Ga naar hoofdinhoud

Rapport-editor

OP DEZE PAGINA

Rapport-editor

Het dialoogvenster Rapport-editor bestaat uit twee pagina's, de Rapportenlijst en de Pagina-editor. Bij uw eerste bezoek aan de Rapport-editor wordt de Rapportenlijst weergegeven.

Rapportenlijst

Op de pagina Rapportenlijst kunnen rapporten worden beheerd. U kunt nieuwe rapporten maken en bestaande rapporten verwijderen. U kunt hier ook een rapport selecteren om te bewerken in de Pagina-editor. Boven aan de pagina bevindt zich een vervolgkeuzelijst en een lijst met rapporten. De vervolgkeuzelijst wordt gebruikt voor:

  • Documentrapporten: Hiermee wordt een lijst geopend met alle documentrapporten in het actieve document. Als u op een van de rapportnamen klikt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.
  • Gebruikersrapporten: Hiermee wordt een lijst geopend met alle gebruikersrapporten die afzonderlijk op de computer zijn opgeslagen. Als u op een van de rapportnamen klikt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.
  • Mijn serverrapporten: Persoonlijke serverrapporten zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde gebruikers die via QlikView Server werken met een document. Ze worden opgeslagen in een locatie op de server en zijn toegankelijk voor de gebruiker vanaf elke computer waarop hij of zij correct is aangemeld.
  • Gedeelde serverrapporten: Gedeelde serverrapporten zijn alleen beschikbaar voor geverifieerde gebruikers die met een document werken op QlikView Server. Elke gebruiker die een persoonlijk serverrapport heeft gemaakt, kan dat markeren als gedeeld met andere gebruikers. Het rapport komt dan beschikbaar voor andere gebruikers. Net als persoonlijke serverrapporten worden gedeelde serverrapporten opgeslagen in een locatie op de server.

Een rapport kan een Documentrapport zijn, dat bij het betreffende document is opgeslagen, of een Gebruikersrapport, dat afzonderlijk op de computer is opgeslagen. In de vervolgkeuzelijst Beschikbare rapporten boven in het Rapport-editorscherm selecteert u of u Documentrapporten of Gebruikersrapporten in de lijst wilt weergeven. Voor serverdocumenten kunt u kiezen tussen Mijn serverrapporten, Gedeelde rapporten en Gebruikersrapporten. De lijst bevat verschillende kolommen:

Documenteigenschappen
Eigenschap Beschrijving
Naam Naam van het rapport.
ID Unieke Rapport-ID (zie verderop).
Pagina's Huidige aantal gedefinieerde pagina's in het rapport.
Delen Deze optie is alleen beschikbaar op de pagina Mijn serverrapporten. Als u deze optie inschakelt voor een van Mij serverrapporten, wordt dat rapport beschikbaar voor andere geverifieerde gebruikers van hetzelfde serverdocument in hun lijst Gedeelde serverrapporten. Het rapport blijft staan in uw lijst Mijn serverrapporten en wordt niet weergegeven in de lijst Gedeelde serverrapporten. U kunt het delen op elk moment intrekken door het selectievakje uit te schakelen.
Auteur De geverifieerde naam van de maker van het rapport.
Toevoegen... Klik op deze knop als u een nieuw rapport wilt maken. Als Documentrapporten is geselecteerd boven de Rapportenlijst, wordt het nieuwe rapport een documentrapport. Als Gebruikersrapporten geselecteerd is, wordt het nieuwe rapport een gebruikersrapport. Het dialoogvenster Nieuw Rapport wordt geopend, zodat u uw rapport een naam kunt geven. Selecteer Pagina's uit ander rapport kopiëren en kies een bestaand rapport in de vervolgkeuzelijst om pagina's uit dat rapport te kopiëren.
Verwijderen Klik op deze knop als u het rapport dat u in de Rapportenlijst is geselecteerd, wilt verwijderen.
Naar boven Klik op deze knop als u het rapport dat u in de Rapportenlijst hebt geselecteerd, een plaats omhoog wilt schuiven.
Naar beneden Klik op deze knop als u het rapport dat u in de Rapportenlijst hebt geselecteerd, een plaats naar beneden wilt schuiven.
Lokale gebruikersrapporten naar server verplaatsen Deze tekst wordt alleen weergegeven als u met een serverdocument werkt en Gebruikersrapporten hebt geselecteerd boven in de·vervolgkeuzelijst. Door op de tekst te klikken kunt u alle lokale gebruikersrapporten omzetten in serverrapporten en opslaan in de serveropslagruimte. Dit is aan te bevelen, omdat uw persoonlijke serverrapporten toegankelijk blijven via de server als u een andere computer gaat gebruiken of de naam van het serverdocument wijzigt. Voordat de omzetting wordt uitgevoerd, wordt u om bevestiging gevraagd. Bij de conversie is sprake van alles of niets (binnen het actieve document) en onomkeerbaarheid.
Bewerken >> Het geselecteerde rapport wordt geopend in de pagina-editor. Op deze knop klikken staat gelijk aan dubbelklikken op een rapport in de Rapportenlijst.

Pagina-editor

Op de pagina Pagina-editor kunnen de pagina's worden gedefinieerd van een rapport dat u op de pagina Rapportenlijst hebt geselecteerd. Deze pagina bevat twee deelvensters en een werkbalk, die u kunt gebruiken bij het ontwerpen van uw rapport. Onderaan bevinden zich de volgende knoppen:

Knoppen rapportenlijst
Knop Beschrijving
Rapportenlijst>> U gaat terug naar de pagina Rapportenlijst.

Menu Bewerken

Knoppen menu Bewerken
Knop Beschrijving
Kopiëren Hiermee kopieert u het geselecteerde item en de huidige pagina in het rapport. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Rapport plakken Hiermee plakt u het rapport vanuit het Klembord.
Pagina plakken Hiermee plakt u de pagina vanuit het Klembord.
Item plakken Hiermee plakt u het item vanuit het Klembord. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.

Uitlijnen op raster

Hiermee toont u een raster in het rapport als ondersteuning bij het uitlijnen van rapportitems.

Menu Rapporten

Knoppen menu Rapporten
Knop Beschrijving
Toevoegen Hiermee voegt u een rapport toe. Alleen beschikbaar als de Rapportenlijst wordt weergegeven.
Verwijderen Hiermee verwijdert u een rapport. Alleen beschikbaar als de Rapportenlijst wordt weergegeven.
Naar boven Hiermee verplaatst u het geselecteerde rapport een stap omhoog in de lijst. Alleen beschikbaar als de Rapportenlijst wordt weergegeven.
Naar beneden Hiermee verplaatst u het geselecteerde rapport een stap omlaag in de lijst. Alleen beschikbaar als de Rapportenlijst wordt weergegeven.
Exporteren Hiermee slaat u het rapportbestand op als XML-document. Alleen beschikbaar als de Rapportenlijst wordt weergegeven.
Importeren Hiermee importeert u een rapport dat is opgeslagen als XML. Alleen beschikbaar als de Rapportenlijst wordt weergegeven.
Afdrukvoorbeeld... Hiermee opent u het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld waarin u kunt zien hoe uw rapport er uitziet wanneer u het afdrukt met de huidige selecties in het QlikView-document.
Afdrukken... Hiermee opent u het dialoogvenster Afdrukken en drukt u het huidige rapport af.
Rapportinstellingen Hiermee opent u het dialoogvenster Rapportinstellingen waarin u diverse eigenschappen voor het rapport kunt instellen. Dit omvat onder meer instellingen voor marges, koptekst/voettekst enzovoort.

Menu Bestand

Knoppen menu Pagina
Knop Beschrijving
Naar boven De geselecteerde pagina wordt naar boven verplaatst. Dit kunt u ook bereiken door de pagina te slepen en te plaatsen in het deelvenster Paginalijst.
Naar beneden De geselecteerde pagina wordt naar beneden verplaatst. Dit kunt u ook bereiken door de pagina te slepen en te plaatsen in het deelvenster Paginalijst.
Meervoudige pagina toevoegen Hiermee voegt u een meervoudige pagina toe achter de geselecteerde pagina.
Enkele pagina toevoegen Hiermee voegt u een enkele pagina toe achter de geselecteerde pagina.
Verwijderen De geselecteerde pagina wordt verwijderd.
Pagina-instellingen Hiermee opent u het dialoogvenster Pagina-instellingen waarin u diverse eigenschappen voor de geselecteerde pagina kunt instellen.

Menu Item

Knoppen menu Item
Knop Beschrijving
Links uitlijnen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). De geselecteerde objecten worden links uitgelijnd. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Horizontaal centreren Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. De geselecteerde objecten worden horizontaal gecentreerd. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Rechts uitlijnen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). De geselecteerde objecten worden rechts uitgelijnd. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Onder uitlijnen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). De geselecteerde objecten worden onder uitgelijnd. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Verticaal centreren Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de geselecteerde objecten langs het midden uitgelijnd op de verticale as. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Boven uitlijnen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). De geselecteerde objecten worden boven uitgelijnd. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Horizontaal verdelen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de geselecteerde objecten met gelijke tussenruimten op de horizontale as geschikt. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Verticaal verdelen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de geselecteerde objecten met gelijke tussenruimten op de verticale as geschikt. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Aanpassen links Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de actieve werkbladobjecten met minimale tussenruimten geschikt vanaf de verticale rand van het meest linkse object naar rechts. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Aanpassen boven Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de actieve werkbladobjecten met minimale tussenruimten geschikt vanaf de horizontale bovenkant van het bovenste object naar beneden. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Gelijke breedte Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). Hiermee geeft u de geselecteerde items dezelfde breedte. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Gelijke hoogte Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). Hiermee geeft u de geselecteerde items dezelfde hoogte. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Nieuwe afbeelding... Er wordt een nieuw tekstobject gemaakt (op een onzichtbare plaats in het document), waarna het dialoogvenster Eigenschappen tekstvak wordt geopend, waar u een afbeelding kunt selecteren. De afbeelding wordt als een gewoon afdrukitem in het deelvenster Paginavoorbeeld weergegeven, waar u het kunt verplaatsen of van grootte kunt wijzigen zoals elk ander afdrukitem.
Nieuwe tekst... Er wordt een nieuw tekstobject gemaakt (op een onzichtbare plaats in het document), waarna het dialoogvenster Eigenschappen tekstobject wordt geopend, waar u de eigenschappen voor het nieuwe tekstobject kunt bewerken. Het tekstobject wordt als een gewoon afdrukitem in het deelvenster Paginavoorbeeld weergegeven, waar u het kunt verplaatsen of van grootte kunt wijzigen zoals elk ander afdrukitem.
Nieuw Huidige selecties object... Er wordt een selectiestempelobject gemaakt voor het rapport. Het selectiestempel wordt als een gewoon afdrukitem in het deelvenster Paginavoorbeeld weergegeven, waar u het kunt verplaatsen of van grootte kunt wijzigen zoals elk ander afdrukitem.
Verwijderen Hiermee verwijdert u het geselecteerde item of de geselecteerde items. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Iteminstellingen... Hiermee opent u het dialoogvenster Iteminstellingen waarin u diverse eigenschappen voor het geselecteerde afdrukitem kunt instellen. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt. 

Onder in de twee deelvensters zijn pictogrammen voor sommige functies in de verschillende menu's:

Menupictogrammen
Pictogram Functie
Pagina-instellingen Hiermee opent u het dialoogvenster Pagina-instellingen waarin u diverse eigenschappen voor het geselecteerde afdrukitem kunt instellen. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Verwijderen De gemarkeerde pagina wordt verwijderd.
Toevoegen Hiermee voegt u een enkele pagina of meervoudige pagina toe achter de geselecteerde pagina.
Iteminstellingen Hiermee opent u het dialoogvenster Iteminstellingen waarin u diverse eigenschappen voor het geselecteerde afdrukitem kunt instellen. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Verwijderen Hiermee verwijdert u het gemarkeerde item.
Toevoegen Hiermee voegt u een nieuwe afbeelding, nieuwe tekst of een nieuwe stempel voor huidige selecties toe.

Deelvenster Paginalijst

Aan de linkerkant wordt een lijst met alle pagina's van het rapport weergegeven. QlikView-rapporten kunnen twee soorten pagina's bevatten: enkele en meervoudige. U kunt zo veel pagina's toevoegen als u wilt en de twee paginasoorten willekeurig in een rapport combineren.

Enkele pagina's

Een enkele pagina kan een willekeurig aantal werkbladobjecten bevatten. De pagina wordt altijd afgedrukt op één blad papier (of PDF-pagina). De werkbladobjecten moeten worden verkleind of afgesneden om ze op de pagina te laten passen. Werkbladobjecten op de pagina kunnen overlappen. Er kan extra tekst worden toegevoegd.

Meervoudige pagina's

Een meervoudige pagina kan één werkbladobject bevatten dat, afhankelijk van het aantal gegevens dat moet worden afgedrukt, kan worden verdeeld over een aantal bladen papier (of PDF-pagina's). Een meervoudige pagina is bij uitstek geschikt voor het afdrukken van grote tabellen. Naast objecten met een dynamische grootte kunt u objecten met een vaste grootte toevoegen in het inleiding- en/of bijlagegedeelte van de pagina. Deze gedeelten zijn te vergelijken met enkele pagina's.

Met de paginalijst werken

U kunt een pagina voor bewerking selecteren door er in de lijst op te dubbelklikken. Een aantal opdrachten op de werkbalk is direct van toepassing op het deelvenster Paginalijst.

Werkbalkopdrachten paginalijst
Opdracht Functie
Enkele pagina toevoegen Er wordt een enkele pagina achter de geselecteerde pagina toegevoegd.
Meervoudige pagina toevoegen Er wordt een meervoudige pagina achter de geselecteerde pagina toegevoegd.
Pagina verwijderen De geselecteerde pagina wordt verwijderd.
Pagina naar boven De geselecteerde pagina wordt een plaats naar boven geschoven. U kunt de pagina ook slepen en neerzetten in het deelvenster Paginalijst.
Pagina naar beneden De geselecteerde pagina wordt een plaats naar onderen geschoven. U kunt de pagina ook slepen en neerzetten in het deelvenster Paginalijst.

Deelvenster Paginavoorbeeld

Aan de rechterkant van het deelvenster Paginalijst bevindt zich een voorbeeld van de pagina die u hebt geselecteerd in het deelvenster Paginalijst.

Werkbladobjecten aan het rapport toevoegen

Sleep of dubbelklik op een werkbladobject in de opmaak om het in het rapportpaginavoorbeeld te zetten. De afdrukobjecten worden in het paginavoorbeeld weergegeven zoals ze er uitzien in de QlikView-opmaak. De precieze weergave van het object in het rapport is altijd een dynamische weerspiegeling van het object in de opmaak op het moment van afdrukken, afhankelijk van aangebrachte wijzigingen en de geselecteerde gegevens. U kunt meervoudige werkbladobjecten in de opmaak selecteren en deze als groep naar het rapport slepen. Let op: u kunt maar één afdrukobject aan het centrale dynamische gebied van een meervoudige pagina toevoegen!

Afdrukobjecten op een pagina plaatsen en de grootte aanpassen

Zodra u het werkbladobject hebt toegevoegd, wordt het weergegeven in het deelvenster Paginavoorbeeld. Er verschijnt een rand om het object en een greep in elke hoek om aan te geven dat het object geselecteerd is. Wijs het object met de muis aan en verplaats het naar de gewenste positie. Gebruik de hoekgrepen om de grootte te wijzigen. De huidige marges worden aangegeven met een gestreepte lijn. Buiten deze marges kunnen geen afdrukobjecten worden geplaatst.

Navigeren en afdrukobjecten op een pagina selecteren

U selecteert een afdrukobject door erop te klikken. Als een afdrukobject is geselecteerd, kunt u de selectie met de Tabtoets naar het volgende object verplaatsen (Shift+Tab om terug te gaan). Als u de Shift-toets ingedrukt houdt tijdens het klikken, kunt u meerdere objecten selecteren. In meervoudige pagina's kunt u afdrukobjecten naar de verschillende gebieden slepen.

Als een of twee items in het voorbeelddeelvenster zijn geselecteerd, worden de opdrachten op de uitlijnwerkbalk actief.

Werkbalkopdrachten uitlijnen
Opdracht Functie
Boven uitlijnen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). De geselecteerde objecten worden boven uitgelijnd.
Verticaal centreren Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de geselecteerde objecten langs het midden uitgelijnd op de verticale as. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Onder uitlijnen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). De geselecteerde objecten worden onder uitgelijnd.
Links uitlijnen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). De geselecteerde objecten worden links uitgelijnd.
Horizontaal centreren Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. De geselecteerde objecten worden horizontaal gecentreerd. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Rechts uitlijnen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn (met behulp van Shift-klik). De geselecteerde objecten worden rechts uitgelijnd.
Horizontaal verdelen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de geselecteerde objecten met gelijke tussenruimten op de horizontale as geschikt. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Verticaal verdelen Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de geselecteerde objecten met gelijke tussenruimten op de verticale as geschikt. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Aanpassen links Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de actieve werkbladobjecten met minimale tussenruimten geschikt vanaf de verticale rand van het meest linkse object naar rechts. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.
Aanpassen boven Deze opdracht is alleen beschikbaar wanneer er twee of meer afdrukobjecten geselecteerd zijn. Hiermee worden de actieve werkbladobjecten met minimale tussenruimten geschikt vanaf de horizontale bovenkant van het bovenste object naar beneden. Ook beschikbaar in het menu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop in het deelvenster met het paginavoorbeeld klikt.

Werkbalkopdrachten

Twee werkbalkopdrachten zijn direct van toepassing op het deelvenster Paginavoorbeeld:

Opdrachten paginavoorbeeld
Opdracht Functie
Ontwerpraster Hiermee schakelt u de weergave van het ontwerpraster in of uit. Met deze opdracht wordt ook de functie Uitlijnen op raster ingeschakeld. Met het ontwerpraster en de ingeschakelde functie Uitlijnen op raster is het eenvoudiger om de werkbladobjecten op de pagina uit te lijnen, maar hebt u er minder nauwkeurige controle over.
In- en uitzoomen In dit vervolgkeuzemenu kunt u de zoomfactor voor het hele voorbeelddeelvenster aangeven. Met een grotere zoomfactor wordt het veel gemakkelijk om objecten precies te plaatsen.

Ten slotte zijn er nog werkbalkknoppen om het rapport vanuit het dialoogvenster Rapport-editor af te drukken.

Afdrukopdrachten
Opdracht Functie
Afdrukvoorbeeld Klik op deze knop als u het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld wilt openen om te zien hoe uw rapport er uitziet wanneer u het afdrukt met de huidige selecties in het QlikView-document. Deze knop is ook beschikbaar vanuit de pagina Pagina-editor van het dialoogvenster Rapport-editor.
Afdrukken Klik op deze knop als u het dialoogvenster Afdrukken wilt openen om het huidige rapport af te drukken. Deze knop is ook beschikbaar vanuit de pagina Pagina-editor van het dialoogvenster Rapport-editor.
Kopiëren Hiermee kopieert u het rapport, de pagina of het item dat of die u hebt geselecteerd

Als laatste is er een werkbalkknop voor het plakken van gekopieerde rapporten, pagina's en items.