ZTestw_conf - script- en grafiekfunctie

ZTestw_conf() retourneert de geaggregeerde z-waarde van het vertrouwensinterval voor een serie waarden.

Deze functie is van toepassing op z-testen waarbij de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen.

Als de functie wordt gebruikt in het load-script, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een grafiekuitdrukking, worden de waarden herhaald over de grafiekdimensies.

Syntaxis:  

ZTest_conf(weight, value[, sigma[, sig]])

Retourgegevenstype: numeriek

Argumenten:  

Argument Beschrijving
value De steekproefwaarden die moeten worden geëvalueerd. Er wordt uitgegaan van een populatiegemiddelde van 0. Als u met een ander gemiddelde wilt werken, trekt u dat gemiddelde van de steekproefwaarden af.
weight Elke steekproefwaarde in value kan één of meer keer worden geteld, afhankelijk van de corresponderende waarde van weight.
sigma De standaarddeviatie kan, indien bekend, worden opgegeven in sigma. Als sigma wordt weggelaten, wordt de huidige standaarddeviatie van de steekproef gebruikt.
sig Het tweezijdige niveau van significantie kan worden opgegeven in sig. Als dit wordt weggelaten, wordt sig ingesteld op 0.025, wat resulteert in een betrouwbaarheidsinterval van 95%.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Voorbeeld:  

ZTestw_conf( Weight, Value-TestValue)