get /users/{id}

Gets a specified user.

Returns the user specified by the id parameter.

Path parameters

id (required)
The ID of the user to return.

Return type

UserResponse

Example data

Content-Type: application/json

{ "data" : { "domainAccount" : "aeiou", "subFolder" : "aeiou", "created" : "2000-01-23T04:56:07.000+00:00", "timezone" : "aeiou", "jobTitle" : "aeiou", "alternateEmail1" : "aeiou", "office" : "aeiou", "userName" : "aeiou", "locale" : "en", "title" : "aeiou", "enabled" : true, "folder" : "aeiou", "alternateEmail3" : "aeiou", "lastUpdate" : "2000-01-23T04:56:07.000+00:00", "alternateEmail2" : "aeiou", "nickname" : "aeiou", "company" : "aeiou", "id" : "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "department" : "aeiou", "email" : "aeiou" } }

Responses

200
Success. Details about the specified user are returned.

400
The id parameter is malformed.

404
The specified user was not found.