QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Vak Huidige selecties

In het huidige selecties object worden selecties getoond op veldnaam en veldwaarde. Met dit hulpmiddel wordt dezelfde informatie weergegeven als in het zwevende venster met huidige selecties, alleen wordt dit direct op het werkblad geplaatst, net als elk ander werkbladobject. De indicators worden gebruikt om onderscheid te maken tussen geselecteerde en vergrendelde waarden.

Als u met de rechtermuisknop op het tabelobject klikt, wordt het Huidige selecties object: Objectmenu weergegeven. Dit menu kan ook worden geopend vanuit het menu Object als het huidige selecties object het actieve object is.

Opmerking: Als u selecties uitvoert in een veld via een zoekbewerking, wordt de zoektekenreeks weergegeven als de veldwaarde.

Zie ook:

 
 • Object
 • Eigenschappen vak Huidige selecties: AlgemeenEigenschappen
 • Weergegeven kolommen
 • Kolomlabels gebruiken
 • Kleur
 • LettertypeTekenstijlPunten
 • Documenteigenschappen: LettertypeToepassen op objectenDocumenteigenschappen: Lettertype
 • Documenteigenschappen: Lettertype
 • Gebruikersvoorkeuren: Lettertype
 • kleurvastberekend
 • Zie: Kleurfuncties

 • Randen gebruiken
 • VereenvoudigdOpmaak modusDocumenteigenschappen: AlgemeenSchaduwintensiteitRandbreedte
 • Afgeronde hoeken
 • Afgeronde hoekenAfgeronde hoekenGeavanceerdOpmaak modusDocumenteigenschappen: Algemeen
 • Laag
 • Laag
 • Thema-editor...
 • Thema's
 • Thema toepassen...
 • Zie: Opmaakthema's
 • Tonen
 • Tonen
 • Opties
 • OptiesDocumenteigenschappen: OpmaakWerkbladeigenschappen: Beveiliging
 • Schuifbalken
 • Schuifbalken
 • Objecteigenschappen
  Documenteigenschappen
 • Titelbalk
 • Actieve kleurenInactieve kleuren
 • AchtergrondkleurTekstkleurKleurgebiedachtergrondkleureffen kleurkleurovergangKleurgebiedTekstkleurvasteberekende
 • Zie: Kleurfuncties
 • normaalgeminimaliseerd
 • Titelbalkuitlijning
 • Speciale pictogrammen

Menu Object

Eigenschappen... Hiermee wordt het dialoogvenster Eigenschappen Huidige selecties object geopend, waarin een aantal parameters kan worden ingesteld.
Opmerkingen

Hiermee kunt u opmerkingen maken en uitwisselen over het huidige object.

Zie: Notities en opmerkingen

Volgorde

Dit submenu is alleen beschikbaar als de opdracht Ontwerpraster van het menu Beeld is geactiveerd of als de optie Altijd opmaakmenu-opdrachten tonen onder Gebruikersvoorkeuren: Ontwerp is ingeschakeld. Het menu bevat vier opdrachten voor het instellen van de opmaaklaag van de werkbladobjecten. Geldige laagnummers zijn -128 tot en met 127.

Naar bovenste laag
Hiermee stelt u de opmaaklaag van het object in op de hoogste waarde die momenteel wordt gebruikt door een object op het huidige werkblad.

Naar onderste laag
Hiermee stelt u de opmaaklaag van het object in op de laagste waarde die momenteel wordt gebruikt door een object op het huidige werkblad.

Een laag hoger
Hiermee verhoogt u het nummer van de opmaaklaag van het werkbladobject met één. De maximumwaarde is 127.

Een laag terug
Hiermee verlaagt u het nummer van de opmaaklaag van het werkbladobject met één. De laagste waarde is -128.


Selecteer mogelijke waarden Alle niet-uitgesloten waarden van het veld worden geselecteerd.
Uitgesloten waarden selecteren Alle uitgesloten waarden van het veld worden geselecteerd.
Alles selecteren Alle waarden van het veld worden geselecteerd.
Wissen Alle huidige selectiewaarden van het veld worden gewist.
Selectie in andere velden opheffen De selecties in alle andere werkbladobjecten wissen, inclusief selecties in andere velden van het huidige selectievak, terwijl selecties in dit specifieke veld van het huidige selectievak behouden blijven.
Vergrendelen De geselecteerde waarde(n) van het veld worden vergrendeld.
Ontgrendelen De vergrendelde waarde(n) van het veld worden ontgrendeld.
Afdrukken... Hiermee opent u het dialoogvenster Afdrukken waarin u de afdrukinstellingen kunt opgeven. Alle waarden van het huidige selectievak worden naar de printer gezonden.
Afdrukken als PDF...

Hiermee wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend waarin de printer PDF-XChange 3.0 al is geselecteerd. Nadat u op de knop Afdrukken hebt geklikt, wordt om een bestandsnaam voor het PDF-uitvoerbestand gevraagd. Deze opdracht is alleen beschikbaar als er een PDF-printer beschikbaar is op het systeem.

Verzenden naar Excel De tekst wordt geëxporteerd naar Microsoft Excel, dat automatisch wordt gestart als het programma nog niet geopend is. QlikView exporteert in BIFF-indeling (Excel-indeling). De tekst verschijnt in de cellen van een nieuw Excel-werkblad. Voor deze functionaliteit moet Microsoft Excel 97 of hoger op de computer zijn geïnstalleerd.
Exporteren... Er wordt een dialoogvenster geopend waar u de inhoud van het huidige selecties object naar een bestand van uw keuze kunt exporteren. U kunt onder meer kiezen uit diverse bestandsindelingen met scheidingstekens en uit de indelingen HTML, XML, BIFF (systeemeigen Excel-indeling) en QVO (QlikView-exportbestanden).
Naar het Klembord kopiëren Dit trapsgewijze menu bevat de verschillende kopieeropties voor het werkbladobject.
Gegevens
Hiermee kopieert u de gegevens (selecties) in het geselecteerde huidige selecties object naar het Klembord.
Celwaarde
Hiermee kopieert u de tekstwaarde van de cel in het huidige selecties object, waarop met de rechtermuisknop wordt geklikt, naar het Klembord (bij het openen van het menu Object).
Afbeelding
Hiermee kopieert u een afbeelding van het huidige selecties object naar het Klembord. Op de afbeelding zijn de titelbalk en randen van het object wel of niet opgenomen, afhankelijk van de instellingen op de pagina Exporteren van het dialoogvenster Gebruikersvoorkeuren.
Object
Hiermee wordt het hele werkbladobject naar het Klembord gekopieerd om elders in de opmaak of in een ander document van het huidige exemplaar van QlikView te worden geplakt.
Gekoppelde objecten

Er wordt een menu geopend met de volgende opdrachten voor gekoppelde objecten.
Positie van gekoppelde objecten aanpassen
Alle gekoppelde objecten op alle werkbladen krijgen dezelfde positie en grootte als de gemarkeerde objecten.
Koppeling van dit object opheffen/Koppeling van objecten opheffen
De koppeling tussen de objecten wordt verbroken, waardoor er verschillende objecten met verschillende object-ID's ontstaan.

Minimaliseren Hiermee wordt het object verkleind tot een pictogram. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar als minimaliseren is toegestaan in het dialoogvenster Eigenschappen van het object op de pagina Titelbalk.
Maximaliseren Het object wordt vergroot om het werkblad op te vullen. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar als maximaliseren is toegestaan in het dialoogvenster Eigenschappen van het object op de pagina Titelbalk.
Herstellen Hiermee herstelt u het vorige formaat en de vorige locatie van een geminimaliseerd of gemaximaliseerd object. Dubbelklikken op het pictogram van een geminimaliseerd object of klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) van een gemaximaliseerd object heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar voor geminimaliseerde of gemaximaliseerde objecten.
Help Hiermee wordt de QlikView Help geopend.
Verwijderen Hiermee wordt het geselecteerde werkbladobject van het werkblad verwijderd.

Algemeen

Titel

De tekst die moet worden weergegeven in de titelbalk van het huidige selectievak. De titel kan ook worden gedefinieerd als een berekende formule. De tekst van het label wordt dan dynamisch bijgewerkt. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen. Hierin kunt u lange formules eenvoudiger bewerken.

Zie: Uitdrukkingssyntaxis voor berekende formules

Alternatieve status Kies een van de beschikbare statussen in de lijst. De volgende alternatieve statussen zijn altijd beschikbaar.
Overgenomen
De werkbladen en werkbladobjecten hebben altijd de status overgenomen, tenzij de QlikView-ontwikkelaar anders beslist. Deze instelling wordt overgenomen van het object op het bovenliggende niveau: een grafiek in een werkblad krijgt dezelfde instellingen als het werkblad als overgenomen wordt gekozen.
Standaardstatus
Dit is de status waarbij de meeste QlikView-activiteiten plaatsvinden. Deze wordt aangeduid met $. Het QlikView-document bevindt zich altijd in de standaardstatus.
Object-ID

Deze ID wordt gebruikt voor macrodoeleinden. Aan elk werkbladobject wordt een unieke ID toegewezen. Bij huidige selectievakjes begint de ID met CS01. Gekoppelde objecten hebben dezelfde object-ID. U kunt dit ID-nummer later bewerken.

Zie: Interne Macro Interpreter

Status Als u deze optie inschakelt, wordt de kolom Status met indicator toegevoegd aan het huidige selecties object.
Waarden Als u deze optie inschakelt, wordt de kolom Waarden met de geselecteerde veldwaarde toegevoegd aan het huidige selecties object.
Vervolgkeuzelijst Schakel deze instelling in om een pictogram voor een vervolgkeuzelijst weer te geven voor elk veld in het huidige selecties object. Dit maakt het mogelijk om selecties vanuit het object te wijzigen.
Pictogrammen wissen Als u deze optie inschakelt, wordt in elke rij in het huidige selectievak een klein wispictogram weergegeven. Door op dit wispictogram te klikken, wist u alle selecties in het veld. Er wordt geen wispictogram getoond voor vergrendelde velden.

Pictogrammen vergrendelen/ontgrendelen

Als u deze optie inschakelt, wordt in elke rij in het huidige selecties object een klein vergrendel- of ontgrendelpictogram weergegeven. Door op dit pictogram te klikken, vergrendelt of ontgrendelt wist u alle selecties in het veld.
Velden Het label dat moet worden weergegeven boven de kolom Velden kan worden bewerkt in het tekstvak.
Status Het label dat moet worden weergegeven boven de kolom Status kan worden bewerkt in het tekstvak.
Waarden Het label dat moet worden weergegeven boven de kolom Waarden kan worden bewerkt in het tekstvak.
Achtergrondlabel Hiermee definieert u de achtergrondkleur van de labelrij.
Labeltekstkleur Hiermee definieert u de tekstkleur van de labelrij.
Tekstkleur Hiermee definieert u de tekstkleur van het weergavegebied.
Achtergrond... Hiermee opent u het dialoogvenster Achtergrondinstellingen.

Lettertype

 1. Het eerste standaard lettertype (Keuzelijsten, Grafieken enz.) wordt gebruikt voor de meeste objecten, zoals keuzelijsten en grafieken.
 2. Het tweede standaard lettertype (Tekstobjecten en -knoppen) wordt gebruikt voor knoppen en tekstvakken, waarvoor meestal een groter lettertype nodig is.
Slagschaduw Als u deze optie inschakelt, wordt een slagschaduw aan de tekst toegevoegd.
Onderstrepen Als u deze optie inschakelt, wordt de tekst onderstreept.

Opmaak

Schaduwintensiteit Met het vervolgkeuzemenu Schaduwintensiteit kunt u de intensiteit instellen van de schaduw rond de werkbladobjecten. Ook kunt u Geen schaduw kiezen.
Randstijl De volgende vooraf gedefinieerde randtypen zijn beschikbaar:
Effen
Een effen rand in één kleur.
Verlaagd
Met deze rand lijkt het werkbladobject te zijn verlaagd ten opzichte van de achtergrond.
Verhoogd
Met deze rand lijkt het werkbladobject te zijn verhoogd ten opzichte van de achtergrond.
Omrand
Met deze rand lijkt het werkbladobject te zijn ingelijst.
Randbreedte Deze optie is beschikbaar voor alle randtypen. De breedte kan worden opgegeven in mm, cm, inches (", inch), pixels (px, pxl, pixel), punten (pt, pts, point) of docunits (du, docunit).
Kleur Met deze knop opent u een dialoogvenster, waarin u voor alle randtypen een geschikte basiskleur uit het kleurenpalet kunt kiezen.
Regenboog Hiermee kunt u voor alle randtypen een regenboogeffect creëren. De regenboog wordt aan de bovenkant van het werkbladobject vanuit de basiskleur opgebouwd.
Afgeronde hoeken Schakel deze optie in om de opties voor afgeronde hoeken beschikbaar te maken.
Hoeken Hoeken waarvoor de optie niet is ingeschakeld, krijgen een rechte hoek.
Kwadraatheid Een variabel nummer tussen 2 en 100, waarbij 100 een rechthoek definieert met perfect vierkante hoeken en 2 met een perfecte ellipsvorm (een cirkel met een aspectverhouding van 1:1). Een hoekigheid tussen 2 en 5 is doorgaans optimaal voor afgeronde hoeken.
Hoekradius Hier geeft u de radius van de hoeken op, als vaste afstand (Vast) of als percentage van het totale kwadrant (Relatief (%)). Met deze instelling bepaalt u de mate waarin de hoeken worden beïnvloed door de onderliggende algemene vorm die bij Hoekigheid is ingesteld. De afstand kan worden opgegeven in mm, cm, inches (", inch), pixels (px, pxl, pixel), punten (pt, pts, point) of docunits (du, docunit).
Onderste Een werkbladobject met de laageigenschap Onderste kan nooit werkbladobjecten in de lagen Normaal en Bovenste bedekken. Het kan alleen boven andere werkbladobjecten in de laag Onderste worden geplaatst.
Normaal Bij aanmaak worden werkbladobjecten standaard in de normale (middelste) laag geplaatst. Een werkbladobject met de laageigenschap Normaal kan nooit worden bedekt door werkbladobjecten in de laag Onderste en kan zelf nooit werkbladobjecten in de laag Bovenste bedekken.
Bovenste Een werkbladobject in de laag Bovenste kan nooit worden bedekt door werkbladobjecten in de lagen Normaal en Onderste. Alleen andere werkbladobjecten in de laag Bovenste kunnen erboven worden geplaatst.
Aangepast De lagen Bovenste, Normaal en Onderste komen overeen met respectievelijk de interne laagnummers 1, 0 en -1. Alle waarden tussen -128 en 127 worden echter geaccepteerd. Kies deze optie als u een zelfgekozen waarde binnen dit bereik wilt opgeven.
Altijd Het werkbladobject wordt altijd getoond.
Voorwaardelijk

Het werkbladobject wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaardelijke functie die voortdurend wordt geëvalueerd, bijvoorbeeld op basis van gemaakte selecties etc. De werkbladobjecten worden alleen zichtbaar als de voorwaarde Waar retourneert.

Zie: Voorwaardenfuncties

Opmerking:

Gebruikers met beheerdersbevoegdheden voor het document kunnen alle getoonde voorwaarden opheffen met behulp van de optie Alle werkbladen en objecten tonen in Documenteigenschappen: Beveiliging. Deze functionaliteit kan worden in- of uitgeschakeld door op Ctrl+Shift+S te drukken.

Zie: Documenteigenschappen: Beveiliging

Positie/grootte wijzigen toestaan Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer de positie of de grootte van een werkbladobject worden gewijzigd.
Kopiëren/klonen toestaan Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer een kopie van het werkbladobject worden gemaakt.
Info toestaan

Wanneer de functie info in gebruik is, wordt een infopictogram weergegeven in de venstertitelbalk wanneer aan een veldwaarde informatie is gekoppeld. Als u geen infopictogram wilt weergeven in de titelbalk, kunt u deze optie uitschakelen.

Zie: Info

Omvang in gegevens In principe worden de randen van alle tabelobjecten in QlikView verkleind als de tabel door bepaalde selecties kleiner wordt dan de ruimte die eraan toegewezen is. Als u deze optie uitschakelt, wordt deze automatische formaataanpassing uitgeschakeld en wordt de overtollige ruimte leeg gelaten.
Schuifpositie behouden

Als deze instelling is ingeschakeld, behoudt QlikView zo mogelijk de schuifpositie van tabellen en grafieken met een schuifbalk wanneer een selectie wordt gemaakt in een ander object. De instelling moet ook in Gebruikersvoorkeuren: Objecten worden ingeschakeld.

De schuifpositie blijft niet bewaard als u het document sluit.

Schuifknoppen Hier stelt u de kleur van de schuifknoppen in. Selecteer een kleur door op de knop te klikken. Middelgrijze kleuren zijn overigens zeer geschikt voor schuifbalken. Beide kunt u instellen als effen kleur of als kleurovergang in het dialoogvenster Kleurgebied. U opent dit venster door te klikken op de betreffende knop.
Achtergrond schuiven

Hiermee stelt u de achtergrondkleur van de schuifbalk in. Selecteer een kleur door op de knop te klikken.

Schuifbalkbreedte Deze instelling wordt toegepast op de breedte en de relatieve grootte van de schuifbalksymbolen.
Schuifstijl

Hier stelt u de stijl van de schuifbalken in. Selecteer een stijl in het vervolgkeuzemenu. De schuifstijl Klassiek komt overeen met de schuifbalkstijl in QlikView 4/5. De schuifstijl Standaard is moderner. De derde stijl is Licht. Deze heeft een dunnere, lichtere balk.

De Opmaak modus moet zijn ingesteld op Geavanceerd, anders is de schuifstijl niet zichtbaar. Deze instelling is te vinden op het tabblad Algemeen door het vervolgkeuzemenu Instellingen te openen en Documenteigenschappen te selecteren.

Toepassen op... Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen titelbalk en rand, waarin u kunt instellen waarop de eigenschappen moeten worden toegepast die u instelt op de pagina Opmaak.

Titelbalk

Titelbalk tonen Als deze optie is ingeschakeld, wordt aan de bovenkant van elk object een titelbalk weergegeven. De titelbalk is standaard ingeschakeld bij keuzelijsten en andere objecten met een vak, en uitgeschakeld bij knoppen, tekstobjecten en lijnen/pijlen.
Titeltekst In het tekstvak kunt u een titel invoeren die op de titelbalk van het object wordt weergegeven. Gebruik de knop Lettertype... om het lettertype van de titelbalk te wijzigen.
Tekstterugloop Als deze optie is ingeschakeld, wordt de titel weergegeven op twee of meer regels.
Titelbalkhoogte (regels) U stelt het aantal titelbalkregels in dit tekstvak in.
X-pos. Hiermee stelt u de horizontale positie van de linkerzijde van het werkbladobject in ten opzichte van de linkerrand van het werkblad.
Y-pos. Hiermee stelt u de verticale positie van de bovenzijde van het werkbladobject in ten opzichte van de bovenrand van het werkblad.
Breedte Hiermee stelt u de breedte van het QlikView-werkbladobject in.
Hoogte Hiermee stelt u de hoogte van het QlikView-werkbladobject in.
Horizontaal Het label kan horizontaal worden uitgelijnd: Links, Centreren of Rechts binnen het titelbalkgebied.
Verticaal Het label kan verticaal worden uitgelijnd: Boven, Centreren of Onder binnen het titelbalkgebied.
Opmerking: Stel een beperkt aantal pictogrammen in voor de titelbalk. Te veel pictogrammen zijn verwarrend voor de gebruiker.
Minimaliseren toestaan Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor minimaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object geminimaliseerd kan worden. Ook kan het object worden geminimaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken.
Automatisch minimaliseren Deze optie is beschikbaar als Minimaliseren toestaan is ingeschakeld. Wanneer Automatisch minimaliseren is ingeschakeld voor diverse objecten op hetzelfde werkblad, worden ze telkens allemaal op één na automatisch geminimaliseerd. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u verschillende grafieken in hetzelfde werkbladgebied afwisselend wilt weergeven.
Maximaliseren toestaan Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor maximaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object gemaximaliseerd kan worden. Ook kan het object worden gemaximaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken. Als zowel Minimaliseren toestaan als Maximaliseren toestaan zijn ingeschakeld, wordt bij dubbelklikken het object geminimaliseerd.
Help-tekst

Hier kunt u een Help-tekst invoeren voor weergave in een pop-upvenster. De Help-tekst kan worden opgegeven als berekende formule. Deze optie is niet beschikbaar op documentniveau. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen. Hierin kunt u lange formules eenvoudiger bewerken.

Zie: Uitdrukkingssyntaxis voor berekende formules

U kunt bijvoorbeeld een omschrijving invoeren van het werkbladobject. Een Help-pictogram wordt toegevoegd aan de venstertitelbalk van het object. Wanneer de muisaanwijzer over het pictogram beweegt, wordt de tekst in een pop-upvenster weergegeven.