Ga naar hoofdinhoud

inmonthstodate - script- en grafiekfunctie

Deze functie bepaalt of een tijdstempel binnen het gedeelte van een periode van de maand, twee maanden, kwartaal, tertiaal of half jaar tot en met de laatste milliseconde van base_date valt. Het is tevens mogelijk om te bepalen of de tijdstempel binnen een voorafgaande of volgende tijdsperiode valt.

Syntax:  

InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year ])

Retourgegevenstype: Booleaanse waarde

Arguments:  

Argument Beschrijving
n_months

Het aantal maanden dat de periode definieert. Een geheel getal uit uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal dat een van de volgende waarden moet hebben: 1 (equivalent aan de functie inmonth()), 2 (2 maanden), 3 (equivalent aan de functie inquarter()), 4 (tertiaal) of 6 (half jaar).

timestamp De datum die u wilt vergelijken met base_date.
base_date Datum op basis waarvan de periode wordt geëvalueerd.
period_no

De periode kan worden verschoven met period_no, een geheel getal of een uitdrukking die wordt herleid tot een geheel getal, waarbij de waarde 0 de periode aangeeft die base_date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande perioden aan en positieve waarden geven volgende perioden aan.

first_month_of_year

Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.