TTest1w_conf - script- en diagramfunctie

TTest1w_conf() is een numerieke functie die de geaggregeerde waarde van het vertrouwensinterval voor een serie waarden retourneert.

Deze functie is van toepassing op student t-testen voor één steekproef waarbij de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

Syntax:  

TTest1w_conf (weight, value [, sig ])

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
value De steekproeven die worden geëvalueerd. Als er geen veldnaam voor de steekproefwaarden in het load-script wordt opgegeven, krijgt het veld automatisch de naam Value.
weight Elke waarde in value kan een of meer keer worden geteld, afhankelijk van de corresponderende wegingsfactor in weight.
sig Het tweezijdige niveau van significantie kan worden opgegeven in sig. Als dit wordt weggelaten, wordt sig ingesteld op 0.025, wat resulteert in een betrouwbaarheidsinterval van 95%.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Examples:  

TTest1w_conf( Weight, Value )

TTest1w_conf( Weight, Value, 0.005 )