Geaggregeerde gegevens selecteren vanuit Qlik DataMarket

Sommige Qlik DataMarket-gegevensverzamelingen bevatten dimensies waarin een geaggregeerd veld is opgenomen. De volgende gegevensverzameling World population by country bevat bijvoorbeeld een dimensie Sex met een afzonderlijk geaggregeerd totaal voor vrouwen en mannen. Als u de volledige dimensie selecteert (het selectievakje bovenaan), worden alle velden in de dimensie geselecteerd. U kunt echter ook individuele velden op de lagere niveaus selecteren.

De gegevensverzameling Wereldbevolking per land bevat de dimensie Sekse met een geaggregeerd totaal en totalen voor mannen en vrouwen afzonderlijk.

Select data to load view displaying the data set 'World population by country' and the dimension Sex.

Als alleen het veld Sex aggregatewordt geselecteerd, wordt het totaal van alle mannen en vrouwen opgenomen in de gegevens. Maar de totalen voor mannen en vrouwen worden niet opgenomen. U bent derhalve niet in staat visualisaties te maken met aparte gegevens voor mannen en vrouwen.

Opmerking: Bij het werken met gegevensverzamelingen zoals World population by country dat meerdere velden met geaggregeerde gegevens bevat, moet u ervoor zorgen dat de tabellen met de samengevoegde velden niet direct gekoppeld zijn. Als zij direct gekoppeld zijn, zullen zij waarschijnlijk resulteren in een cirkelreferentie.

Ga voor meer informatie naar Cirkelreferenties begrijpen en oplossen.

Als u aparte gegevens wilt opnemen voor mannen en vrouwen, selecteert u Sex. U kunt dan visualisaties maken waarin apart de totalen voor de mannelijke en vrouwelijke bevolking worden aangegeven. En als u geïnteresseerd bent in het totaal voor slechts één geslacht, kunt u Male of Female selecteren.

Het geaggregeerde veld wordt ook opgenomen als u het niet expliciet selecteert. En de waarde in het geaggregeerde veld is gelijk aan de waarde van de geselecteerde individuele velden. In het geval van de gegevens voorSex is, Sex aggregate gelijk aan het totale aantal vrouwen als het veld Female het enige veld Sex is dat is geselecteerd.

Als u een visualisatie bouwt met behulp van de dimensie Sex, worden in de gegevens de totalen voor mannen en vrouwen apart weergegeven. De totale mannelijke en vrouwelijke bevolking van Argentinië wordt bijvoorbeeld weergegeven als twee aparte balken in een staafgrafiek.

Staafdiagram met de dimensie Sekse. De totale mannelijke en vrouwelijke bevolking van Argentinië wordt weergegeven als twee afzonderlijke staven.

Bar chart displaying the sums of male and female population separately.

Daar staat tegenover dat, als u de dimensie Sex aggregate gebruikt in plaats van de dimensie Sex in de staafgrafiek, u een enkele balk krijgt voor het gecombineerde totaal van alle mannen en vrouwen.

Als u alleen de gegevens voor Sex aggregate selecteert en niet Sex of een van de geslachtsselecties apart, kunt u de gegevens niet per geslacht weergeven in een visualisatie. De bovenstaande staafgrafiek zou een enige staaf bevatten voor het totaal van alle mannen en vrouwen in plaats van de aparte balken voor Female en Male zoals in het bovenstaande scherm.