Ga naar hoofdinhoud

Het dialoogvenster Variabelenoverzicht

In het dialoogvenster Variabelenoverzicht worden alle niet-verborgen variabelen met hun waarden getoond. In combinatie met de functie Uitbreidingen met dollarteken in QlikView-uitdrukkingen kunt u het variabelenoverzicht als tijdelijke opslagplaats voor uitdrukkingen gebruiken.

Variabelen In deze lijst met drie kolommen vindt u de namen van alle niet-verborgen variabelen en hun respectievelijke waarden.
Definitie Selecteer een variabele in de lijst hierboven om de definitie weer te geven. U kunt deze tekst vrij bewerken. De wijzigingen worden onmiddellijk getoond in de kolom Waarde van de lijst hierboven. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Opmerking Een opmerkingenveld waarin de maker van een variabele het doel en de functie ervan kan beschrijven.
Toevoegen Hiermee wordt het dialoogvenster Nieuwe variabele geopend, waarin een nieuwe variabele kan worden opgegeven.
Verwijderen Klik op deze knop om een variabele te verwijderen die is geselecteerd in de lijst.
Zoeken Hiermee zoekt u de beschikbare variabelen op naam.