Ga naar hoofdinhoud

Werkbladeigenschappen: Objecten

Op de pagina Werkbladeigenschappen: Objecten staan alle objecten van het huidige werkblad overzichtelijk bij elkaar. Hierdoor houdt u ook het overzicht op objecten die verborgen zijn of slechts onder voorwaarde worden getoond.

U kunt de tabel op elke gewenste kolom sorteren door op de betreffende kolomtitel te klikken. De kolommen bevatten de volgende informatie:

Object-ID De unieke Object-ID van elk bestaand werkbladobject. Gekoppelde objecten hebben dezelfde object-ID.
Type Het objecttype.
Titelbalk De eventueel aanwezige tekst in de titelbalk van het object.
Toonmodus Geeft aan of het object "normaal", geminimaliseerd, gemaximaliseerd of verborgen wordt weergegeven, of een toonvoorwaarde heeft.
Status

Geeft de status van het object aan.

Alternatieve status

Berekeningstijd De tijd in milliseconden die nodig was voor de laatste herberekening van de inhoud van het object. Deze informatie is alleen relevant voor objecten die daadwerkelijk berekend worden (grafieken, tabelvakken en alle objecten die formules bevatten).
Laag De lagen worden ingesteld op de pagina Werkblad object Eigenschappen: Opmaak waarbij Onderaan, Normaal en Boven overeenkomen met de nummers -1, 0 en 1. Kies Aangepast als u zelf een waarde wilt invoeren. Geldige laagnummers zijn -128 tot en met 127.
Geheugen De hoeveelheid tijdelijk geheugen die nodig was voor de laatste herberekening van de inhoud van het object. Deze informatie is alleen relevant voor objecten die daadwerkelijk berekend worden (grafieken, tabelvakken en alle objecten die formules bevatten).
Links, Boven, Rechts,
Onderaan
De huidige positie van de rand van het object ten opzichte van de rand van het documentvenster, uitgedrukt in pixels.
Breedte, Hoogte De afmeting van het object, uitgedrukt in pixels.
Links (min.), Boven (min.), Rechts (min.),
Onder (min.)
De huidige positie van het object als pictogram (geminimaliseerd).
Breedte (min.), Hoogte (min.) De afmeting van het objectpictogram.

Als u op een object in de lijst klikt, kunt u de betreffende knoppen gebruiken om het object te Verwijderen of het dialoogvenster Eigenschappen ervan te openen. Met Ctrl+klik kunt u meerdere objecten selecteren.