Ga naar hoofdinhoud

Exists - scriptfunctie

Exists() bepaalt of een specifieke veldwaarde al is geladen in het veld in het script voor het laden van gegevens. De functie retourneert TRUE of FALSE, zodat deze kan worden gebruikt in de where-clausule van een LOAD-opdracht of een IF-opdracht.

InformatieU kunt Not Exists() ook gebruiken om te bepalen of een veldwaarde niet is geladen, maar voorzichtigheid is geboden als u Not Exists() gebruikt in een where-clausule. De functie Exists() test zowel eerder geladen tabellen als eerder geladen waarden in de huidige tabel. Dit betekent dat alleen het eerste exemplaar wordt geladen. Wanneer een tweede exemplaar wordt gevonden, is de waarde al geladen. Bekijk de voorbeelden voor meer informatie.

Syntax:  

Exists(field_name [, expr])

Return data type: Booleaanse waarde

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
field_name

De naam van het veld waarin u een waarde wilt zoeken. U kunt een expliciete veldnaam gebruiken zonder aanhalingstekens.

Het veld moet al door het script zijn geladen. Dit betekent dat u niet naar een veld kunt verwijzen dat in een clausule verderop in het script wordt geladen.

expr

De waarde waarvan u wilt controleren of deze bestaat. U kunt een expliciete waarde gebruiken of een uitdrukking die verwijst naar een of meer velden in de huidige load-opdracht.

InformatieU kunt niet verwijzen naar velden die niet in de huidige load-opdracht zijn opgenomen.

Dit argument is optioneel. Als u dit weglaat, controleert de functie of de waarde van field_name al bestaat in het huidige record.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

LOAD * inline [ Employee|ID|Salary Bill|001|20000 John|002|30000 Steve|003|35000 ] (delimiter is '|');   Citizens: Load * inline [ Employee|Address Bill|New York Mary|London Steve|Chicago Lucy|Madrid Lucy|Paris John|Miami ] (delimiter is '|');   Drop Tables Employees;

Example:  

Exists (Employee)

Retourneert -1 (True) als de waarde van het veld Employee in de huidige record al bestaat in een eerder gelezen record met dat veld.

De opdrachten Exists (Employee, Employee) en Exists (Employee) zijn equivalent.

Example:  

Exists(Employee, 'Bill')

Retourneert -1 (True) als de veldwaarde 'Bill' wordt gevonden in de huidige inhoud van het veld Employee.

Example:  

Employees:
LOAD * inline [ Employee|ID|Salary Bill|001|20000 John|002|30000 Steve|003|35000 ] (delimiter is '|');   Citizens: Load * inline [ Employee|Address Bill|New York Mary|London Steve|Chicago Lucy|Madrid Lucy|Paris John|Miami ] (delimiter is '|') where Exists (Employee);   Drop Tables Employees;

 

Dit resulteert in een tabel die u kunt gebruiken in een tabelvisualisatie met de dimensies Employee en Address.

De where-clausule: where Exists (Employee), betekent dat alleen de namen uit de tabel Citizens die tevens in Employees voorkomen in de nieuwe tabel worden geladen. Met de Drop-opdracht wordt de tabel Employees verwijderd om verwarring te voorkomen.

Resultaten
   
Employee Address
Bill New York
John Miami
Steve Chicago

Example:  

Employees: Load * inline [ Employee|ID|Salary Bill|001|20000 John|002|30000 Steve|003|35000 ] (delimiter is '|');   Citizens: Load * inline [ Employee|Address Bill|New York Mary|London Steve|Chicago Lucy|Madrid Lucy|Paris John|Miami22222222223
+0 ] (delimiter is '|') where not Exists (Employee);   Drop Tables Employees;

 

De where-clausule omvat not: where not Exists (Employee, Name).

Dit betekent dat alleen de namen uit de tabel Citizens die niet in Employees voorkomen in de nieuwe tabel worden geladen.

Houd er rekening mee dat hoewel er twee waarden voor Lucy in de tabel Citizens staan, slechts één in de resultaattabel wordt opgenomen. Wanneer u de eerste rij laadt, wordt de waarde opgenomen in de symbooltabel Employee. Dus wanneer vervolgens de tweede rij wordt gecontroleerd, bestaat de waarde al.

In het volgende voorbeeld wordt getoond hoe u alle waarden kunt laden.

Resultaten
Employee Address
Mary London
Lucy Madrid

Example:  

Employees: Load Employee As Name, ID, Salary; LOAD * inline [ Employee|ID|Salary Bill|001|20000 John|002|30000 Steve|003|35000 ] (delimiter is '|');  Citizens: Load * inline [ Employee|Address Bill|New York Mary|London Steve|Chicago Lucy|Madrid Lucy|Paris John|Miami ] (delimiter is '|') where not Exists (Name, Employee);   Drop Tables Employees;

 

Om alle waarden voor Lucy te kunnen ophalen, moet u twee dingen wijzigen:

  • Voeg een voorafgaande load toe aan Employees waarbij u Employee hernoemt naar Name.

    Load Employee As Name, ID, Salary;

  • Wijzig de Where-voorwaarde in Citizens in:

    not Exists (Name, Employee).

Op deze manier worden er verschillende symbooltabellen gemaakt voor Name en Employee. Wanneer de tweede rij op Lucy wordt gecontroleerd, bestaat deze nog niet in Name.

Resultaten
Employee Address
Mary London
Lucy Madrid
Lucy Paris