Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gegevens beheren met dynamische weergaven

Met dynamische weergaven hebben gebruikers rechtstreekse controle over de analytische bronnen die ze willen verkennen en de momenten waarop gegevens in visualisaties worden vernieuwd.

U kunt dynamische weergaven gebruiken voor het doorzoeken en bekijken van subsets van grote gegevensverzamelingen in diagrammen die dynamisch worden vernieuwd wanneer selecties worden gemaakt. In scenario's met veel of snel veranderende gegevens, kunnen visualtisaties zo up-to-date worden gehouden.

Overzicht van dynamische weergaven

Met dynamische weergaven kunt u een basis-app koppelen aan een andere app, zodat mastervisualisaties van die app in de basis-app kunnen worden gebruikt. Dit biedt app-ontwikkelaars de mogelijkheid mastervisualisaties van de sjabloon-app als dynamische diagrammen te gebruiken in andere apps. Het aantal dynamische weergaven die u aan uw basis-app kunt toevoegen, is onbeperkt.

Werkbladweergave met dynamische weergave en dynamische diagrammen

Dynamische weergaven bestaan uit drie hoofdcomponenten:

  • Dynamische weergaven: Een aan basis-apps toegevoegd mechanisme dat koppeling met sjabloon-apps mogelijk maakt, opdat app-ontwikkelaars mastervisualisaties van de sjabloon-app aan de basis-app kunnen toevoegen.
  • Sjabloon-apps van dynamische weergaven: Een Qlik Sense-app die verbindingen bevat met gegevensbronnen, zoals cloud-databases.
  • Dynamische diagrammen: Mastervisualisations in de sjabloon-app van dynamische weergaven, die aan de basis-apps kunnen worden toegevoegd en door gebruikers handmatig kunnen worden vernieuwd.

De sjabloon-app en de basis-app hoeven niet dezelfde gegevens te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een gegevensverzameling over klantaankopen hebt, kunt u een dynamische weergave toevoegen aan een sjabloon-app met weergegevens om eventuele correlaties te vinden.

Als de gegevens die van de sjabloon-app-bron worden opgevraagd, met behulp van waarden in uw basis-app kunnen worden gefilterd, kunt u in het script van de sjabloon-app bindingsuitdrukkingen gebruiken. Hierdoor kan de dynamische weergave een gegevenssubset van de gegevensbronnen van de sjabloon-app doorzoeken, die specifiek betrekking heeft op de selecties in de basis-app. U kunt bijvoorbeeld het veld SalesDate in de basis-app binden aan het veld DailyTemperatureReadingDate in de sjabloon-app.

Deze subsetoptie is handig als uw basis-app geaggregeerde gegevens bevat en de gegevens van de dynamische weergave dezelfde bron hebben, maar gedetailleerder zijn dan de gegevens van de basis-app (de basis-app bevat bijvoorbeeld verkopen per maand en productmerk, terwijl de sjabloon-app verkopen per dag en productnaam bevat). Voor meer informatie over het toevoegen van bindingsuitdrukkingen aan sjabloon-apps, gaat u naar Gegevensbindende uitdrukkingen in On-demand-sjabloon-apps.

Dynamische weergaven kunnen worden gebruikt met elke soort gegevens. Dynamische weergaven zijn met name nuttig wanneer grote aantallen gegevens of snel veranderende gegevens worden gebruikt, waarbij het beter is gegevensaggregaties uit te voeren in de database. Dit helpt wachttijden bij gegevensoverdrachten van de gegevensbron te voorkomen.

Dynamische weergaven zijn toegankelijk via het venster Bedrijfsmiddelen. Dynamische weergaven worden door tenantbeheerders ingeschakeld in de Management Console. Voor informatie over het inschakelen van dynamische weergaven gaat u naar Management Consoles (alleen in het Engels).

Dynamische weergaven lijken op het on-demand genereren van apps. In beide gevallen worden sjabloon-apps gebruikt om on-demand-gegevens te verstrekken, maar met dynamische weergaven kunt u afzonderlijke diagrammen in werkbladen gebruiken zonder volledige on-demand-apps te genereren. Als u ook on-demand-apps gebruikt, kunt u dynamische weergaven maken met behulp van uw on-demand sjabloon-apps. Voor meer informatie over het genereren van on-demand-apps, gaat u naar Big data beheren met On-demand-apps.

Dynamische weergaven

Als u een dynamische weergave maakt, selecteert u een sjabloon-app en past u desgewenst een rijlimietuitdrukking toe om te bepalen hoeveel gegevens door de dynamische weergave worden gebruikt. Nadat u de dynamische weergave hebt gemaakt, kunt u aan uw werkbladen mastervisualisaties uit de sjabloon-app toevoegen.

Verschillende dynamische weergaven kunnen dezelfde sjabloon-app gebruiken. Elke dynamische weergave wordt afzonderlijk vernieuwd. Als in een sjabloon-app-script van een dynamische weergave bindingsuitdrukkingen worden gebruikt, kan middels selecties in de basis-app worden bepaald welke gegevens worden geladen in elke dynamische weergave die de betreffende sjabloon-app gebruikt. Met behulp van twee dynamische weergaven die dezelfde sjabloon gebruiken, kunnen naast elkaar de diagrammen van twee verschillende gedetailleerde-gegevenssubsets worden vergeleken. Stel bijvoorbeeld dat u twee dynamische weergaven hebt die dezelfde sjabloon-app gebruiken. U selecteert 1 januari 2018 in het veld SaledDate in de basis-app en vernieuwt één dynamische weergave. U kunt de selectie dan wijzigen in 1 januari 2019, de andere dynamische weergave vernieuwen en vervolgens de dynamische diagrammen vergelijken.

Voor informatie over het maken en bewerken van dynamische weergaven, gaat u naar Gegevens beheren met dynamische weergaven.

Voor informatie over het gebruiken van dynamische weergaven, gaat u naar Dynamische weergaven en diagrammen gebruiken.

Sjabloon-apps van dynamische weergaven

Een sjabloon-app van dynamische weergaven is een Qlik Sense-app waarmee dynamische weergaven met gegevens en mastervisualisaties worden aangeboden.

Sjablonen van dynamische weergaven kunnen een load-script hebben met gegevensbindende uitdrukkingen om query's naar de gegevensbronnen te formuleren op basis van selecties in de basis-app. Bindingsuitdrukkingen worden meestal gemaakt door gebruikers met ervaring in het schrijven van load-scripts voor Qlik Sense. Sjabloon-apps kunnen queryfiltervoorwaarden hebben, gebaseerd op invoerparameters die worden verstrekt tijdens het activeren van dynamische diagrammen.

Zodra het gegevensmodel van een sjabloon-app van dynamische weergaven volledig is, kunnen aan de sjabloon-app mastervisualisaties worden toegevoegd. Deze mastervisualisaties kunnen vervolgens worden geopend via dynamische weergaven en als dynamische diagrammen aan andere apps worden toegevoegd.

Voor informatie over het maken van sjabloon-apps, gaat u naar Een On-demand-sjabloon-app maken.

Dynamische diagrammen

Dynamische diagrammen worden afgeleid van de masterdiagrammen van een sjabloon-app van dynamische weergaven. Dynamische diagrammen kunnen worden toegevoegd aan de werkbladen van andere apps waarin dynamische weergaven worden gebruikt. Anders dan voor andere Qlik Sense-diagrammen, kunnen gebruikers met behulp van een vernieuwingsoptie in de diagrammen bepalen wanneer de brongegevens in een dynamische weergave worden vernieuwd. Als de gegevens van een dynamische weergave worden beheerst door bindingsuitdrukkingen, wordt in Qlik Sense de selectiestatus van de basis-app bijgehouden. Telkens wanneer de selectiestatus van de basis-app wordt gewijzigd en de nieuwe waardeverzamelingen voor en van de gebonden velden van de dynamische weergave dus niet langer overeenkomen met de waarden die zijn gebruikt voor de laatste vernieuwing van de weergave, wordt bij elk diagram van de dynamische weergave een pictogram voor vervallen gegevens getoond.

Voor informatie over het gebruiken van dynamische diagrammen, gaat u naar Dynamische weergaven en diagrammen gebruiken.

Beperkingen van dynamische weergaven

Voor dynamische weergaven gelden de volgende beperkingen:

  • Dynamische weergaven worden niet ondersteund met presentaties. U kunt aan presentaties snapshots van dynamische diagrammen toevoegen, maar 'ga naar bron' kan niet worden gebruikt met een dynamisch diagram.
  • Dynamische weergaven worden niet ondersteund met Qlik NPrinting.
  • Dynamische weergaven ondersteunen de dashboard- en visualisatiebundeluitbreidingen. Geen andere uitbreidingen worden ondersteund.
  • De eigendom van een dynamische weergave wijzigt niet als de app-eigendom wijzigt.
  • Dynamische weergaven kunnen niet worden gemaakt in apps in een beheerde ruimte.
  • U kunt dynamische diagrammen niet downloaden als PDF's.

Ruimten en dynamische weergaven

In uw persoonlijke ruimte kunt u dynamische weergaven maken door uw eigen apps als sjabloon-apps te gebruiken. Andere gebruikers die toegang hebben tot uw app met dynamische diagrammen kunnen de dynamische diagrammen bekijken en vernieuwen.

In gedeelde ruimten kunt u dynamische weergaven maken met behulp van apps die door andere gebruikers zijn gemaakt. In de gedeelde ruimte waarin de sjabloon-apps zich bevinden, moet u beschikken over de rechten Kan bewerken, Is beheerder of Eigenaar. Als u een dynamisch diagram wilt bewerken in de bronsjabloon-app, moet u de eigenaar zijn van die sjabloon-app.

Alleen app-eigenaren kunnen nieuwe dynamische weergaven toevoegen aan een app. Gebruikers met toegang tot de app kunnen echter elke dynamische weergave gebruiken die aan de app is toegevoegd.

U kunt geen dynamische weergaven maken in apps in beheerde ruimten. U kunt apps in beheerde ruimten niet als sjabloon-apps gebruiken. Dynamische diagrammen in apps die in beheerde ruimten zijn gepubliceerd, kunnen gewoon worden vernieuwd en gebruikers kunnen selecties maken in de dynamische diagrammen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!