QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Schuifbalk/Agenda-object

Met schuifbalk/agenda-objecten kunt u op een alternatieve manier veldwaarden in QlikView selecteren. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het opgeven van waarden in QlikView-scriptvariabelen. Zoals de naam al uitdrukt, zijn er twee geheel verschillende modi voor het schuifbalk/agenda-object. Hoe verschillend de weergave in de verschillende modi ook is, de werking is grotendeels hetzelfde.

Als u met de rechtermuisknop op een schuifbalk/agenda-object klikt, verschijnt het Schuifbalk/Agenda-object: Objectmenu. Dit menu kan ook worden geopend vanuit het menu Object als het schuifbalk/agenda-object het actieve object is.

Een schuifbalk/agenda-object gebruiken

Schuifbalkmodus

U kunt een enkele waarde, twee waarden of een waardebereik (afhankelijk van de eigenschappen van het object) selecteren in een veld of toevoegen aan een of twee variabelen door de schuiver over de schuifbalkachtergrond te slepen. De schuiver kan ook met de schuifpijlen worden verplaatst. Sommige schuifbalken bevatten een schaal en schaaleenheden voor navigatie.

Agendamodus

Een schuifbalk/agenda-object in agendamodus wordt in de layout weergegeven als een keuzelijst met een agendapictogram aan de rechterkant. Als u op het agendapictogram klikt, wordt het uitgevouwen tot een agenda. U kunt van maand en jaar wisselen met behulp van de pijlknoppen of de vervolgkeuzelijst voor maand en jaar. Als u een datum of een datumbereik hebt geselecteerd (afhankelijk van de eigenschappen van het object) wordt de selectie toegepast op het onderliggende veld of de onderliggende variabele.

Als het object is verbonden aan een veld, worden de selecties in de velden in de uitgevouwen agenda weergegeven, waarbij dezelfde selectiekleurcodes worden gebruikt als in de vervolgkeuzelijsten (bijvoorbeeld groen voor geselecteerde waarden). Indien het object op meerdere waarden is ingesteld, kunt u deze selecteren door te klikken en de muisaanwijzer over meerdere waarden te slepen, net zoals in een keuzelijst. Door op de Ctrl-toets te drukken kunt u ook meerdere waardebereiken te selecteren, zelfs in verschillende maanden of jaren. Als de agenda na selectie wordt gesloten, functioneert de vervolgkeuzelijst als een vervolgkeuzeveld in een meervoudige keuzelijst.

Menu Object

Het menu Object voor schuifbalk/agenda-objecten wordt geopend door met de rechtermuisknop op het object te klikken. Dit menu bevat de volgende opdrachten:

Eigenschappen... Hiermee opent u het dialoogvenster Schuifbalk/Agenda-objecteigenschappen waarin diverse parameters kunnen worden ingesteld.
Opmerkingen

Hiermee kunt u opmerkingen maken en uitwisselen over het huidige object.

Zie: Notities en opmerkingen

Volgorde

Dit submenu is alleen beschikbaar als de opdracht Ontwerpraster van het menu Beeld is geactiveerd of als de optie Altijd opmaakmenu-opdrachten tonen onder Gebruikersvoorkeuren: Ontwerp is ingeschakeld. Het menu bevat vier opdrachten voor het instellen van de opmaaklaag van de werkbladobjecten. Geldige laagnummers zijn -128 tot en met 127.

Naar bovenste laag
Hiermee stelt u de opmaaklaag van het object in op de hoogste waarde die momenteel wordt gebruikt door een object op het huidige werkblad.

Naar onderste laag
Hiermee stelt u de opmaaklaag van het object in op de laagste waarde die momenteel wordt gebruikt door een object op het huidige werkblad.

Een laag hoger
Hiermee verhoogt u het nummer van de opmaaklaag van het werkbladobject met één. De maximumwaarde is 127.

Een laag terug
Hiermee verlaagt u het nummer van de opmaaklaag van het werkbladobject met één. De laagste waarde is -128.


Naar het Klembord kopiëren Dit trapsgewijze menu bevat de verschillende kopieeropties voor het werkbladobject.
Afbeelding
Hiermee kopieert u een afbeelding van het werkbladobject naar het Klembord. Op de afbeelding zijn de titelbalk en randen van het object wel of niet opgenomen, afhankelijk van de instellingen op de pagina Gebruikersvoorkeuren: Exporteren.
Object
Hiermee wordt het hele werkbladobject naar het Klembord gekopieerd om elders in de opmaak of in een ander document van het huidige exemplaar van QlikView te worden geplakt.
Gekoppelde objecten

Er wordt een menu geopend met de volgende opdrachten voor gekoppelde objecten.
Positie van gekoppelde objecten aanpassen
Alle gekoppelde objecten op alle werkbladen krijgen dezelfde positie en grootte als de gemarkeerde objecten.
Koppeling van dit object opheffen/Koppeling van objecten opheffen
De koppeling tussen de objecten wordt verbroken, waardoor er verschillende objecten met verschillende object-ID's ontstaan.

Minimaliseren Hiermee wordt het object verkleind tot een pictogram. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar als minimaliseren is toegestaan in het dialoogvenster Eigenschappen van het object op de pagina Titelbalk.
Maximaliseren Het object wordt vergroot om het werkblad op te vullen. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar als maximaliseren is toegestaan in het dialoogvenster Eigenschappen van het object op de pagina Titelbalk.
Herstellen Hiermee herstelt u het vorige formaat en de vorige locatie van een geminimaliseerd of gemaximaliseerd object. Dubbelklikken op het pictogram van een geminimaliseerd object of klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) van een gemaximaliseerd object heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar voor geminimaliseerde of gemaximaliseerde objecten.
Help Hiermee wordt de QlikView Help geopend.
Verwijderen Hiermee wordt het geselecteerde werkbladobject van het werkblad verwijderd.

Algemeen

De pagina Schuifbalk/Agenda-objecteigenschappen: Algemeen kan worden geopend door met de rechtermuisknop te klikken op een schuifbalk/agenda-object en vervolgens de opdracht Eigenschappen te kiezen in het zwevende menu. Hier kunt u algemene instellingen opgeven voor de gegevens waarop het schuifbalk/agenda-object betrekking heeft. U kunt deze informatie ook opgeven in het dialoogvenster Nieuwe Schuifbalk/Agenda.

Onder Invoerstijl selecteert u de basismodus van het schuifbalk/agenda-object. Kies in de vervolgkeuzelijst of het object moet worden weergegeven als Schuifregelaar of als Agenda.

In de groep Gegevens geeft u op aan welk gegevensobject de schuifregelaar/agenda moet worden verbonden. Een schuifregelaar/agenda kan worden verbonden aan een veld of aan een of meerdere variabele(n).

Veld Selecteer dit keuzerondje als u de schuifregelaar/agenda wilt verbinden aan een veld of uitdrukking. Selecteer het veld in de vervolgkeuzelijst. Als u Uitdrukking hebt gekozen in de vervolgkeuzelijst, wordt het dialoogvenster Uitdrukking bewerken geopend.
Bewerken... Hiermee opent u het dialoogvenster Uitdrukking bewerken voor de uitdrukking die u hebt gekozen in de vervolgkeuzelijst.
Variabele(n) Schakel het keuzerondje in en selecteer de gewenste variabele(n) in de vervolgkeuzelijst(en). De tweede variabele is alleen beschikbaar als u Meerdere waarden selecteert bij Modus (zie hieronder).

In de groep Modus geeft u op of er een Enkele waarde of een waardebereik - Meerdere waarden met de schuifregelaar/agenda moet(en) kunnen worden geselecteerd.

In de groep Waardemodus geeft u op of de met de schuifregelaar/agenda te selecteren waarden Discreet zijn (niet beschikbaar in de modus Meerdere waarden), of u geeft een Doorlopend/numeriek waardebereik op (niet beschikbaar in de modus Enkele waarde met Veld-gegevens). Deze groep is niet beschikbaar in de Agenda-modus. In de Agenda-modus worden altijd discrete waarden verondersteld.

Min. waarde Hier stelt u de minimumwaarde in voor de schuifregelaar/agenda in de waardemodus Doorlopend/numeriek.
Max. waarde Hier stelt u de maximumwaarde in voor de schuifregelaar/agenda in de waardemodus Doorlopend/numeriek.
Statische stap Schakel de optie in en voer een waarde in als u een statische stap voor schuifregelaar/agenda-waarden in de waardemodus Doorlopend/numeriek wilt opgeven.
Waarde 1 Toont de huidige waarde van de schuifregelaar in de waardemodus Doorlopend/numeriek als de schuifregelaar/agenda is ingesteld op Enkele waarde. In de modus Meerdere waarden wordt de laagste waarde getoond.
Waarde 2 Toont de huidige hoogste waarde van de schuifregelaar/agenda in de waardemodus Doorlopend/numeriek. Deze waarde is alleen relevant in de modus Meerdere waarden.
Vergrendeld veld opheffen Als deze optie is ingeschakeld, kunnen via de schuifregelaar/agenda selecties worden gemaakt in een veld dat is vergrendeld. Het veld blijft wel vergrendeld voor logische wijzigingen door selecties in andere velden. Deze optie is standaard ingeschakeld voor schuifbalk/agenda-objecten.
Vast bereik Als deze optie is ingeschakeld, kan de gebruiker het bereik niet vergroten of verkleinen door de randen van de schuiver te slepen.
Alternatieve status Kies een van de beschikbare statussen in de lijst. De volgende alternatieve statussen zijn altijd beschikbaar.
Overgenomen
De werkbladen en werkbladobjecten hebben altijd de status overgenomen, tenzij de QlikView-ontwikkelaar anders beslist. Deze instelling wordt overgenomen van het object op het bovenliggende niveau: een grafiek in een werkblad krijgt dezelfde instellingen als het werkblad als overgenomen wordt gekozen.
Standaardstatus
Dit is de status waarbij de meeste QlikView-activiteiten plaatsvinden. Deze wordt aangeduid met $. Het QlikView-document bevindt zich altijd in de standaardstatus.
Object-ID

Deze ID wordt gebruikt voor macrodoeleinden. Aan elk werkbladobject wordt een unieke ID toegewezen. Voor schuifbalkobjecten begint de ID bij SL01. Gekoppelde objecten hebben dezelfde object-ID. U kunt dit ID-nummer later bewerken.

Zie: Interne Macro Interpreter

Afdrukinstellingen Als u op deze knop klikt, wordt het dialoogvenster Afdrukinstellingen geopend, waar u de marges en de opmaak van koptekst/voettekst kunt opgeven.

Presentatie (schuifbalkmodus)

De pagina Schuifbalk/Agenda-objecteigenschappen: Presentatie kan worden geopend door met de rechtermuisknop te klikken op een schuifbalk/agenda-object en vervolgens de opdracht Eigenschappen te kiezen in het zwevende menu. Hier kunt u de visuele eigenschappen van het schuifbalk/agenda-object instellen.

In de groep Kleuren kunt u kleuren bepalen voor de verschillende delen van de schuifbalk/agenda, die in de volgende figuur zijn aangegeven:

A Streepjes
B Achtergrond schaal
C Achtergrond schuifregelaar
D Schuiver
E Schuifpijlen

U kunt Achtergrond schuifregelaar en Achtergrond schalen instellen als effen kleur of als kleurovergang in het dialoogvenster Kleurgebied. U opent dit dialoogvenster door op de knop betreffende knop te klikken. De mate van transparantie van de schuifregelaarachtergrond kunt u rechts van de knop instellen. Bij 0% is de achtergrond volledig ondoorzichtig. Bij 100% is de achtergrond volledig transparant.

U kunt de kleur van de Schuiver, Schuifpijlen en Schaaleenheden instellen als effen kleur of als kleurovergang in het dialoogvenster Kleurgebied. U opent dit door te klikken op de knop.

In de groep Schuifstand kunt u aangeven of de schuifbalk Horizontaal of Verticaal wordt weergegeven.

In de groep Labelstand kunt u aangeven of de schaaltekst Horizontaal of Verticaal wordt weergegeven.

In de groep Schaal kunt u een schuifbalkschaal opgeven. Selecteer Automatisch schalen gebruiken als u wilt dat de schaal automatisch wordt gegenereerd op basis van de schuifbalkgrootte en de onderliggende waarden. Als u Aangepaste schaal gebruiken kiest, kunt u een aantal schaalinstellingen opgeven:

Primaire eenheden Het getal bepaalt het aantal primaire maateenheden op de schuifregelaar.
Labels op elke n Primaire eenheid Het getal bepaalt de dichtheid van de schaallabeltekst.
Deeleenheden per hoofdeenheid Het getal staat voor het aantal deelmaateenheden op de schuifregelaar.

U kunt de schuifpijlen verbergen of tonen met de optie Schuifpijlen tonen.

De Schuifregelaarstijl kan worden ingesteld als Effen of Verschuivende tekst.

Opmerking: Er gelden beperkingen voor de functies voor automatisch schalen en de verticale stand van labels in de AJAX/WebView-modus.
Het wordt aanbevolen om indien mogelijk schaalinstellingen te definiëren met Aangepaste schaal gebruiken.

Presentatie (kalendermodus)

Het tabblad Schuifbalk/Agenda-objecteigenschappen: Presentatie kan worden geopend door met de rechtermuisknop te klikken op een schuifbalk/agenda-object en vervolgens de opdracht Eigenschappen te kiezen in het zwevende menu. Hier kunt u de visuele eigenschappen van het schuifbalk/agenda-object instellen.

In de groep Kleuren kunt u de achtergrondkleur van de agenda bepalen. U kunt deze achtergrondkleur instellen als effen kleur of als kleurovergang in het dialoogvenster Kleurgebied. U opent dit door te klikken op de knop. De mate van transparantie van de agenda-achtergrond kunt u rechts van de knop instellen. Bij 0% is de achtergrond volledig ondoorzichtig. Bij 100% is de achtergrond volledig transparant.

Sorteren

Op de pagina Sorteren kunt u de sorteervolgorde van de schuifregelaargegevens instellen. Deze pagina is vrijwel gelijk aan de gelijknamige pagina van het dialoogvenster Documenteigenschappen.

Zie ook:

 
 • NotatiesDocumenteigenschappen
 • Zie ook:

 • LettertypeTekenstijlPunten
 • Documenteigenschappen: LettertypeToepassen op objectenDocumenteigenschappen: Lettertype
 • Documenteigenschappen: Lettertype
 • Gebruikersvoorkeuren: Lettertype
 • kleurvastberekend
 • Zie: Kleurfuncties

 • Randen gebruiken
 • VereenvoudigdOpmaak modusDocumenteigenschappen: AlgemeenSchaduwintensiteitRandbreedte
 • Afgeronde hoeken
 • Afgeronde hoekenAfgeronde hoekenGeavanceerdOpmaak modusDocumenteigenschappen: Algemeen
 • Laag
 • Laag
 • Thema-editor...
 • Thema's
 • Thema toepassen...
 • Zie: Opmaakthema's
 • Tonen
 • Tonen
 • Opties
 • OptiesDocumenteigenschappen: OpmaakWerkbladeigenschappen: Beveiliging
 • Schuifbalken
 • Schuifbalken
 • Objecteigenschappen
  Documenteigenschappen
 • Titelbalk
 • Actieve kleurenInactieve kleuren
 • AchtergrondkleurTekstkleurKleurgebiedachtergrondkleureffen kleurkleurovergangKleurgebiedTekstkleurvasteberekende
 • Zie: Kleurfuncties
 • normaalgeminimaliseerd
 • Titelbalkuitlijning
 • Speciale pictogrammen

Getal

Lettertype

 1. Het eerste standaard lettertype (Keuzelijsten, Grafieken enz.) wordt gebruikt voor de meeste objecten, zoals keuzelijsten en grafieken.
 2. Het tweede standaard lettertype (Tekstobjecten en -knoppen) wordt gebruikt voor knoppen en tekstvakken, waarvoor meestal een groter lettertype nodig is.
Slagschaduw Als u deze optie inschakelt, wordt een slagschaduw aan de tekst toegevoegd.
Onderstrepen Als u deze optie inschakelt, wordt de tekst onderstreept.

Opmaak

Schaduwintensiteit Met het vervolgkeuzemenu Schaduwintensiteit kunt u de intensiteit instellen van de schaduw rond de werkbladobjecten. Ook kunt u Geen schaduw kiezen.
Randstijl De volgende vooraf gedefinieerde randtypen zijn beschikbaar:
Effen
Een effen rand in één kleur.
Verlaagd
Met deze rand lijkt het werkbladobject te zijn verlaagd ten opzichte van de achtergrond.
Verhoogd
Met deze rand lijkt het werkbladobject te zijn verhoogd ten opzichte van de achtergrond.
Omrand
Met deze rand lijkt het werkbladobject te zijn ingelijst.
Randbreedte Deze optie is beschikbaar voor alle randtypen. De breedte kan worden opgegeven in mm, cm, inches (", inch), pixels (px, pxl, pixel), punten (pt, pts, point) of docunits (du, docunit).
Kleur Met deze knop opent u een dialoogvenster, waarin u voor alle randtypen een geschikte basiskleur uit het kleurenpalet kunt kiezen.
Regenboog Hiermee kunt u voor alle randtypen een regenboogeffect creëren. De regenboog wordt aan de bovenkant van het werkbladobject vanuit de basiskleur opgebouwd.
Afgeronde hoeken Schakel deze optie in om de opties voor afgeronde hoeken beschikbaar te maken.
Hoeken Hoeken waarvoor de optie niet is ingeschakeld, krijgen een rechte hoek.
Kwadraatheid Een variabel nummer tussen 2 en 100, waarbij 100 een rechthoek definieert met perfect vierkante hoeken en 2 met een perfecte ellipsvorm (een cirkel met een aspectverhouding van 1:1). Een hoekigheid tussen 2 en 5 is doorgaans optimaal voor afgeronde hoeken.
Hoekradius Hier geeft u de radius van de hoeken op, als vaste afstand (Vast) of als percentage van het totale kwadrant (Relatief (%)). Met deze instelling bepaalt u de mate waarin de hoeken worden beïnvloed door de onderliggende algemene vorm die bij Hoekigheid is ingesteld. De afstand kan worden opgegeven in mm, cm, inches (", inch), pixels (px, pxl, pixel), punten (pt, pts, point) of docunits (du, docunit).
Onderste Een werkbladobject met de laageigenschap Onderste kan nooit werkbladobjecten in de lagen Normaal en Bovenste bedekken. Het kan alleen boven andere werkbladobjecten in de laag Onderste worden geplaatst.
Normaal Bij aanmaak worden werkbladobjecten standaard in de normale (middelste) laag geplaatst. Een werkbladobject met de laageigenschap Normaal kan nooit worden bedekt door werkbladobjecten in de laag Onderste en kan zelf nooit werkbladobjecten in de laag Bovenste bedekken.
Bovenste Een werkbladobject in de laag Bovenste kan nooit worden bedekt door werkbladobjecten in de lagen Normaal en Onderste. Alleen andere werkbladobjecten in de laag Bovenste kunnen erboven worden geplaatst.
Aangepast De lagen Bovenste, Normaal en Onderste komen overeen met respectievelijk de interne laagnummers 1, 0 en -1. Alle waarden tussen -128 en 127 worden echter geaccepteerd. Kies deze optie als u een zelfgekozen waarde binnen dit bereik wilt opgeven.
Altijd Het werkbladobject wordt altijd getoond.
Voorwaardelijk

Het werkbladobject wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaardelijke functie die voortdurend wordt geëvalueerd, bijvoorbeeld op basis van gemaakte selecties etc. De werkbladobjecten worden alleen zichtbaar als de voorwaarde Waar retourneert.

Zie: Voorwaardenfuncties

Opmerking:

Gebruikers met beheerdersbevoegdheden voor het document kunnen alle getoonde voorwaarden opheffen met behulp van de optie Alle werkbladen en objecten tonen in Documenteigenschappen: Beveiliging. Deze functionaliteit kan worden in- of uitgeschakeld door op Ctrl+Shift+S te drukken.

Zie: Documenteigenschappen: Beveiliging

Positie/grootte wijzigen toestaan Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer de positie of de grootte van een werkbladobject worden gewijzigd.
Kopiëren/klonen toestaan Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer een kopie van het werkbladobject worden gemaakt.
Info toestaan

Wanneer de functie info in gebruik is, wordt een infopictogram weergegeven in de venstertitelbalk wanneer aan een veldwaarde informatie is gekoppeld. Als u geen infopictogram wilt weergeven in de titelbalk, kunt u deze optie uitschakelen.

Zie: Info

Omvang in gegevens In principe worden de randen van alle tabelobjecten in QlikView verkleind als de tabel door bepaalde selecties kleiner wordt dan de ruimte die eraan toegewezen is. Als u deze optie uitschakelt, wordt deze automatische formaataanpassing uitgeschakeld en wordt de overtollige ruimte leeg gelaten.
Schuifpositie behouden

Als deze instelling is ingeschakeld, behoudt QlikView zo mogelijk de schuifpositie van tabellen en grafieken met een schuifbalk wanneer een selectie wordt gemaakt in een ander object. De instelling moet ook in Gebruikersvoorkeuren: Objecten worden ingeschakeld.

De schuifpositie blijft niet bewaard als u het document sluit.

Schuifknoppen Hier stelt u de kleur van de schuifknoppen in. Selecteer een kleur door op de knop te klikken. Middelgrijze kleuren zijn overigens zeer geschikt voor schuifbalken. Beide kunt u instellen als effen kleur of als kleurovergang in het dialoogvenster Kleurgebied. U opent dit venster door te klikken op de betreffende knop.
Achtergrond schuiven

Hiermee stelt u de achtergrondkleur van de schuifbalk in. Selecteer een kleur door op de knop te klikken.

Schuifbalkbreedte Deze instelling wordt toegepast op de breedte en de relatieve grootte van de schuifbalksymbolen.
Schuifstijl

Hier stelt u de stijl van de schuifbalken in. Selecteer een stijl in het vervolgkeuzemenu. De schuifstijl Klassiek komt overeen met de schuifbalkstijl in QlikView 4/5. De schuifstijl Standaard is moderner. De derde stijl is Licht. Deze heeft een dunnere, lichtere balk.

De Opmaak modus moet zijn ingesteld op Geavanceerd, anders is de schuifstijl niet zichtbaar. Deze instelling is te vinden op het tabblad Algemeen door het vervolgkeuzemenu Instellingen te openen en Documenteigenschappen te selecteren.

Toepassen op... Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen titelbalk en rand, waarin u kunt instellen waarop de eigenschappen moeten worden toegepast die u instelt op de pagina Opmaak.

Titelbalk

Titelbalk tonen Als deze optie is ingeschakeld, wordt aan de bovenkant van elk object een titelbalk weergegeven. De titelbalk is standaard ingeschakeld bij keuzelijsten en andere objecten met een vak, en uitgeschakeld bij knoppen, tekstobjecten en lijnen/pijlen.
Titeltekst In het tekstvak kunt u een titel invoeren die op de titelbalk van het object wordt weergegeven. Gebruik de knop Lettertype... om het lettertype van de titelbalk te wijzigen.
Tekstterugloop Als deze optie is ingeschakeld, wordt de titel weergegeven op twee of meer regels.
Titelbalkhoogte (regels) U stelt het aantal titelbalkregels in dit tekstvak in.
X-pos. Hiermee stelt u de horizontale positie van de linkerzijde van het werkbladobject in ten opzichte van de linkerrand van het werkblad.
Y-pos. Hiermee stelt u de verticale positie van de bovenzijde van het werkbladobject in ten opzichte van de bovenrand van het werkblad.
Breedte Hiermee stelt u de breedte van het QlikView-werkbladobject in.
Hoogte Hiermee stelt u de hoogte van het QlikView-werkbladobject in.
Horizontaal Het label kan horizontaal worden uitgelijnd: Links, Centreren of Rechts binnen het titelbalkgebied.
Verticaal Het label kan verticaal worden uitgelijnd: Boven, Centreren of Onder binnen het titelbalkgebied.
Opmerking: Stel een beperkt aantal pictogrammen in voor de titelbalk. Te veel pictogrammen zijn verwarrend voor de gebruiker.
Minimaliseren toestaan Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor minimaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object geminimaliseerd kan worden. Ook kan het object worden geminimaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken.
Automatisch minimaliseren Deze optie is beschikbaar als Minimaliseren toestaan is ingeschakeld. Wanneer Automatisch minimaliseren is ingeschakeld voor diverse objecten op hetzelfde werkblad, worden ze telkens allemaal op één na automatisch geminimaliseerd. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u verschillende grafieken in hetzelfde werkbladgebied afwisselend wilt weergeven.
Maximaliseren toestaan Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor maximaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object gemaximaliseerd kan worden. Ook kan het object worden gemaximaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken. Als zowel Minimaliseren toestaan als Maximaliseren toestaan zijn ingeschakeld, wordt bij dubbelklikken het object geminimaliseerd.
Help-tekst

Hier kunt u een Help-tekst invoeren voor weergave in een pop-upvenster. De Help-tekst kan worden opgegeven als berekende formule. Deze optie is niet beschikbaar op documentniveau. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen. Hierin kunt u lange formules eenvoudiger bewerken.

Zie: Uitdrukkingssyntaxis voor berekende formules

U kunt bijvoorbeeld een omschrijving invoeren van het werkbladobject. Een Help-pictogram wordt toegevoegd aan de venstertitelbalk van het object. Wanneer de muisaanwijzer over het pictogram beweegt, wordt de tekst in een pop-upvenster weergegeven.