ZTest_sig - script- en grafiekfunctie

ZTest_sig() retourneert het geaggregeerde tweezijdige niveau van significantie van z-toets op voor een serie waarden.

Als de functie wordt gebruikt in het load-script, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een grafiekuitdrukking, worden de waarden herhaald over de grafiekdimensies.

Syntaxis:  

ZTest_sig(value[, sigma])

Retourgegevenstype: numeriek

Argumenten:  

Argument Beschrijving
value De steekproefwaarden die moeten worden geëvalueerd. Er wordt uitgegaan van een populatiegemiddelde van 0. Als u met een ander gemiddelde wilt werken, trekt u dat gemiddelde van de steekproefwaarden af.
sigma De standaarddeviatie kan, indien bekend, worden opgegeven in sigma. Als sigma wordt weggelaten, wordt de huidige standaarddeviatie van de steekproef gebruikt.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Voorbeeld:  

ZTest_sig(Value-TestValue)