Ga naar hoofdinhoud

monthsname - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert een weergavewaarde die het bereik vertegenwoordigt van de maanden van de periode (geformatteerd volgens de scriptvariabele MonthNames) alsmede het jaar. De onderliggende numerieke waarde komt overeen met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de periode van een maand, twee maanden, kwartaal, tertiaal of half jaar die een basisdatum bevat.

Syntax:  

MonthsName(n_months, date[, period_no[, first_month_of_year]])

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
n_months Het aantal maanden dat de periode definieert. Een geheel getal uit uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal dat een van de volgende waarden moet hebben: 1 (equivalent aan de functie inmonth()), 2 (2 maanden), 3 (equivalent aan de functie inquarter()), 4 (tertiaal) of 6 (half jaar).
date De te evalueren datum.
period_no De periode kan worden verschoven met period_no, een geheel getal of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de periode aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande perioden aan en positieve waarden geven volgende perioden aan.
first_month_of_year

Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.