Przeskocz do zawartości głównej

Dystrybucja aplikacji z Qlik Sense Enterprise on Windows w Qlik Sense Enterprise SaaS

NA TEJ STRONIE

Dystrybucja aplikacji z Qlik Sense Enterprise on Windows w Qlik Sense Enterprise SaaS

Gdy publikujesz aplikacje w strumieniach w Qlik Sense Enterprise on Windows, możesz również dystrybuować aplikacje w swoim wdrożeniu Qlik Sense Enterprise SaaS. Dokonując konfiguracji w Qlik Sense Enterprise on Windows oraz w dzierżawie w chmurze, możesz zautomatyzować dystrybucję w chmurze, aby aplikacje były automatycznie dystrybuowane we wdrożeniu Qlik Sense Enterprise SaaS po opublikowaniu ich w strumieniu.

Wymagania wstępne

Aby dystrybuować aplikację z Qlik Sense Enterprise on Windows w Qlik Sense Enterprise SaaS potrzebne są:

 • Qlik Sense Enterprise on Windows. W przypadku dystrybucji do SaaS editions of Qlik Sense wdrożenie Qlik Sense Enterprise on Windows musi być bieżącą wersją lub jedną z poprzednich dwóch wersji (począwszy od wydania June 2018).
 • Dzierżawa Qlik Sense Enterprise SaaS.
 • Licencja obejmująca środowisko wielochmurowe. Musisz używać tego samego podpisanego klucza licencyjnego do Qlik Sense Enterprise on Windows i Qlik Sense Enterprise SaaS.

Konfiguracje

Poniżej znajduje się ogólny opis czynności konfiguracyjnych.

 1. Utwórz wdrożenie w konsoli Qlik Management Console (QMC) swojego serwera Qlik Sense Enterprise on Windows.

 2. Utwórz konfigurację wielochmurowego dostawcy tożsamości w dzierżawie.

 3. Utwórz zasady dystrybucji w konsoli QMC.

Konfiguracja wdrożenia

Wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie początkowej QMC otwórz pozycję Dystrybucja chmurowa.

 2. Kliknij Konfiguracja wdrożenia.

 3. Kliknij Set up new (Skonfiguruj nowe) w lewym dolnym rogu.

 4. Wprowadź nazwę wdrożenia.

  Nazwy tej będziesz używać w zasadach dystrybucji.

 5. Wprowadź punkt końcowy API, czyli swój adres dzierżawy.

  Przykład: https://moja-dzierzawa.eu.qlikcloud.com.

 6. Jako ustawienie Audience (Odbiorcy) wprowadź qlik.api.

 7. Wybierz Use local bearer token (Użyj lokalnego tokenu okaziciela).

  Uwaga: Korzystanie z lokalnego tokenu okaziciela upraszcza konfigurację. Jeżeli go nie używasz, trzeba wprowadzić zamiast tego wartości Identyfikator klienta, Klucz tajny klienta i Punkt końcowy tokenu.
 8. Kliknij Skopiuj do schowka.

  Lokalny token okaziciela jest potrzebny do konfiguracji dostawcy tożsamości.

 9. Kliknij przycisk Zastosuj.
Uwaga: Konfiguracja wdrożenia jest także dostępna w QMC, w sekcji Dystrybucja chmurowa.

Tworzenie konfiguracji dostawcy tożsamości

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz Management Console w swojej dzierżawie Qlik Sense Enterprise SaaS i wybierz pozycję Dostawca tożsamości w menu po lewej stronie.

 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.

  Zostanie otwarte okno Utwórz konfigurację dostawcy tożsamości.

 3. Jako Typ wybierz Multi-cloud.

 4. Opcjonalnie wpisz opis.

 5. W polu Lokalny token okaziciela wklej token skopiowany podczas konfiguracji wdrożenia.

Tworzenie zasad dystrybucji

Zasady dystrybucji służą do określania, czy opublikowaną aplikację można dystrybuować do jednego lub kilku wdrożeń w Qlik Sense Enterprise SaaS. Dystrybuować można tylko opublikowane aplikacje.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W QMC programu Qlik Sense Enterprise on Windows otwórz sekcję Dystrybucja chmurowa i wybierz Zasady dystrybucji.

 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe.

 3. Na liście Create rule from template (Utwórz regułę na podstawie szablonu) wybierz pozycję Distribution_App.

 4. Nazwij zasadę dystrybucji.

 5. W sekcji Podstawowa sprawdź, czy filtr zasobów ma wartość App_* i czy wybrano działanie Dystrybucja.

 6. W edytorze reguł zachowaj wartości podmiot, nazwa, = i wartość. W ostatnim polu wystarczy dodać nazwę utworzonego wcześniej wdrożenia (w Konfiguracja wdrożenia). Załóżmy, że jest to deployment.

  Pole Warunki w sekcji Zaawansowane powinno zawierać następujący ciąg: ((subject.name="deployment")).

 7. Kliknij Validate rule (Sprawdź poprawność reguły).

  Składnia reguły zostanie sprawdzona i, jeśli będzie poprawna, zostanie wyświetlone potwierdzenie.

 8. Kliknij Zastosuj, aby zapisać regułę.

Jest to prosty przykład dystrybucji aplikacji, w którym wszystkie aplikacje publikowane w strumieniu są również dystrybuowane w Twojej dzierżawie Qlik Sense Enterprise SaaS. Korzystając z właściwości niestandardowych, możesz określić bardziej szczegółowe reguły dystrybucji aplikacji — zobacz temat Distribution policies - example (tylko w języku angielskim).