Ga naar hoofdinhoud

Getalinterpretatie

Als u gegevens laadt die getallen, valuta's of datums bevatten, worden deze verschillend geïnterpreteerd afhankelijk van of het gegevenstype is gedefinieerd of niet. In deze sectie wordt beschreven hoe gegevens worden geïnterpreteerd in de twee verschillende gevallen.

Gegevens met type-informatie

Velden die getallen met type-informatie bevatten en die via ODBC zijn geladen, worden in QlikView volgens hun eigen notatie verwerkt. Als tekenreeksrepresentatie krijgen ze het getal, dat in een gepaste notatie is opgemaakt.

De oorspronkelijke getalnotatie blijft bewaard in QlikView, ook als de getalnotatie in de notatiedialoogvensters van het programma wordt gewijzigd. De oorspronkelijke notatie kan te allen tijde worden hersteld door te klikken op de knop Origineel formaat overnemen in het dialoogvenster Getalnotatie

De standaardnotaties voor de verschillende gegevenstypen zijn:

 • geheel getal, getallen met zwevend decimaalteken: de standaardinstelling voor getallen
 • valuta: de standaardinstelling voor valuta
 • tijd, datum, tijdsstempel: de ISO-standaardnotatie

De standaardinstellingen voor getallen en valuta worden gedefinieerd via de scriptvariabelen voor getalinterpretatie of via de instellingen van het besturingssysteem (Configuratiescherm).

Variabelen voor getalinterpretatie

Gegevens zonder type-informatie

Voor gegevens zonder speciale type-informatie in de bron (bijvoorbeeld gegevens uit tekstbestanden of ODBC-gegevens met een algemene indeling), is de situatie ingewikkelder. Het uiteindelijke resultaat hangt af van ten minste zes verschillende factoren:

 1. De manier waarop de gegevens in de brondatabase zijn geschreven
 2. De besturingssysteeminstellingen voor getallen, tijd, datum, enzovoort. (Configuratiescherm)
 3. Het gebruik van optionele variabelen voor getalinterpretatie in het script
 4. Het gebruik van optionele interpretatiefuncties in het script
 5. Het gebruik van optionele opmaakfuncties in het script
 6. De getalnotatieopties in het document

QlikView probeert invoergegevens te interpreteren als getal, datum, tijd enzovoort. Zo lang de standaard systeeminstellingen worden gebruikt, worden de gegevens automatisch in QlikView geïnterpreteerd en opgemaakt, en hoeft de gebruiker niets te wijzigen aan het script of de instellingen in QlikView. Er is een eenvoudige manier om vast te stellen of de invoergegevens correct zijn geïnterpreteerd: numerieke waarden worden rechts uitgelijnd in keuzelijsten, terwijl tekenreeksen links worden uitgelijnd.

Bij de interpretatie wordt standaard de onderstaande controlelijst doorlopen, totdat een volledige overeenkomst is gevonden. (De standaardnotatie heeft betrekking op opmaakgegevens als het decimaalscheidingsteken, de volgorde van jaar, maand en dag, enzovoort, zoals opgegeven in het besturingssysteem, dat wil zeggen in het Configuratiescherm, of in bepaalde gevallen via de speciale variabelen voor getalinterpretatie in het script.

QlikView interpreteert de gegevens als:

 1. een getal volgens de standaardnotatie voor getallen.
 2. een datum volgens de standaardnotatie voor datums.
 3. een tijdstempel volgens de standaardnotatie voor tijd en datum.
 4. een tijd volgens de standaardnotatie voor tijd.
 5. een datum volgens de volgende notatie: yyyy-MM-dd.
 6. een tijdsstempel volgens de volgende notatie: YYYY-MM-DD hh:mm[:ss[.fff]].
 7. een tijd volgens de volgende notatie: hh:mm[:ss[.fff]].
 8. geld volgens de standaardnotatie voor valuta.
 9. een getal met '.' als decimaal scheidingsteken en ',' als scheidingsteken voor duizendtallen, vooropgesteld dat noch het decimale scheidingsteken noch het scheidingsteken voor duizendtallen is ingesteld op ','.
 10. een getal met '.' als decimaal scheidingsteken en ',' als scheidingsteken voor duizendtallen, vooropgesteld dat noch het decimale scheidingsteken noch het scheidingsteken voor duizendtallen is ingesteld op ','.
 11. een tekenreeks. Deze laatste test werkt altijd: als de gegevens kunnen worden gelezen, kunnen ze altijd als tekenreeks worden geïnterpreteerd.

Bij het laden van getallen uit tekstbestanden kunnen soms interpretatieproblemen optreden. Zo kan een onjuist scheidingsteken voor duizendtallen of decimalen tot een onjuiste interpretatie van het getal in QlikView leiden. Het eerste wat moet worden gecontroleerd, is of de variabelen voor getalinterpretatie in het script juist zijn gedefinieerd en of de systeeminstellingen in het Configuratiescherm juist zijn.

Zodra QlikView de gegevens heeft geïnterpreteerd als datum of tijd, kan in de grafiekeigenschappen een andere datum- of tijdnotatie worden ingesteld.

Omdat de gegevens geen voorgedefinieerde notatie hebben, kan een veldwaarde in verschillende records verschillend zijn opgemaakt. Zo kunt u in één veld zowel datums, gehele getallen als tekst aantreffen. Daarom worden deze gegevens niet opgemaakt maar in hun originele vorm weergegeven.