzeniu danych mogą być niepełne lub niedokładne.

Na wykresie pochodzenia danych wyświetlane są następujące typy węzłów:

 • Zestaw danych: Zestawy danych to źródła danych, takie jak łączniki lub pliki danych. Zestawy danych są często źródłami danych dodawanymi do przestrzeni lub generowanymi z aplikacji w postaci pliku qvd. Węzły zestawu danych wyświetlają lokalizację zestawu danych oraz informację, czy znajduje się on w przestrzeni udostępnionej czy zarządzanej.

 • Aplikacja: Węzły aplikacji reprezentują aplikacje analityczne Qlik Sense, które korzystają z zestawów danych składających się na pochodzenie danych. Węzły aplikacji wyświetlają nazwę i lokalizację aplikacji jako QCS (Qlik Cloud).

Węzły dostępne na wykresie pochodzenia danych są danymi wejściowymi lub wyjściowymi wybranego zestawu danych lub aplikacji.

Wybierz zestaw danych lub aplikację, aby wyznaczyć je jako węzeł główny do analizy wpływu. Na wykresie pochodzenia danych jest on zaznaczony ciemnoszarą obwódką.

Węzeł główny

Węzeł główny wykresu pochodzenia danych z ciemnoszarą obwódką.

Wykres pochodzenia danych wyświetla liczbę węzłów wejściowych i wyjściowych węzła głównego. Węzły wejściowe to węzły przed węzłem głównym. Typowe węzły wejściowe obejmują źródła danych używane przez węzeł główny lub aplikacje, które tworzą zestawy danych wykorzystywane przez węzeł główny. Węzły wyjściowe to węzły po węźle głównym. Typowe węzły wyjściowe to aplikacje, które używają węzła głównego jako źródła danych, lub zestawy danych generowane przez węzeł główny.

Wybierz węzeł, klikając go. Po wybraniu węzła pochodzenie tego węzła jest wyróżnione na zielono i można wyświetlić dostępne szczegóły węzła.

Wyróżnione pochodzenie wybranego węzła ze szczegółami

Węzeł został wybrany i wyświetlane jest jego pełne pochodzenie poprzez inne węzły wyróżnione na zielono.

Szczegóły węzła

Szczegóły są ograniczone przez Twój dostęp do danej aplikacji lub zestawu danych. Szczegóły mogą dostarczyć następujących informacji:

 • Nazwa

 • Opis

 • Znaczniki

 • Lokalizacja

 • Space

 • Właściciela

 • Twórca

 • Ostatnia modyfikacja

Jeśli nie masz uprawnień do wyświetlania aplikacji lub zestawu danych, możesz wyświetlić tylko nazwę.

Nawigacja po wykresie pochodzenia danych

Po wykresie pochodzenia danych można się poruszać, klikając i przeciągając. Można też używać przycisków nawigacyjnych. Możesz kliknąć Strona główna, aby wyśrodkować wykres pochodzenia danych na węźle głównym. Użyj przycisku Wstecz i Do przodu, aby poruszać się po wybranych elementach.

Nawigacja po wykresie pochodzenia danych

Przyciski nawigacyjne wykresu pochodzenia danych.

Analizowany węzeł główny można zmienić, zaznaczając węzeł i wybierając opcję Analiza wpływu z panelu szczegółów.

Odfiltruj wykres pochodzenia danych, aby wyświetlić tylko dane wejściowe lub wyjściowe węzła głównego. Wyszukaj określone węzły za pomocą pola wyszukiwania.

Pole wyszukiwania oraz filtry wejścia i wyjścia

Pole wyszukiwania wykresu pochodzenia danych oraz filtry wejściowe i wyjściowe.

Duże grupy węzłów na tej samej pozycji w pochodzeniu danych można zwinąć w jedną grupę. Można je rozwinąć, aby wyświetlić wszystkie węzły. Możesz również wyświetlić węzeł w zwiniętej grupie, wyszukując go.

Węzły ze zwiniętymi węzłami poniżej

Węzły ze zwiniętymi węzłami poniżej.

Ograniczenia

Analiza wpływu i wykres pochodzenia danych mają następujące ograniczenia:

 • Aplikacje, które nie zostały załadowane po przeprowadzeniu analizy wpływu w Qlik Sense SaaS, mogą nie mieć pełnych informacji o pochodzeniu danych, dopóki nie zostaną ponownie załadowane. Szczegóły niektórych węzłów mogą być ograniczone, jeśli nie zostały one załadowane po włączeniu analizy wpływu dzierżawy.

 • Szczegóły węzła zestawów danych spoza dzierżawy, takich jak połączenia z serwerem SQL Server lub Dyskiem Google, są ograniczone do typu zestawu danych i nazwy. W przypadku połączeń REST wyświetlana jest tylko informacja, że są to dane REST.

Używanie wykresu pochodzenia danych

Śledź źródło i wykorzystanie danych. Śledzenie pochodzenia danych ułatwia zorientowanie się, skąd biorą się dane oraz w jaki sposób przemieszczają się i są wykorzystywane przez organizację.

Twórcy aplikacji mogą używać wykresu pochodzenia danych, aby zwiększyć zaufanie do źródeł danych i ich zrozumienie. Umożliwia to odpowiedź na takie pytania jak:

 • Skąd pochodzi ten zestaw danych?

 • Jakie aplikacje korzystają z tego zestawu danych?

 • Czy istnieją inne zestawy danych pochodzące z tego zestawu danych?

Twórcy aplikacji mogą znaleźć wiele zestawów danych, które odnoszą się do określonego obszaru tematycznego. Patrząc na pochodzenie zestawu danych, możesz sprawdzić, skąd on pochodzi i jakie inne aplikacje korzystają z tych danych.

Jako administrator danych możesz użyć wykresu pochodzenia danych, aby poprawić wydajność operacyjną, efektywność współpracy i jakość danych. Umożliwia to odpowiedź na takie pytania jak:

 • Które zestawy danych nie są używane w aplikacjach?

 • Które zestawy danych są potencjalnie duplikatami?

 • Czy można uprościć potok danych i przekształcenia?

 • Jakie są dalsze skutki zmiany zestawu danych w dowolnym miejscu potoku danych?

Przykład: Znajdowanie zbiorów danych za pomocą wykresu pochodzenia danych

Administrator danych może udostępniać Ci, jako twórcy aplikacji, zestawy danych, z których chcesz tworzyć aplikacje. W tym przykładzie administrator danych polecił użyć plików QVD pochodzących z aplikacji QVD Output-2. Patrząc na przestrzeń udostępnioną, w której są generowane pliki QVD, nie od razu jest jasne, których zestawów danych trzeba użyć.

Przestrzeń wyjściowa QVD

Przestrzeń wyjściowa QVD pokazująca wszystkie znajdujące się w niej pliki QVD.

Kliknij na jednym z zestawów danych, w tym przypadku EmployeeData, i wybierz pozycję Analiza wpływu.

Analiza wpływu zestawu danych EmployeeData

Analiza wpływu pliku QVD EmployeeData.

Śledząc pochodzenie danych, widać, że ten zestaw danych jest danymi wyjściowymi aplikacji QVD Output-2. Wybierz QVD-Output 2 i przejrzyj analizę wpływu tej aplikacji.

Analiza wpływu aplikacji QVD-Output-2

Analiza wpływu aplikacji QVD-Output2

Widać teraz wszystkie dane wyjściowe z QVD-Output-2 i wiadomo, których źródeł danych trzeba użyć w aplikacji.

Przykład: Diagnozowanie problemów z danymi za pomocą wykresu pochodzenia danych

Klient korzystający z jednej z Twoich aplikacji, App7, zgłosił, że niektóre dane w aplikacji wydają się nieaktualne. Po uruchomieniu skryptu ładowania wszystko wydaje się w porządku, więc otwierasz Analizę wpływu w aplikacji i patrzysz na jej dane wejściowe. Patrząc na szczegóły każdego ze źródłowych plików QVD, widzisz, że jeden z nich, Support, nie był ładowany od siedmiu dni.

Szczegóły pliku Support

Szczegóły na wykresie pochodzenia danych węzła Support.qvd.

Możesz ustalić właściciela aplikacji, a następnie skontaktować się z nim w celu dalszego zbadania sprawy.

Przykład: Ocena dalszych skutków

Jako administrator danych zamierzasz zaktualizować skrypt ładowania i dane wyjściowe jednej ze starszych aplikacji, która przetwarza dane z łącznika. Analiza wpływu aplikacji przetwarzającej, QVD-Output-1, pozwala sprawdzić jej dalszy wpływ i zobaczyć, które dane wyjściowe są nadal używane.

Analiza wpływu aplikacji QVD-Output-1

Analiza wpływu aplikacji QVD-Output-1.

Istnieje kilka dalszych aplikacji, które wykorzystują dane wyjściowe z QVD-Output-1. Wybierz te aplikacje, aby wyświetlić ich właścicieli.

Szczegóły aplikacji App1

Szczegóły aplikacji App1.

Przed wprowadzeniem planowanych zmian musisz porozmawiać z tymi właścicielami aplikacji, aby upewnić się, czy planowane zmiany nie będą mieć wpływu na funkcjonalność aplikacji.

Przykład: Identyfikacja nadmiarowości w potoku danych

Jako administrator danych postanawiasz przejrzeć potok danych, aby zidentyfikować możliwości jego uproszczenia i konsolidacji. Wiesz, że istnieją dwie aplikacje, które przetwarzają dane z jednego z Twoich łączników. Wybierz jedną z aplikacji do analizy wpływu, a następnie wybierz łącznik danych, aby wyświetlić jego analizę wpływu.

Analiza wpływu łącznika danych

Analiza wpływu węzła połączenia danych, pokazująca pełny zakres dalszego pochodzenia danych.

Są dwie aplikacje przetwarzające, które generują pliki QVD z tego łącznika. Istnieje pewne podobieństwo między danymi wyjściowymi obu aplikacji. Mogą występować nadmiarowości, które można skonsolidować w jedną aplikację przetwarzającą i potencjalnie mniejszą liczbę wyjść. Zbadaj dokładniej te aplikacje i ich dane wyjściowe, aby się przekonać, czy można je usprawnić.