Beperkingen bij het gebruik van Direct Discovery

Ondersteunde gegevenstypen

Niet alle gegevenstypen worden ondersteund in Direct Discovery. Er zijn mogelijk gevallen waarin specifieke gegevensbronindelingen moeten worden gedefinieerd in Qlik Sense. U definieert gegevensindelingen in het load-script via de syntaxis "SET Direct...Format". Het volgende voorbeeld laat zien hoe u de datumnotatie van de brondatabase kunt definiëren die wordt gebruikt als de bron voor Direct Discovery:

Example:  

SET DirectDateFormat='YYYY-MM-DD';

Er zijn tevens twee scriptvariabelen om te besturen hoe de Direct Discovery valutawaarden opmaakt in de gegenereerde SQL-opdrachten:

SET DirectMoneyFormat (standaard '#.0000')
SET DirectMoneyDecimalSep (standaard '.')

De syntaxis voor deze twee variabelen is dezelfde als voor MoneyFormat en MoneyDecimalSep, maar er zijn twee belangrijke verschillen in gebruik:

 • Dit is geen indeling voor weergave, dus zou deze geen valutatekens of scheidingstekens voor duizendtallen moeten bevatten.
 • De standaardwaarden worden niet bepaald door de landinstellingen, maar zijn gekoppeld aan de waarden. (Landinstellingsspecifieke indelingen bevatten het valutateken.)

Direct Discovery kan ondersteuning bieden voorde selectie van uitgebreide Unicode-gegevens door gebruik te maken van de SQL-standaardindeling voor uitgebreide tekenreeksliterals (N’<uitgebreide tekenreeks>’) zoals vereist bij sommige databases, zoals SQL Server. Deze syntaxis kan worden ingeschakeld voor Direct Discovery met de scriptvariabele DirectUnicodeStrings. Als deze variabele wordt ingesteld op "true", wordt het gebruik van "N" vóór de tekenreeksliterals mogelijk gemaakt.

Beveiliging

Houd rekening met de volgende gedragingen die van invloed zouden kunnen zijn op aanbevolen procedures op het gebied van veiligheid bij het gebruik van Direct Discovery:

 • Alle gebruikers die dezelfde app gebruiken met de Direct Discovery-functionaliteit gebruiken dezelfde verbinding. Verificatiepass-through en referenties per gebruiker worden niet ondersteund.
 • Sectietoegang wordt uitsluitend ondersteund in de servermodus.
 • Sectietoegang wordt niet ondersteund met joins met hoge cardinaliteit.
 • Het is mogelijk om aangepaste SQL-opdrachten uit te voeren in de database met een NATIVE-trefwoorduitdrukking, zodat de databaseverbinding die is ingesteld in het load-script een account gebruikt dat alleen-lezen toegang heeft tot de database.
 • Direct Discovery beschikt niet over logboekvoorzieningen, maar het is mogelijk om de ODBC-traceerfunctionaliteit te gebruiken.
 • Het is mogelijk de database te overbelasten met aanvragen van de client.
 • Het is mogelijk om gedetailleerde foutberichten op te halen van de logbestanden van de server.

Qlik Sense-functionaliteit die niet wordt ondersteund

Vanwege de interactieve en SQL-syntaxisspecifieke aard van Direct Discovery, worden verschillende functies niet ondersteund:

 • Geavanceerde berekeningen (set-analyse, complexe uitdrukkingen)
 • Berekende dimensies
 • Vergelijkende analyse (alternatieve state) van de objecten die gebruikmaken van Direct Discovery-velden
 • Velden van het type Direct Discovery MEASURE en DETAIL worden niet ondersteund in slimme zoekopdrachten.
 • Zoeken naar de velden Direct Discovery  DETAIL
 • Binair laden vanuit een toepassing die toegang verkrijgt tot een Direct Discovery-tabel
 • Synthetische sleutels voor de Direct Discovery-tabel
 • De tabelnaamgeving in een script is niet van toepassing op de Direct Discovery-tabel.
 • Het jokerteken * na een trefwoord DIRECT QUERY in het load-script

  Example: (DIRECT QUERY *)

 • Oracle-databasetabellen met LONG-kolommen voor gegevenstype.
 • Grote gehele getallen in wetenschappelijke notatie, buiten het bereik [-9007199254740990, 9007199254740991]. Deze kunnen afrondingsfouten en ongedefinieerd gedrag veroorzaken.
 • Sneeuwvlokschema's voor databases
 • Gegevensvoorbereiding in Gegevensbeheer
 • Qlik Cloud wordt niet ondersteund.
 • Exporteren naar Microsoft Excel
 • Offline mobiele iOS-app wordt niet ondersteund.
 • Advanced Analytics-integratie wordt niet ondersteund.
 • Uitbreidingen en widgets worden niet ondersteund.
 • Qlik GeoAnalytics wordt niet ondersteund.
 • Kleuren toewijzen aan masterdimensies en -metingen wordt niet ondersteund.
 • Nieuwe visualisaties inbegrepen in Qlik Sense juni 2017 en later worden niet ondersteund:
  • Boxplot
  • Verdelingsplot
  • Histogram
 • Niet-SQL-bronnen en niet-SQL-opdrachten (bijvoorbeeld de PLACEHOLDER-functie in SAP HANA).
 • De volgende connectoren worden niet ondersteund:
  • Qlik Salesforce-connector
  • Qlik REST-connector
  • Qlik DataMarket-connector
  • Qlik Webconnectoren
  • Qlik Connector voor gebruik met SAP NetWeaver
 • De SQL optimaliseren die is gegenereerd door de Direct Discovery-query's
 • Joins met hoge cardinaliteit in combinatie met tabellen in het geheugen kunnen grote IN-clausules produceren die mogelijk de SQL-bufferlimiet van de gegevensbron overschrijden.