Ga naar hoofdinhoud

Groepsinstellingen

Het dialoogvenster Groepsinstellingen kan worden geopend door op de knoppen Nieuw... of Bewerken... te klikken in het dialoogvenster Documenteigenschappen: Groepen.

Groepsinstellingen
Instelling Beschrijving
Groepsnaam

Voer een naam in voor de groep en selecteer Drilldowngroep of Cyclische groep.

Opmerking: Gebruik geen naam die identiek is aan de naam van een veld dat wordt gebruikt in de groep.
Beschikbare velden In deze kolom worden de beschikbare velden weergegeven. Selecteer de velden die u in de groep wilt opnemen.
Velden van tabel tonen Selecteer een tabel.
Toevoegen De geselecteerde velden in de kolom Beschikbare velden worden verplaatst naar de kolom Gebruikte velden.
Alles toevoegen Alle velden in de kolom Beschikbare velden worden verplaatst naar de kolom Gebruikte velden.
Verwijderen De geselecteerde velden in de kolom Gebruikte velden worden verplaatst naar de kolom Beschikbare velden.
Naar boven Hiermee wordt het geselecteerde veld een stap omhoog geplaatst in de lijst Gebruikte velden.
Naar beneden Hiermee wordt het geselecteerde veld een stap omlaag geplaatst in de lijst Gebruikte velden.
Gebruikte velden In deze kolom worden de velden weergegeven die in de huidige groep zijn opgenomen. Aanvankelijk is de kolom leeg.
Uitdrukking toevoegen Hiermee wordt het dialoogvenster Uitdrukking bewerken geopend, waarin u lange formules gemakkelijker kunt bewerken.
Bewerken... Hiermee wordt het dialoogvenster Uitdrukking bewerken geopend, waarin u de geselecteerde formule in het gebied Gebruikte velden kunt bewerken.
Label Hier kunt u een alternatieve naam opgeven voor het weergegeven veld. Deze naam wordt gebruikt als dimensienaam in de grafiek. Het label kan worden gedefinieerd als een berekende uitdrukking die dynamisch wordt bijgewerkt.
Sorteervolgordes... Als u op deze knop klikt, opent u het dialoogvenster Groepssorteervolgorde waarin u voor elk veld in de groep een eigen sorteervolgorde kunt opgeven.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view