LongDayNames

定義した書式がオペレーティング システム (地域設定) の長い曜日名の表記規則の代わりに使用されます。

構文:  

LongDayNames

例:  

Set LongDayNames='Monday;Tuesday;Wednesday;Thursday;Friday;Saturday;Sunday';